Omhepo ya hanauna po eumbo mOndangwa

0
272

OSHAKATI – Omukulunhu wofikola yokulihonga oku hondja nokuteleka i li mOndangwa opamwe novaneumbo novanafikola vaye ova xupa moshiponga shakula eshi epepo linene la mbonyauna no la umbako oipeleki yeumbo laye.

Meme Martha Ngwena oo pamwe nofamili yaye oo e na ofikola ha i ifanwa Shekupe Trading ota hokolola kutya Olomakaya la djako ye novaneumbo laye ovali veli meumbo olo opo ashike la pwile okutunga li li popepi nofikola.

Ngwena ta hokolola kutya, ova ninga ashike opo va i meumbo, vo ovewete okafudaela taka pepe keli kopate.

“Efimbo olo onda li ndi kwete okaana keedula mbali peke, fye meni leumbo otwa li mo yoo nokamonagona-kadona kange nomumati womunafikola mupe, oo kwali ha ndi ulikile kutya ota kala ta nangala peni. Ohaluka ondi wete ashike ndihe weteko.

“Omumati okwe shi pondola okudjamo meumbo, kakadona okwa dengwa keedopi, eshi ta kendabala ngeno okudja mo. Ame onda kala ashike ndikwete okaana, handi ilikana. Konima yefimbo onda unda oshiima shafa sha xwema, mboli oipeleki oyo ya li ya dukulwa ko komhepo, ya shunako keumbo. Ashike oya shunako ya taalela mombada,” Ngwena ta twikile nokuhokolola.

Ngwena ta lombwele Kundana ta ti, okamonagona oko kali ka dengwa keedopi, oke li nawa paife nonande kali ka ehamekwa komutwe, mepepe, nomombuda.

Ota ti okwali ka tambulilwa  moshipangelo mOndandjokwe ashike paife oka lekelwa.

“Vamwe o tava ti omhepo oyo ya mbonyauna eumbo letu kaifi yongaho, oina posha. Ame ohandi ti eke laKalunga oha li kumu omunhu sha yooloka. Paife ole tu kwata eshi la hanauna po eumbo olo li li oshitukulwa sho poloyeka, ashike ondi na omukumo kutya natango ota li ke tu kwata tu shive tu lande notu shuneko oipeleki ili 34 oyo ya hanaunwa po, ita i longo vali needopi.

“Ame onda pandula ashike Kalunga shaashi ame nounona vange atushe otu na omwenyo. Nonande mukwetu a ehama, i na lemana.” Ngwena ta ti.
KuHelvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here