Omukulupe a kengela opo a kwate openzela lwaali

1
423

Windhoek- Opolisi mEenhana ota yi konaakona oshipotha shekengelelo sha ningilwa omukiintu omukokele, ngoka ta lundilwa kutya okwa kanithile epangelo konyala oodola omayovi 42 000 yopenzela yaakokele.Omukiintu omukulupe ngoka a tumbulwa kopolisi yEenhana ongo Faustina Simon okwa edhililwa mondholngo yaamboka ya tegelela oku pangulwa posasiona yopolisi pEenhana. Okwa holokele ishewe oshikando oshitiyali mompangu yamengestrata metine oshiwike shika.

Omufekelwa nguka okwa kwatelwepo koplisi momasiku 16 ga Kotoba nuumvo, nota tamanekelwa ekengelelo, okufundjaleka nosho tuu. Opolisi oya ti iiningwanima mbyoka Simon ta tamanekelwa oya za komumvo 2006. Omukiintu nguka omukokele ota ku fekelwa a kengelele oholomende sho aniwa a kala nokulongitha uumutse uyali wiifundja. Kamwe otaka ulike ena omimvo 63 omanga okakwawo otaka ti okuna omimvo 68. Ota lundilwa kutya okwa kala ha taamba openzela lwaali mokulongitha uutse mboka uyali. Oplisi oya ti ota yi fekele kutya Simon okwa longitha omishangwa dhekengelelo opo a pewe okamutse hoka ke mu ningi a kulupa oku yeleka noomvula dhe dhoshili, naashika okwe shi ningi opo a tameke oku pewa openzela konyala omimvo ne omanga inaa gwanitha omimvo 60 ndhoka odho dhili paveta opo omuntu a tameke oku kwata openzela yaakulupe.

Omalenga gomikunda dha Hauwanga oga ti oga haluthwa koshinima shoka, ga ti ka ga li ge shiwo kutya Simon okwa li ta longo uukengeleli wa tya ngaaka, sigo oosho opolisi ye ya kuyo noku ya ulikila uumutse noombapila dhilwe ndhoka nguka a li ta longitha oku kengelela epangelo.Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa sha Hangwena Komisina Tylves Kampolo okwa ti Simon oku na oonzapo dhili mbali dhomavalo ndhoka a longitha oku ishangitha opo  a kwate openzela. Yimwe ota yi ulike kutya okwa valwa momumvo 1945 omanga onkwawo otayi ti okwa valwa momumvo 1950. Okwa tameke ku kwata openzela omumvo 2006 sho a longitha evalo lyomumvo 1945.

Omumvo 2009 okwa ka pewa onzapo yuudhapo mundjoka uulike kutya okwa valwa momumvo 1950. Omumvo 2010 Simon okwa tsakanitha omimvo 60 onkene okwa li ena uuthemba paveta oku tameka oku kwata openzela, naashika oshe mu pe ompito opo iishangithe ishewe olutiyali nongeyi aniwa okwa kala ta kwata openzela yepangelo lwaali komwedhi.Kakele kaashika Simon ota nyenyetwa woo kaanamukunda oyakwawo oshoka aniwa  ohe eta uupyakadhi momukunda,a lundilwa aniwa adhipaga po oshingulu sha mushiinda oshisimba noku fumvika uungulwena. Moshiningwanima shoka Simon okwa futithwa odola eyovi limwe koveta yopamuthigululwakalo. Oshiningwanima oshikwawo ota lundilwa aniwa a pandeka oondongi ndatu dha mushiinda she noku dhi dhengagula sigo otadhi si.


Ku Albertina Nakale

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here