Takamitha epingakanitho lyuukalata wo cellphona

0
318

Windhoek – Oombaanga ya Namibia oyi na omaipulo sho yu uvu omukalo omupe ta gu longithwa koombudhi oku kengelela omahangano noshowo oohandimwe. Oombudhi ndhoka oha dhi pingenepo okakalata kongodhi yomuntu ngoka dha hala oku yuga.Elalakano dhalyo olyo oku mona ompito yo ku lesha omatumwalaka gomuntu nenge gehangano ndyoka ngoka ha ga zi kombaanga.Gamwe gomugo ongashi opina ndjoka ha yi gandjwa ashike lumwe. Opina yoludhi nduka oha yi zi aluhe kombaanga.

 

Onkene Ombaanga ya Namibia ota yi londodha omukwashigwana noshowo omunangeshefa kehe opo a kale a kotoka kaa ninge oshihakanwa shuumbudhi womukalo nguka.

 

Aakengeleli mbaka oha ya yi koombelewa dhomahangano goongodhi nuukalata waantu yalwe pamukalo gwiifundja.Unene  mo ku ininga ya fa oyo aayakulwa nenge aniwa ya tumwa kooyene yuukalata mboka. Mbaka oha ye shi pititha moku kala yena okopi yokamutse komuntu ngoka ya hala okuyuga.Olundji okamutse hoka oka yakwa wo.  Oha ya longitha nee okopi ndjoka oku indila opo oka kalata komuntu ngoka ka pingenwepo ku kamwe okape.

Uuna ya mona okakalata okape nena hoka okakulu ita ka longo we kokutya mwene gwako ita kala we ta taamba omatumwalaka kongodhi ye noshowo ongodhi ye ota yi kala yaa li mombepo.

 

Ombaanga ya Namibia ota yi ti mboka ya ningi iihakanwa yuumbudhi mbuka omathimbo gamwe  oha ya dhengelwa ongodhi , oku za komuntu ta ti ye omugandjimayele gwehangano lyoongodhi dhopeke,na  nguka oha indile omuyakulwa opo a dhime ongodhi ye nenge a koleke omaukwatya gontumba gopaumwene.

 

“Uuna ashihe shika shaningwa nena etumwalaka kehe ngashi ngoka goku tseyithila omuntu kombinga yiifutwa okuza mombanga, noshowo omayakulo gamwe haga longo no cellphona ota ga kala ta ga taambwa kombudhi ndjoka ya yaka uuyelele mboka. Ombudhi ngele ya mono omaukwatya goye ngoka ho longitha ngaashi okufuta omayakulo galwe nosho  tuu , nena yo ota yi kala ta yi vulu oku lundulula opina yoye ndjoka ho pewa lumwe kombaanga, noshowo ota yi vulu okugwedha mo yamwe, hoka yo ya hala oku tumina iimaliwa yoye sho tayi tameke ngaaka oku yi yaka po” osho omupopiliko gwOmbaanga ya Namibia Ndangi Katoma a hokolola.

Okwa ti oshinima sho ku pingenapo uukalata osho onkatu ontiyali miilonga yuumbudhi mbuka, oshoka petameko ombudhi ndjoka oyina oku kala  ya tumina oshihakanwa sha yo etumwalaka ta yi kongo uukwatya womayalulo gombaanga miineya.

Opo nee omufuthi ngoka a vule oku longitha omaukwatya ngoka a yugu mekotokelo oku na ihe oku mona ondjila oku ya mongodhi yoshihakanwa she, shika otashi fala nee monkambadhala yo ku pingakanitha okakalata.

“Aanangeshefa aaNamibia nomahangano galwe noshowo aakwashigwana na ya kale ya kotokela ekotokelo ndika tali longithwa kaa kotokeli  pethimbo ndika.Onkene kehe gumwe na gamene omaukwatya ge gopaumwene noshowo omayalulo gongodhi ye yopeke” Katoma ta kumagidha.

 

 

Ombaanga ya Namibia ota yi gandja omayele gamwe nkene omuntu to igamene waa ninge oshihakanwa  sholudhi nduka lwepingakanitho lyuukalata.

Ota yi ti kala wa kotoka,na tseya aluhe kutya ongodhi yoye oyi li mombepo.Nongele owa mono kutya ito dhengelwa we oongodhi nenge ito taamba we omatumwalaka, konga uuyelele wu uve ngele pamwe ino ninga oshihakanwa shekotokelo ndika.

Ino dhima ongodhi yoye ngele owa tameke to dhengelwa oongodhi tadhi ku geyitha, oshiwa nawa, kambadhala waa yamukule oongodhi ndhoka.

Omadhengo ngoka ogendji , ogo onkambadhala oku ku thiminika wu dhime ongodhi yoye, nenge wu yi tule konkalo yoku mwena, opo wu kale itoo ndhindhilike kutya oku kala mombepo kwo ngodhi yoye okwa dhanenwa kaakengeleli.

 

Epingakanitho lyokakalata aluhe ohali longele kumwe, ne yako lyuukwatya wopaumwene womayalulo gombaanga, onkene gamena omaukwatya goye shono itoo egulula omatumwalaka ngoka aniwa ta ga ti, oga za kombaanga yoye ga hala opo wu gandje uuyelele woye wa nkene ho yi momayalulo gombaanga yoye, pangodhi yopeke.

 

Shininga omukalongjigilile aluhe oku konakona elongitho lyiimaliwa yoye, mokulesha nawa ombapila dhoye dhombaanga,elalakano oku tala ngele opena iimaliwa ya longithwa ndele kushi kutya  olye eyi longitha.

 

Ishangitha nombaanga opo wu kale ho tseyithilwa uuna ndoka komayalulo goye kwa tulwa sha nenge kwa nanwa sha.

Ngele owi ishangitha nale pamukalo nguka, kala aluhe nongodhi yoye yi li popepi opo wu vule oku mona kutya ota ku inyenge sha, ngoye wu shi landule mbala.

 

Ngele owu na uupyakadhi nongodhi yoye, dhengela kaayakuli yaa yakulwa yehangano lyoye lyoongodhi, eto pula ngele opena oka kalata okatiyali ka shangithwa ha ka longitha andola ongodhi yoye. Nenge ngele opena onkambadhala ya ningwa okupingenapo okakalata koye. Ngele owa yamukulwa kutya shika osha ningwa nena, dhengela ombaanga yoye opo yi mweneke elongitho lyoye lyombaanga painternet mbala.

Ombaanga ya Namibia ota yi kumagidha wo oshigwana opo shaa gandje nando uuyelele washo wo paumwene womayalulo gombaanga kaantu yalwe yaana okupewa omaukwatya ga tya ngaaka. Ombaanga oya indile noku londodha mboka taya humitha komeho iilonga yuukengeleli yatya ngeyika ye yi ethepo mbala.
Ku Omudhindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here