Toteni iiyimbo ta yi longo oshigwana

0
251
D-naff, Mushe na PoloJuci taya dhana pethimbo lyeegululo lyetameko lyiilonga yokutunga Endiki lyaakwaalukehe lyUukwaluudhi mpoka wo yo ya pewa omagano kOmukwaniillwa omolwolupandu.

TSANDI-Omukwaniilwa gUukwaluudhi, Josia Shikongo Taapopi okwa kumike aahikingalo aaNamibia opo ya totepo iiyimbo tayi longo yo ta yi kumike oshigwana oshigundjuka.

Taapopi okwa ningi eindilo ndika pethimbo lyeegululo  netulomiilonga lyendiki lyakwaalukehe lyUukwaluudhi oshiwike sha ziko.

Elelo lyopamuthigululwakalo olya gandja omapole kaahikingalo  yeli 15 molwa omaimbilo gawo omawanawa nogongushu. Aahikingalo mboka ya pewa omapole ngoka ayehe oomvalele shoshitopolwa shaMusati.

Taapopi okwa ti oku uvitile ombili iiyimbo mbyoka ha yi imbwa kaaimbi mboka aaNamibia noku na omukumo kutya mbaka ota ya ka kalelapo Namibia pondje yoshilongo esiku limwe.

“Omusika yaaNamibia  ota yi kumike. Ohandi pulakene unene ketumwalaka ndyoka lili miiyimbo mbyoka, unene ndyoka ta li longo, unene oshigwana oshigundjuka. Onkene osha pumbiwa oku yambidhidha aahikingalo mbaka moku landa uungalo noshowo uumbindja nayilwe mbyoka yo ha ya landitha,” osho Omukwaniilwa a ti.

Taapopi ta ti monakuziwa aahikingalo oyendji oya li ta ya holele omayimbilo gaakwiilongo, ndele ngashingeyi oha ya toto omaimbilo gawo yene.

Elelo lyUukwaluudhi ota li humitha komeho uuthiga woshilongo sho lya gandja  iihongomwa ya longwa miiti yomusati kaahikingalo mboka ya li poshiithanene shoka, ngaashi iitenga, oondhimbo, omihi noshowo yilwe.

Shika osha ningilwa owina opo aagundjuka ya simaneke omithigululwakalo dhawo.

Minista gwOmauyelele nOmakwatathano, Joel Kaapanda sho a popi poshiithanene osho tuu shoka okwa kumike wo oshigwana shi lande uungalo waayimbi mboka.

“Alikana ngele opena ngoka a kwatwa ta kwatulula uungalo waahiki mbaka opo e ke wu landithe ye ta tula iimaliwa mbyoka mondjato yemwene ota talika ko ongo omufuthi guuyamba wopandunge, onkene na lopotwe kopolisi,”Kaapanda a londodha.

Kaapanda okwa ti aahikingalo ya Namibia ota ya kwa simana ashike  kiilongo ngele oya simanekwa maandjawo noshowo oye na eyambidhidho oku za megumbo.

Okwa ti woo epandulo lya gandjwa mUukwaluudhi oshiholelwa oshiwanawa koshigwana kutya aahikingalo ina ya pandulwa ashike oku pitila mo Namas palongekidho lyaMTC/NBC.

“Onkene omagano ngoka ya pewa komukwaniilwa molwolupandu ota ga hwameke aayimbi mbaka  opo ya longe nawa nuudhiginini.

Kaapanda okwa kumagidha aahikingalo opo ya yande omatukano moongalo dhawo, oshoka oondjimbo dha tya ngaaka ota dhi teyapo oshigwana.

“Ondi hole omusika yaNamibia  oshoka oyi na etumwalaka kombinga yekondjitho lyelongitho lyoonkondo, elongitho nayi lyiikolitha, noshowo lyiingangamithi. Etumwalaka ndika ota li  longo oshigwana oshigundjuka nkene sha puka moku longitha iingangamithi nomoku longitha nayi  iikolotha. Kaapanda a ulike.

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here