Yandeni okatongo muudhano

0
280
Laurie Pieters omuwiliki eshi ku holelwa gwo Namibia Tennis Association (NTA),

WINDHOEK  Omuwiliki gwomaudhano omukulu nokwa simana noye wo omunambelewa pitithi gwo Namibia Tennis Association okwa ti oshilongo inashi pitika okatongo ka holoke muudhano.

Laurie Pieters okwa ningi eindilo ndika pethimbo tapa ningwa oonkambadhala opo iimpungu ayihe yomaudhano yi kale yeegulukila aadhani ayehe yomoNamibia inaa shi tala kolwaala lwoshipa shomudhani. Oonkambadhala otadhi ningwa opo pu kale omulandu guukilila nkene aadhani ayehe taya kala ha ya hogololwa uuna taya ka kalelapo oshilongo. Moonkundathana ndhoka Pieters a ningi na New Era Sports ,okwa ti Namibia oku na ethano ewinayi lyokatongo okuza nale onkene ngashingeyi oshinima shokatongo oshina oku yandwa ngaashi tashi vulika.

 

Okwa ti oku shishi kutya oshinima shoka oshidhigu, noka shishi oshipu oku shi kundathana. Okwa ulike kutya ka shi li nawa  Namibia a kale natango ta popi kombinga yo katongo konima yomimvo omilong 23 dhemanguluko.

 

Okwa ti okwi itaala kutya Aanamibia kayeshi aatongoli ndele omuna ashike aantu yamwe mboka yaa na euveko noyo taya kambadhala oku kaleka omaudhano gamwe ga kale ashike haga dhanwa kaantu yomuhoko gwontumba. Naashika oha ye shi longo oku pitila muukwamuhoko noshowo omikalo dhilwe inaadhi opala.

Okwa ti uuna tapa katukwa oonkatu dheyokomeho noshowo dhelunduluko, olwaala lwomuntu ina lu longithwa ongoshimwe sho miipumbiwa.

Okwa ti moshimpungu sho tennis yo iha ya tala koshipa shomuntu, ndele oha ya tala ashike kutya omudhani ota vulu okudhana nawa uuna a pewa ompito yoku shininga.

Ehangano lya Namibia Tennis Association (NTA) olyo lya pewa epapa dhingi moku kala nomalongekidho gatya shoo komumvo mewiliko  nomeetepo lyeyokomeho momaudhano.

Ku Otniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here