Aakulupe ya ninga woo iihakanwa yomalovu

0
316

 

ONGWEDIVA-Kansela gwOshikandjohogololo shUukwiyu-Uushona

Andreas Amundjindi okwa kenyanekwa kombepo yaakulupe yomoshikandjohololo she mboka  ya pikwa ngashingeyi kiikolitha na otaya longitha iimaliwa yo penzela pa puko momalovu.

Amundjindi okwa ti kutya ombelewa ye oya mona omanyenyeto ogendji taga ziilile kaakwashigwana kutya aakulupe ota yalongitha iimaliwa nayi uunene ngaa momalovu.

“MOmaandaha ngaka onda li nda dhengelwa ongodhi opo aniwa ndi falele omukupe gumwe otenda yokulala oshoka ondunda ye oyali ka omwiidhi koongombe omanga ye eli puundingosho hoka ha menekele kehe esiku,” Kansela ati.

Kansela okwa popi na Kundana mongodhi kutya oshinima shika otashi limbilike noonkondo na okwa ninga nokuli onkambadhala yo kupopya naahungi mwenyo yapyokoka opo yeye moshitopolwa she ya popye naakulupe mbaka.

“Nonando aakulupe mbaka otaya hepeke iimaliwa momalovu shika osha etithwa uunene kaanyasha oshoka ngashingeyi oya tembukila kuushimba onkee kapuna mboka taya vulu oku telekela aakulupe na shika otashi ya thiminike opo ya ye kuundingosho ya kakonge okulya nokunwa,” Kansela tati.

Amundjindi okwa indile woo opo oongeleka dhi hunge aakulupe yomagongalo gawo omwenyo oshoka ngashingeyi oya pikwa kiikolitha .

Kansela okwa kumagidha woo aakulupe mbaka ya ninga iihakanwa yomalovu opo ya lundulule  onkalo ndjoka yo ya longithe iimaliwa mondjila nomiipumbiwa yonkalamwenyo.

“Ngashingeyi aakulupe mbaka oya kwata iimaliwa yoomwedhi mbali Novemba na Decemba ashike otaye yi longitha papuko. Onda hala ya tameke okutunga oondunda dhawo dhokulala nosho wo okulanda iikulya mbyoka tayi gwedha yoshikukuta oshoka epangelo ita li ya kutitha ayehe yehe,” Amundjindi a kumagidha.

Kansela okwa ti woo kutya monakuyiwa aakulupe oya pumbwa oku kala taya kwatelwa openzela opo ya vule oku landelwa iipumbiwa yonkalamwenyo pehala lyo kunwa omalovu.

Okwa lombwele aashikandjohogololo ye kutya ngoka ta ka tsakaneka omukupe ta longitha nayi iimaliwa momalovu na lopotele ombelewa opo aakulupe mbaka ya popiwe nayo yo ya hungwe wo omwenyo.

Kansela oye tuu nguka okwa indile woo aakwashigwana aanamutimahenda ya kwathe Tatekulu Thomas Nanyemba naashoka yena po sho a pilwa egumbo lye alihe mwakwatelwa iigandhi ye yi li ine yiilya yomahangu na shimwe shiilyaalyaka.

Amundjindi okwa ti nonando ombelewa ye oya kwathela mpoka tayi vule Nanyemba nezimo lye oyeli pomutenya nayi na oya pumbwa omakwatho gi ili no gi ili ngaashi oomwiidhi gwokukumba oondunda, iiti yokudhika egumbo noshowo iipeleki yokondunda yokulala.

Egumbo lya Nanyemba olya pyapo oshiwike sha ziko.

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here