AaSan yomOhangwena ka yena Euvoko lye longo

0
205
Wumwe momuunona waaSan mboka wuli mepipi lyokuya koKindergarten ashike owuli ashike momagumbo

 

EENHANA-Nonando Epangelo lyaNamibia olya ninga onkambadhala oku tunga oosikola uunene tuu dhanuninwa oludhi lwanalutezi ano aaSan, shika inashikwathela sha uunene tuu kwaamboka yomoshitopolwa shaHangwena.

Shika osheya puuyelele sho Elizabeth Halweendo a totapo  osikola yuunona yopevi Kindergarten molukanda lwOmbili mEenhana moka muna aaSan yevulithe pomilongo hamano ashike inaya hala oku fala uunona kosikola ndjoka.

Halweendo okwa ti ye okwa totapo ashike oKindergarten  nelalakano lyokukwathela uunona womolukanda moka nosikola yopetameko ihe uupyakadhi owuli mpaka kutya aaSan ina ya hala oku tuma uunona wawo kosikola ndjoka.

Omugundjuka nguka omuiyambi okwati aaSan yo yene oyena uunona owindji wagwana okutotapo osikola yawo ashike kayena euvoko lye longo lyagwana nomolwaashoka uunona wawo hawu penduka wa uka komatoto nomoondoloma moka hamu ekelwa iiyagaya pehala lyoku ya kosikola.

Okwati ngashingeyi ohalongo ashike uunona wuli 18 ashike awuhe owaawambo omanga uunona waaSan wuvulepo mpoka ashike owuli momagumbo walala nooHe nooYina.

“ Opuna uunona wumwe waaSan wali watameka osikola ashike paife owa etha osikola. Uunona wAakwankala owuna omagano, kehe ngaa shi wapopya uunona ota wukwata tau endelele nawa, ina ufa uunona wAawambo, ashike ina wu itula mo mosikola,” Halweendo tati.

Kakele komaupyakadhi guunona mboka iha wuyi kosikola Halweendo okwa ti osikola yee oya taalelwa kuupyakadhi uunene tuu ethimbo ndika hali kala lyomvula oshoka oha yi longelwa momuti.

Okwa ti wo osikola ye oya taalelwa kompumbwe yomambo niipundi mbyoka tati okwa ninga ngaa onkambadhala yokulandaalandako kooshimwe nooshimwe ashike ina gwanitha oshoka aavali iha ya futu osikola ndjoka.

“Ngele onda ningi onkambadhala yo ku pula aavali ofuto nena uunona wawo oha ye wiileko kosikola, onkee ngashingeyi aavali iha ya futu we osikola,” Halweendo tati.

Halweendi okwa ti woo okwa pumbwa omunamutimanghenda ngoka tavulu oku ya kwathela niikulya opo a ninge haningi osoup yuunona pokamulongo kehe.

Okwati woo osikola yawo kayina sha okandjugo ko kwiikwathela.

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here