Elelo lyondoolopa ya Rundu lya kumagidha aakwashigwana kombinga yoondama dhohanya

0
260
Oongombe tadhi napa popepi noondama dhomeya galuudha molukanda lwa Kaisosi moRundu.Elelo lya Rundu olya lundile yamwe yomolukanda ndoka kutya ohaya teya po ominkulo dhoondama ndhoka opo omeya gonyata ga kunguluke mo.

 

RUNDU – Ewiliko lyoshilando Rundu olya londodha kutya ota li ka geela kehe omuntu ngoka ta ka  kwatwa omanga ta popola omituni dhoondama dhomeya ga nyata pondoolopa ndjoka.Aakalimo yamwe ota ku hokololwa haya fulu omikanka momituni dhoodama ndhoka opo mu ende omeya ngoka taga ka nuwa kiinamwenyo yawo.

“Aakwashigwana mboka yeli popepi noondama ndhika momudhingoloko gwa Kaisosi, oha ya teya ominkulo nenge omakuma gevi ngoka ga kunduka oondama ndhoka opo omeya ngoka ga luudha ga ze mo ga ka nuwe koongombe dhawo. Ngele owa yi mpoka hapa tondoka omeya gefundja  popepi noondama ndhoka oto mono shono omwiidhi gwa ziza nawa omolwomeya ngoka ga luudha sho ha ga tondoka mpoka, gwo omwiidhi nguka ohagu liwa kiinamwenyo,” osho omunambelewa gwiilonga yopautechnika melelo lya Rundu John Sinime a ti.

Elelo lyondoolopa olya ti omathimbo ngaka iilonga yoku teya gulapo omituni dhoondama ndhoka oyuuka pombanda omolwa onkalo yoluteni ndjoka tayi tsikile.Ewiliko lyondoolopa oli na uumbanda kutya iimuna mbyoka ta yi nu omeya ngoka otashi vulika yi se molwashoka omeya ngoka oga zigopala.

 

“Otwa koleka egameno momudhingoloko gwoondama, oshoka ngashingeyi oha dhi langelwa noku tonatelwa uule wootundi 24 esiku kehe, naangoka ta ka kwatwa ta adhika ta popola ominkulo dhoondama ndhoka ota ka katukilwa oonkatu dha kwata miiti” Sinime ta londodha.

 

“Otu shishi kutya omulonga ogu li kokule noongombe odha pumbwa oku napa noshowo okunwa omeya, ndele nee inatu hala aantu ya kanithe iimuna yawo molwashoka yanu omeya gazigopala nenge ga nyata,” Sinime ta ti .

Sinime okwa lombwele omutoolinkundana gwa New Era kutya opomba ndjoka yokupomba omeya ga luudha oku za moondama moka otayi longo ishewe onkene mwaandhika ita mu ka pombelwa we omeya ndele otaga kala haga pombelwa koondama ndhoka oompe dhili konyala kokule kashona.

 

Opomba yokupomba omeya ga luudha oku za moondama dhili po Kaisosi kooha dha Rundu oya kala ya yonuka okuza muJuni nuumvo molwashoka oya li ya pumbwa okupangelwa.

Shika osha eta opo omeya ngoka ga kale ta ga kunguluka mo moondama moka guuka pondje, molwashoka ka ga li taga vulu okupombelwa kondama yomeya ga nyata ndjoka onene moshilando moka. Aakalimo mboka yeli popepi noondama ndhika oya mono ompito noku tameka taya kwata oohi momeya ngoka noshowo taya longitha omeya ngoka opo ga nuwe koongombe dhawo.

“Molwombepo ndjoka ya pupyala omeya ngoka otaga ka pwinamo mbala, noondama ndhoka otadhi kala owala,Sinime tati.

Aanawino ota ya ti omeya galuudha otaga vulu okulongithwa okutekela iimeno shampa ashike ngaka taga kwatwa nawa nokulongithwa pamukalo opo ga zigopaleke evi noshowo iimeno.

Olundji omeya gondoya ogena iinima tayi vulu okweehameka , ngaashi ikwatenda niikwamavu, mbyoka tayi vulu okugongala mevi noku ninga ngaaka ya nika oshiponga kaantu nokiinamwenyo.

Ndele omunawino ,mounivesit ya Namibia ko kampusa ya Gongo  Dr. Cousins Gwanama okwa londodha kutya elongitho lyomeya ngoka olya nika oshiponga kaantu nokiinamwenyo.

“Ngele aantu oya li iihape mbyoka ya tekelwa nomeya ngoka inaa ga opalekwa nena otashi vulika ya kwatwe komikithi hadhi zi momeya ngoka.Iimuna nayo woo otayi vulu oku mona oshiponga ngele oya li omwiidhi gwa luudhikwa komeya. Ota shi vulika yi kwatwe koopalasite nenge omapuka, ngoka taga vulu woo okukwata aantu, uuna yalya iinamwenyo yatya ngaaka,” Gwanama ta ti.

Gwanama  okwa londodha kutya nando iikulya yatya ngaaka oyi kale ya longekidhwa ngiini nataango muyo otamu kala uuzigo mboka tawu vulu oku yeehameka.

Gwanama okwa ti uuzigo mboka hawu kala momeya ngaka otawu vulu oku kateka eko lyuuluyi waanona mboka inaa ya valwa natango.

“Aantu woo mboka haya li oohi ndhoka dha za moondama dhohanya oye li moshiponga sho ku kwatwa komikithi ndhoka tadhi zi muuzigo mboka wuli momeya gonyata oshoka oohi ndhoka taya kwata nokulya odha lya uuzigo mboka nowuli momalutu gadho.

Ku Mathias Haufiku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here