Longa wi itulamo aluhe

0
191

Iiwike ashike iishona ya hupako okumanitha omakonakono pehulilo lyomumvo.Ndika halyo ethimbo oku etha shoka wa tameke nenge shoka to longo omolwa uunyengwi andola.Kwaamboka taya dhiladhila kutya inaya ninga nawa miilongwa yimwe ,ina ya pumbwa okutila nokusholola. Ndele shika nashi ya hwameke noku ya kumika opo yi ilonge ya dhiginina iilongwa mbyoka ya hupako. Uuna wu uvite to nyengwa konga ekwatho ngele osha pumbiwa. Oshoka aalongi naakuluntu oyi ilongekidha oku kwathela pethimbo ndi. Namibia okwa pumbwa aantu yena uunongo nontseyo, wo mbuka ohawu monika ashike mosikola oshoka ndjika oyo omuthima omunene gwawo.Ishewe iinima iiwanawa ohayi pewa mboka ya longa nuudhiginini no neitulemo. Onkene mboka ya longo ngaaka miilonga yawo yosikola nuumvo oya tegelela oku pewa iizemo iiwanawa molupe lwiitsa yili pombanda.Kwaamboka ya piti okuya komeho koondondo dhopombanda omumvo tuuka iitsa iiwanawa ota yi ti oto ka kala neuveko ewanawa miilongwa yongundu ya landula. Kwaamboka  ya mana ondondo 12 niitsa iiwanawa otashi ti otaya ka egulula omiyelo oku ya miiputdhilo yopombanda, kutya nee ounivesiti nenge ocollege yuungomba, kokutya kehe tuu oshiputudhilo shelongo shopombanda. Ndele shika itashi ti kutya mboka ya nana nuudhigu nongeyi oya mono itsa yili pevi na ya kale ya lulilwa kutya ota ya uka peni. Onkalamwenyo oya ninga iinima iipu nena, molwashoka oha yi gandja ompito ontiyali. Omulandu gwelongo ogwa tulapo oompito opo mboka ya tyuulila ya vule okuza mo mevugu nenge momunoko ngoka ethimbo limwe guli mondjila yelongo, ngaashi oku pitila miiputudhilo ya Namibia College of Open Learning [Namcol], nosho tuu yilwe yopaumwene mbyoka hayi kwathele aantu opo ya hwepopeke iitsa yawo. Onkene opo omuntu wu sindane osha pumbiwa wu ye komeho, ndele waa shune monima.

Kombinga ya Kundana, osha pumbwa oku uvika ko kutya omayamukulo niiyetwapo mbyoka ha yi tu zile kaaleshi yetu oye tu kumike tu tsikile niilonga yetu esiku kehe. Omatumwalaka ogendji ngoka twa taamba okupitila mepandja lyetu mowebsite nenge mondjandjo yomakwatathano nookomenda mepandja lyetu ko Facebook ayihe naadhihe odhe tu kumike.Otwa tsikila oku mona omwaalu omunene tagu londo pombanda kehe esiku gwaantu mboka ta ye tu tumine ookomenda, dhimwe dhaandhoka otadhi kumike.Ota tu ti kehe oshiwike ota tu kala hatu nyanyangidha ookomenda ndhoka tadhi kumike, moshifo shetu. Oshoka otwa dhiladhila kutya sho mwe tu nyolele ndhoka ooshoka mwa hala tu dhi nyole moshifo shika opo dhi leshwe woo koshigwana, unene tuu shoka kaashina ompito oku ya moFacebook, okulesha shoka yalwe taapopi koFacebook.Ookomenda dheni ndhoka hadhi nyanyangidhwa moshifo ohadhi tulwamo shiikwatelela kutya ndhika otadhi tungu, dho ishewe otadhi longo noshowo otadhi nyanyudha shi ikwatelela koshipopiwa shoka tadhi yamukula nenge tadhi gandja omayele.Omadhiladhilo nenge ookomenda ndhoka ihadhi dhindululwa nenge okushangululwa nelalakano okupilika iitsa mbyoka ya popiwamo, nenge okusithohoni aaleshi,nenge okunyateka omuthika nomutalelo gwaaleshi aawe.Shika ohashi ningwa woo uuna tatu longitha ethano lyomuleshi oku li tula moshifo.Oha tu tula ethano ndyoka shi ikwatelela kutya olili nawa noku holoka moshifo, ndele ihatu tulamo ethano opo ndika lyuulike ombinga ombwiinayi yomuntu ngoka.Oshikwawo ooshika kutya otwa simaneka uuthemba womuntu kehe wopaumwene onkene itatu ka nyanyagiidha nando okomenda yaanasha nehokololo nenge omahokololo ngoka ga nyolwa nokuholoka mu Kundana nenge okomenda yaanasha noonkundathana ndhoka dha ningwa pepandja lya Kundana lyowebsite nenge lyo Facebook.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here