Oku za kuukassete, uuCD nongashingeyi otuuka peni

0
212

EENHANA – Elunduluko muutechnica ota li endelele naahikingalo oya pumbwa okweendela pamwe nelunduluko ndika, ngele oya hala oku hupa. Elunduluko ndika olya eta mpoka kutya iilongitho moka hamu pungulwa omaimbilo gaahikingalo  otayi lunduluka mepathimo lyeho.

Omimvo dha piti omanga omusika ya li inaa yi tulwa muuCD, oonakupulakena omusika oya li haya pulakene omusika okuza muukassette, nomanga kaa kwali uukasete, omusika oya li moongalo dhoplastica dhimwe oosingula omanga dhimwe oonde tashi ti dhina omaimbilo gevule limwe.Ethimbo alihe uutechnolohi otawu lunduluka naahikingalo ngaashi muka moNamibia otaya gumwa unene oshoka uuCD owa pingenwapo kiilongitho yilwe moka omusika ngashingeyi tayi pungulwa. Onkene shika osha ninga eshongo kaahikingalo opo ya landithe omusika yawo molupe luuCD nonando natango yamwe yomaapulakeni yomusika yaNamibia oha ya landa uuCD.

Muuyuni nena omusika oyili mokompiuta na ina shi pumbiwa yi kale mokaCD nosho tuu, naashika otashi thiminike aahikingalo aaNamibia unene opo ya lundulule mbala oku kala pethimbo pautechnologi.

Aahikingalo muuyuni auhe ngashingeyi oya hogolola oku landitha oongalo dhomusika yawo okupitila mointernet pamikalo dha yooloka ndhoka dhilipo.  Nonando omikalo ndhika odha etele aahikingalo eshongo lyuungalo wawo tawu yakwapo noku landithwa, ndele yo itaya mono sha melanditho ndyoka.

Aahikingalo oha ya longitha uuCD oku tseyitha iiyimbo yawo iipe  unene tuu shono uuCD wa ninga ombiliha ngashingeyi.

Yamwe yomaahikingalo moNamibia oya ti omalunduluko ngaka ina ge ya guma unene natango, ndele shoka sheya guma unene osho uufuthi woongalo dhawo, okupitila meyokomeho lyopautechnika ndika.

Omuhikingalo gwomOndangwa, Kauko Negongo, ngoka a tseyika woo nedhina “CK” okwa ti kuumbangalantu woshilongo aahikingalo oya pumbwa oku tala nawa oshinima shuufuthi womusika unene tuu kwaamboka ya gumwa kushika.“Onkalo konyala oyi thike pamwe moshinima shika.Aantu oyendji inaya uva ko natango elunduluko ndyoka noyendji otashi ke ya kutha ethimbo opo ya lundulukile kuutechnologi uupe mboka. Sho nda tala aantu oyendji ota ya longitha natango uuCD, naashona ota ya longitha uUSB.Konyala aantu mboka yazako yeli nawa ohaya longitha natango uuCd nayalwe mboka haya longitha USB. Ishewe ngele owa tala momagumbo ogendji iikwamashina mbyoka yilimo iikulu , yo kayina omahala mpoka hapa tulwa uuUSB natango, kokutya ongelema ndhoka yena oondhoka hadhi longitha Uucd natango,” CK ta ti

Ndele okwa ti omalunduluko ngaka otaga yonagula oshitopolwa shomusika molwashoka aantu yamwe otaya yakapo omusika ya yakwawo omolwa eyokomeho ndyoka.

“Sho ngaa te popi ngeyi nangoye ongalo yandje yimwe ompe otayi imbwa nale momapandaanda mOshakati, ndele kandi shi kutya oya thiki ngiini hoka,” osho CK a ti.

CK okwa ti oku wete aanambelewa yopolisi ya Namibia ya fa ina ya itulamo mokugamena uuyamba waahikingalo waa yakwepo.

“Aahikingalo kaye shi oyendji mboka haya mono ompito oku ka holoka nokwiimba puuyelele onkene oveta oya pumbwa  oku longa ya manamo opo yi kwate mboka ta ya yaka po omusika yaahikingalo inaa ya futa sha.

Omuhikingalo gumwe omupe moRundu gwedhina Small Be ota ti elunduluko ndika olya pumbwa omuntu to endele pamwe nalyo. Ngele hasho kala pulyo nenge lithigapo.

“Okweendela pamwe nethimbo ashike oshoka muuyuni wonale okwa li oongalo naahikingalo oya li ya longitha ndhoka okupungula iiyimbo yawo ethimbo ndyoka, ndele shono kwe keya uukasete mbaka oya lundulukile momukalo ngoka onkene natse yonena otwa pumbwa oku lunduluka ngaashi ethimbo ta li lunduluka,” Small Be a ti.

Okwa itaala kutya moomvula ntano tadhiya okupungula oongalo otaku kala kwa ya komeho, ndele ngashingeyi nenge nena aahikingalo natango oye li melago oshoka uuCD otawu vulu okulongithwa noku gandjwa ongo omukalo oku hila aalandi oyendji yomusika yomwiimbi.

“Otu shishi kutya omuhikingalo kehe okwa pumbwa oku mona iiyemo opo ahupe onkene omusika yetu oya pumbwa oku kala tayi landithwa  mointernet noshowo molupe lwaashi lwo internet. Nuuna ndoka omuntu to ka dhana omusika komeho gaantu, onawa wu faalele uuCD oku landitha,pahapu dhOhangwena Community Radio, DJ Honey.

Ku Clemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here