Omagumbo gaTutaleni ota ga gandjwa kooyene

0
188

WALVIS BAY – Ewiliko lyoshilando shaMbaye ota li longekidha okugandja omagumbo molukanda lwa Tutaleni kwaamboka ye li mugo. Etseyitho ndika olya ningwa kuMeya gwaMbaye Uilika Nambahu pethimbo a popitha oshigongi sho Swapo oshiwike shayi.

Tutaleni olukanda nduka luli pondje ya Mbaye.

Nambahu okwa tseyitha woo kutya omalongekidho oge li metifa  oku tembudhamo aantu yamwe mboka yeli moohofa dha yakwawo ya tungamo omagumbo giiti ,iipilangi noshowo yilwe,oku ya fala kehala lilwe kuyele omumvo tuuka.

“Aakalimo yamwe molukanda lwa  Tutaleni naamboka yeli konima yomagumbo gooyakwawo otaya ka lundululilwa palwe omumvo 2014. Ishewe etulo lyolukanda lwa Tutaleni pomuthika gwomalukanda ota li ka manithwa woo omumvo taguya,” Nambahu osho a lombwele oshigongi sha liko moSoondaha yayi.

Omagumbo ga Tutaleni oga li ga etwapo kewiliko lyondoolopa ya Mbaye omumvo 2000 nelalakano oku shonopeka ekoko lyomagumbo gatungwa niitungitha yaashi oondhopi, noshowo oku lundululila aantu mboka haya zi meembashu monkalo yuu yogoki shono ya falwa kehala lina omayakulo.Omagumbo gopoTutaleni oga li gena ehala pwa tulwa etemba lyokuyogela moshipala noshowo okandjugo , nopehala ndyoka aakalimo oya li ya pitikwa okutungapo niitungitho yawo yene shampa ashike mbyoka oya li yina oku kala ya ziminwa ku muni.

Ehala limwe enene olya li lya topolwa mooplota dhili 289 yo kehe yimwe kaya ya li kohi yoombinemeta omathele 300 ngaashi shuuthwa koveta yomagumbo yopashigwana.Moplota kehe omwa li mwa tulwa omagumbo geli gane.

Omutungilo nguka ogwa petha muni gwa Mbaye epapa lyokulonga nawa lyedhina Dubai Award for Best Practices in 2002.

 

Tango edhiladhilo olya li kutya Tutaleni ota kala eliko lya muni gwaMbaye yo mboka yelimo otaya kala ashike aaheheli yevi ndyoka haya futu iimaliwa yokulilongitha yoodola 170 omwedhi kehe. Opwa tengenekwa kutya molukanda ndoka omuna konyala aakalimo yeli omayovi 4 000.

Omuwiliki gwoshikondo shomagumbo nomaliko mu muni gwaMbaye, Jack Manale okwa lombwele New Era kutya, omahala ngaka ita ga pewa ooyene mboka ye li mugo ngashingeyi molwashoka ngaka mashona unene oku yeleka nuunene mboka wuuthwa koveta yomalelo giilando. Onkene otapa ningwa omakonakono opo ehala ndika li tendwe pambelewa paunene womahala gomagumbo ngoka opo ihe ngaka otaga ka pewa ooyene mboka ye li mo.

Okwa ti otapu dhiladhilwa opo omagumbo gaali gomwaangoka gane ga tulwe kumwe opo pukale ashike oplota yagaali pehala lyomagumbo gane ngaashi shili nena. Opo ihe aantu mboka taya kala yaana omagumbo taya lundululilwa palwe.

Okwa ti etembudho lyaakalimo mboka ota li ka ningwa ashike konima sho omathaneko agehe ga ningw noshowo ehala lya monika hoka kuna okufalwa aantu mbokaz

Okwa ti opena omahala gaali ga tothwamo nelelo lyondoolopa olya tegelela ashike opo li pewe eziminino okuza kuuministeli mboka wu nasha noshninima shoka.

Ina vula oku ulika kutya iilonga mbika otayi ka kuthapo ingapi okuza mondjato ya muni uuna ayihe ya pwa.

Ku Eveline de Klerk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here