Ongulu yokwidheulila nokwiindjangumukitha pOshikango

0
204

OSHIKANGO – Edhiladhilo thaneko lya etwapo kaanangeshefa yaali aagundjuka olya etapo edhikopo lyehala lyokwiidheulila aantu pOshikango. Omadhiladhilo ngaka oga etwapo kaanangeshefa , Justino Germano and Meriam Germano, shono ya dhikepo ehala lyomaidheulilo nomaindjangeko lyopashinanena lyedhina Triple D Active Gym, ndyoka tali kala noku gandja omayakulo gokwiidheula  kaayakulwa yomoshilando shokoongamba pOshikango.Oludhi lweyakulo ndika palupe lwongulu yokwiidheulila olwo lwotango talu etwapo moshilando sha Helao Nafidi.

Elalakano enene olyo oku gandja omayakulo gokwiidheula pampumbwe dhomuyakulwa kehe tashi ningwa momudhingoloko gweinekelo, opo kehe omwiihdeuli a kale a dheuka nawa nokwa ndjanga nawa.

Mehala ndika omuna omayakulo gomadhewo mpoka pena iiyakulitho ya yooloka yopashinanena lela, tayi vulu okulongithwa komuyakulwa kehe. Kakele kiiyakulitho mbyoka ehala ndika olina woo okasitola kokuteleka iikulya yuudha uundjolowele mbyoka aalongithi yalyo taya kala noku landa opo yiipauluthe pethimbo taya ningi omdhewo nenge konima sho ya ninga omadhewo gawo. Omuna woo ositola yiipumbiwa yomaudhano, ngaashi omizalo, iilongitho yilwe noshowo, omakopi gomasindano noombandi ndhoka hadhi pewa aadhani mboka ya sindana.

Ehala lyomadhewo otali lalakanene okukala lya tseyika komuntu kehe megumbo kehe unene tuu oku tseyitha omayakulo agehe ngoka hali gandja kaayakulwa yalyo ayehe.Olya tothamo woo aadhani aakiintu naalumentu moshitopolwa shaHangwena oku ya kwatha opo ya kale ha ya idheulile mulyo. Naashika ooyene oya ti oshitopolwa shawo shokupandula oshigwana omolwa eyambidhidho lyasho.

Ehala lyomadhewo ndika otali kala hali eguluka ootundi omulongo 16 esiku kehe uule woshiwike ashihe, nomayakulo galyo ota ga gandjwa kaayakuli yena uunongo momadhewo golutu.

‘‘Aadheuli yetu otaya kala nokugandja uunongo nontseyo mokutungapo noshowo oku tula miilonga elandulathano lyokwiidheula lya ningilwa oompumbwe dhomwiidheuli kehe. Yo aadheuli yetu otaya kala ya pyokoka nawa opo ya vule oku kwathela omuyakulwa kehe pampumbwe dhe dhomadhewo osho omushangwa gwa za kewiliko gwa ti.

 

Ehala ndika sho lyeeguluka omuwiliki gwiipambele yaakiintu naantu mboka yadhinika mUuministeli Waagundjuka, Jo-Ann Manuel oye a lesha oshipopiwa sheegululo pehala lyominista yoshikondo shoka. Omathimbo ga piti pOshikango opwa li pwa dhanenwa omaudhano ga simana, onkene ethikamepo lyo gimi ota li ka kumik aantu oyendji opo ya kale haya eta omaudhano ga yooloka okudhanenwa moshilando shoka.

Aawiliki yehala ndika oya hiya aakwashigwana opo ya kale nokulongitha ehala ndika shuudha.Oya ti woo oye na einekelo kutya aadhani mboka haya tungu omalutu gawo ga kale ga kola otaya ka idheula moka nongaaka ota shi vulika ya kakalelepo oshilongo momathigathano muuyuni.

Okwa ti etungo lyoGYm ndjoka olya kwathele epangelo melalakano lyalyo okudheula aantu yalyo ya kale aahdani dhingi muuyuni. Okwa kumike aanangeshefa yalwe opo wo ya holele yakwawo mbaka mokweetapo omahala taga kwathele oshigwana ngaashi ndika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here