Uunona owundji wasa omeya mokanala ka Calueque

0
209

ONGWEDIVA-Ngashingeyi okanala hoka ka enda oku za ko Calueque sigo omOshakati kaningi ehala lyoku kanithila oomwenyo uunene ngaa dhoohembundangele.

Oshiningwanima oshitalala osho shoka sha ningwa mOmaandaha goshiwike shika shoka, sho pwiitsuwa okanona komimvo 10 mokanala moka, kasa. Kapuna lela uuyelele wagwana kutya okanona okali taka ningi shike nokali ta ka yi peni, ashike ota ku fekelwa kutya okanona okasa omeya sho kagwile mokanala.

Okanona haka okali ka lopotwa ka kana mosoondaha na oka itsuwa kaashiikile mboka yali taye ka kongo mOmaandaha omutenya.

Okwa ti kutya omudhimba ogwali gwa falwa koKila yopolisi kOkahao opo gu vule okutandwa .

Aakwanezimo oya tseyithilwa nale. Nakusa oye okakadhona kedhina Hiliya Eunike Bonifatius  aza komukunda gwedhina Eenawa mOshikandjohogololo shaNesi mOmusati.

Oshiningwanima shika osha holoka konima yomasiku omashona sho moshiwike sha ziko okanona kokamati opo ka valwa ka li ka adhika ka kangawala kombanda yomeya go kanala oko tuu hono,  ka itsuwa kaanasikola mboka yali taya zi kosikola Omahira Combined School.

Moshiwike tuu omo moka, omwa lopotwa okanona koomvula 11 kasila mokanala sho ka li ta ka taaguluka okanala na yakwawo ya ye komukunda gumwe.

Oshiwike sha ziko Omupipiliko gwo Polisi mOmusati Warrant Lineekela Shikongo okwa lombwele Kundana kutya Okanala haka oka toolwa uunona owindji nuumvo muule wethimbo ehupi.

Opolisi oya koleke wo iiningwanima ayihe mbika ku Kundana.

 

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here