Elanditho lyonyama yongombe

0
209

 

WINDHOEK – Uutomeno keEloolo mOshakati naahoka ka Katima Mulilo owa dhipaga kumwe oongombe omayovi 12 422 pehulilo lyaSeptember nuumvo okuyeleka noongombe omayovi 7 032 ndhoka dha dhipagelwe puutomeno mbuka omumvo gwayi pauyelele mboka wa gandjwa kolutu lwonyama moNamibia[Meat Board of Namibia].

Namibia okwa landitha oongombe omayovi gomathele 348 377 pehulilo lyoshikako oshititatu shomumvo 2013, ndika oli lilepo ooperesenda 89.16% okuyeleka noongombe ndhoka dha landithilwe moshikako shafa shika omumvo 2012 sho iimuna omayovi 184 175 ayike oyo ya li ya landithwa.

Uutomeno womohala gomoondoolopa owa li wa dhipaga iimuna yili omayovi omilongo 27 633 pehulilo lyoshikako oshititatu nuumvo omanga mbyoka ya sile omumvo gwayi pethimbo olyo tuu ndika oya li konyala omayovi 17 190.

Onyama ndjoka ya tuminwa pondje pethimbo lyomushangwahokololo oya li ootoona omayovi 16 452 ndjoka ya etamo oodola oomiliona omathele N$521 omanga iikwanyama ayihe mbyoka ya tuminwa pondje kutya onyama nenge iimuna yina omwenyo oya landithwa oodola konyala oomiliona eyovi N$ 1 194, shika oshililepo eyo pombanda nooperesenda 43.4% melanditho lyomumvo 2012 ndyoka lyali ashike oodola oomiliona omathele N$833. Ewiliko lyonyama olya ti uutomeno mboka hawu tumu onyama kiilongo ya Europa na palwe kokutya komOvenduka nOkahandja naahoka ka Witvlei owa dhipaga kumwe oongombe omayovi 92 623 pehulilo lyoshikako oshititatu shonuumvo shika osha yi pombanda nooperesenda 32,98 okuyeleka nomumvo gwayi sho oongombe omayovi 69 650 dha li dha dhipagwa puutomeno mboka wuli utatu.

Ooperesenda omilongo 93 dhiimuna mbyoka ya dhipagwa nuumvo oya dhipagelwa muutomeno wa Meatco moVenduka nOkahandja.Konyala ooperesenda 25,96 dhiinamwenyo mbika, onyama yayo oyo mongundu ya A, oopersenda 24,97 omongundu ya AB, ooperesenda 28.61 noshowo 19,43 oyo mongundu ya B na C.Ondjundo yongombe yomwaalu gwopokati oya li konyala ookilograma omathele 240,23 okuyeleka nookilograma omathele 255,52 omumvo 2012,shika osha kalelapo egwopevi nooperesenda 5,98.

Omolwa oondjindikila dhoku etamo nyama yongombe okuza pondje unene okuza ko SouthAfrica , eetemo okuza pondje olya li ashike otona 44 ethimbo lyoshikako oshititatu shonuumvo.

Omwaalu gwiimuna mbyoka ya landithwa yina omwenyo oku ya koSouth Africa ogwa li omayovi omathele 215 699 pehulilo lyoshikako oshititatu okuyeleka noongombe omayovi  90 303 ndhoka dha landithilwe dhina omwenyo omumvo 2012. Omwaalu ngoka ogwa londo nooperesenda 138,86  okuyeleka omumvo nomumvo, elondo ndika olya etwa konkalo yoluteni ndjoka yili moshilngo,.

Namibia okwa tumine woo oongombe omayovi 6 507 niikombo omayovi 21 365 ko Angola, iimuna oyindji yaambika oya zi kiitopolwa yokuumbangalantu noshowo moshitopolwa sha Kunene nokuza mOpuwo.

Molwashoka oongamba odha eguluka oonzi dhili omathele 425 nadho odha tuminwa koAngola.

Ondando yonyama yomuthika gwopokati ndjoka ya li ya futwa mokilograma yimwe oshikako oshititatu oyo oodola omilongo N$23,02, omanga ondando pelanditho lyuutana mboka opo wa toyo oya li oodola omulongo N$14,14 mokilograma.  Ondando yoongombe dhokudhipaga oya li oodola omulongo N$13,11 noshowo N$12,54 koshinamwenyo inaashi dhipagwa. Oondando dhuutana mboka opo wa toyo odha li pevi mo South Africa oshoka opuna uutana owindjhi unene molwa oluteni

Elanditho lyiimuna iishona pehulilo lyoshikako oshitiyali nuumvo olya li omiliona yimwe 1 085 776 .Ndika eyopombanda nooperesenda omulongo 16,47 kiinamwenyo mbyoka ya landithilwe omumvo 2012 yali omayovi gomathele 932 200.Pethimbo ndyoka konyala oonzi omayovi gomathele 656 063 oya li ya dhipagwa moshikako oshititatu shonuumvo, shika osha kalelapo eyo pombanda nooperesenda 3,60 okuyeleka nethimbo lya faathana omumvogwayi sho oonzi ashike omayovi gomathele 633 254 dha li dha dhipagwa.

Pethimbo ndyoka tali hokololwa etumino pondje lyiimuna iishona olya koko nooperesenda 38,08 okuyeleka netumino pondje lyoongombe pethimbo lya fa ndyoka omumvo 2012. Oongombe omayovi gomathele 334 910 odha li dha tuminwa ko South Africa dhili pombanda okuyeleka naandhoka dha landithilwe koshilongo shoka omumvo 2012 dhomwaalu gu li 242 549.  Nuumvo iimuna iishona mbyoka ya landithwa pondje oya li iikombo omayovi 156 572 noonzi omayovi 178 338 omanga omumvo 2012 iikombo mbyoka ya landithilwe oya li omayovi 169 628 noonzi omayovi omilongo 72 921.Ondando yomwaalu gwopokati yonyama yonzi mongundu ya A2 pehulilo lyoshikako oshititatu oya li oodola N$38,22 mokilograma ya gwa pevi nooperesenda 9,04 okuza poodolaN$42,01 ndjoka ya futilwe omumvo gwayi.

Oonzi odha landithwa kondando yuupokati yoodola N$15,37 mokilograma naashika osho eyopevi lyooperesenda 9,67 okuza poodolaN$17,37 mokilo moshikako oshititatu omumvogu. Kombinga yiikombo ondando yopokati ndjoka ya futwa oshikombo oshishona oya li oodola N$334,06 ookilogram[32] omanga oshikombo shondjundo yopokati kokutya[32-45] osha landwa oodola N$520,78 omanga oshikombo oshinene okuza pookilograma [45 okuya pombanda] osha landwa oodola N$893,89. Uutomeno womoshilongo owa li wa dhipaga iingulu omayovi omilongo 27 313, yokuliwa moshilongo miikako itatu yotango yonuumvo okuyeleka niingulu omayovi omilongo 28 191 ethimbo lya faathana omumvogu, tashi ulike eshunopevi nooperesenda 3,11.Namibia okwa etamo ootona eyovi 1 721 dhonyama yoshingulu nuumvo okuyeleka nootona eyovi 1 571 omumvo gwayi. Elanditho lyiimuna moshikako oshititatu shonuumvo olya nwethwamo konkalo yuulumbu ndjoka yili moshilongo,sho ndjika ya thiminike aanafaalama opo ya landithepo omwaalu gwiimuna ngoka gwa pitilila. Aanafaalama oya landitha woo iimuna mbyoka yaana uukolele , ye yi landitha nomwenyo komahala gokupaluthila iimuna koSouth Africa.Etengeneko lyonkalo yombepo olili nawa nomvula ombwanawa oya tengenekwa tayi ka loka nuumvo onkene oondando dhiimuna odha tegelelwa dhi ka ye pombanda.

KU Omudhindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here