Endiki lyiihape lyeegulukile omalanditho poRundu

0
199

Oku landitha okwa tameke pendiki lyokulanda nokulanditha iiyimati niikwamboga poRundu oshiwike shika.

Endiki ndika olyo limwe lyomomandiki ngoka epangelo lya tokola okudhikapo nelalakano lyalyo oku yeluthapo elongo lyiikwamboga niiyimati moshilongo pehala lyoku yi etamo okuza palwe.Omandiki ngaka ngashingeyi geli gaali sho ndyoka lyopOngwediva nalyo lya pwa okutungwa otaga kala haga landa iilikolomwa momapya okuza kaanafaalama , go taga landitha mbika koshigwana noshowo okulongamo iilongomwa yimwe miihape niiyimati mbyoka.

Endiki ndyoka lya tungwa koodola oomiliona N$100 olya egululilwe kOmuperesidende Hifikepunye Pohamba  kuyele nuumvo , noshiwike shika ndika olya egulukile okulanda nokulanditha.Eegululo lyokulanda noku landitha olya ningwa koMinista Yopevi Yuunamapya, Lempi Lukas ngoka a kumike aanafaalama opo ya gwedheko komwaalu gwawo gwokulonga iihape noku yi landitha kendiki ngaashi ndika.Pethimbo olyo tuu ndyoka Lukas okwa tula miilonga omulandu gwokulanditha nokulanda iiyimati niihape.

 

Okwa ti omandiki ngaka” Ogo ondjila moka aalongi yiihape niiyimati taya landitha iilongomwa yawo opo aalandi ya tseyika naamboka yomoongeshefa ooshona ya vule oku landa momandiki ngaandyoka,’osho Lukas ati. Okwa gwedha ko nokutya omandiki ngaka otaga ka tulapo  onkalo yiilongomwa yongushu, elanditho lyeeguluka, etaambathano lyuunongo okuza kaakwiilongo nenge kwaamboka yena ontseyo oku ya kwaamboka yaana ontseyo yokulonga iilongomwa yimwe okuza miihape.Okwa ti eegululo lyomandiki ngaka olya egululile aanafaalama yiihape oompito okulanditha iihape yawo unene tuu sho mbaka ya li ihaa ya vulu okushininga monakuyiwa.Okwa ti omandiki ngaka otaga ka longa ongo ehuku lyopokati mpoka tapa landwa notapa landithilwa iihape, iingumutulu noshowo iiyimati.Kombinga ye Ngoloneya gwiitipolwa iyali ya Kavango omuambasade Samwel Mbamb okwa ti okuna omaipulo sho aalandi yiihape niikwamboga yena egamo lyokulanda iipumbiwa yawo mbika okuza kooholosaila, molwashoka aalongi aashona yiiyimati noshowo iihape, ihaya vulu okulanditha kuyo momwaalu ogundji,gushi ku inekelwa ethimbo alihe noshowo gwiikwaihape ayihe mbyoka yo ya pumbwa.Okwa ti shika oha ye shi ningi molwashoka aalandithi nenge aanafaalama mboka aashona ihaya vulu oku inekelwa ethimbo alihe.

Okwa ti ishewe omahala mpoka hapa longwa iihape oga halakana noge lyaathane kokule noshowo oge li kokule naalandi yiihape yatya ngaaka.. Okwa ti uuna pwaana omalongekidho geli nawa noshowo taga wilikwa nawa, aanafaalama yiihape otaya kala nokumona iihuna mokulonga iilongomwa mbika.Okwa ti epangelo olina elalakano oku yeluthapo elongo nelanditho lyiikwamboga okuza kaanafaalama aaNamibia opo li ngambeke eetemo lyiilongomwa mbika okuza pondje yoongamba dha Namibia .Ngashingeyi konyala ooperesenda 30 dhiihape odho adhike hadhi longwa muka omanga ndhoka dha thigalako ohadhi etwamo okuza pondje ya Namibia.Ngashingeyi opo shika shi shonopekwe, Namibia okwa lombwela aalandi yiihape opo tango yalande ooperesenda 39 dhiihape mbyoka yili moNamibia omanga inaa ya landa mbika palwe.

Ku Mathias Haufiku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here