Ofamili yomunangeshefa ta tamanekelwa edipao hepekwa

0
276

 

ONGWEDIVA – Ofamili yomunangeshefa Maurus Valombola oo eli modolongo, ta tamanekelwa edipao ota i ti oi li moumbada eshi  ta i mbadapekwa nokuningilwa omatilifo kuvamwe vomovakwapata vomumati oo taku fekelwa a dipawa ku Valombola.

Onghalo pokati kavamwe vomomapata aa avali oya twala nokuli vamwe opo va ye modolongo, nokuholoka momhangu.

Omupopiliko wOpolifi mOshitukulwa shaMusati Warrant Officer Lineekela Shikongo, okwa shilipaleka kutya omunamido 26, wedina Kapweya Josef Shipopyeni okwa holoka mOmhangu yaMangestalata mOmaandaxa oshivike eshi, ta tamanekelwa oshipofa shokuehameka omunhu pamatilifo. Okwa pewa opo eli futile mo noN$500.

Otaku hokololwa kutya, Maurus Valombola oo a kala omunangeshefa a shivika nawa moshitukulwa shaMusati okwa kwatelwepo mu Febuluali neudo, no ta tamanekelwa efyo lomunamido 32, Bernhard Kalimbo omukalimo womomukunda Epukunoyana mOshikandjohoololo shaGongo oo a xulifile  mOshipangelo shEpangelo shaShakati konima eshi a ponokelwa nokuyahamekwa pamukalo tau limbilike.

Omanga ina xululifa, Kalimbo vati okwa lombwela opolifi novakwashiwana vamwe, kutya okwa dengwa nokwa monifwa oshiponga neenghono ku Valombola, oo emu dengela moluxwa li li pomikunda davo tuu opo. Kalimbo vati okwa yandja ouyelele ou ongula yokupendukila efiku eli tuwa eli kokela peumbo limwe opo a hangwa a mona oshiponga neenghono. Eshi osha shikula oikolokosha oyo hanga kwali i tukuke pokati kovalumenhu ava vavali, kokandingosho ka Valombola.

Kalimbo vati okwa  fiya po ongeshefa ya Valombola, ashike Valombola okwe mu shikulila moluxwa omo eke mu denga noku mu ehameka neenghono.

Konima yefyo ovapambele vaValombola tava yambididwa kovakwashiwana vopomudingonoko oo, ova ningile ehololomadilaadilo lopambili, kwali tava pula opo Valombola aha pewe omhito yokulifutila mo modolongo. Valombola okwa kala modolongo fiyo onena eli.

Nonande Valombola a kala modolongo oule weemwedi omulongo paife, onghalo vati ina i xwepopala, eshi vamwe vomovapambele va Nakusa Kalimbo va twikila nokumbadapaleka ovapambele va Valombola.

Umwe womwaava omumwaina wa nakusa Kalimbo, Josef Shipopyeni,  oo ekeli hanga konima yekumba omolwa omatilifo aa. Shipopyeni oo vati ha kala koWalvisbay, okwa kala nokutuma outumwalaka vaxupi, hano eeSMS ku umwe wovashivikile Valombola te  va lombwele kutya ota dipaa umwe womovakwapata ovo, ngaashi naana vo va dipaa Kalimbo.

Ovakwanedimo vaValombola tava hokolola kutya Shipopyeni osho e uya konooli, ndele exuliloshivike la djako ta denge neenghono, omukainhu omumwaina wa Valombola, emu hanga poundingosho vopomukunda.

“Meme ou a dengwa i na kala nande eshi omumati (Shipopyeni) oo, ashike omumati okwe mu ponokela, te mu denge komutwe neengonyo, temu nukile pofingo nokumu ponda. Vati efimbo alishe olo ta denge omunhu waKalunga kena etimba, ota ti ote mu dipaa shaashi ofamili yetu oya dipaa mumwaina,” umwe womovakwapata vaValombola ta hokolola.

Omukwanedimo wa Valombola ta hokolola kutya, omhanga Shipopyeni ta denge omukainnhu wondenge yaValombola, omulumenhu umwe natango mumwaina na nakusa Kalimbo, oo eli yoo ondenge ya Shipopyeni naye okwa tameka olwoodi, okuyambidida mumwaina, aveshe tava denge omukainhu ou.

Omanga veli mokati kolwoodi, omwenyo wondenge ya Shipopyeni mbela owa enda, ndee vati ta nane po mumwaina.

Eshi vati osha pa omukainhu omhito opo a nukile nokulipatela motuwa.

Shipopyeni vati okwa nhukila komesho yotuwa, ta denge otuwa, ashike omukainhu okwa shunifa otuwa yaye monima ndee ta shingi tai.

“Oshinima eshi otashi udifa nai shaashi, Maurus ngee okwa dipaa omunhu, ofamili ka i namosha, shaashi kayali po, ye vali kapena ou emu tuma. Paife ovanhu nghee hatu ende otwa tila ashike, fye tuhe na ondjo yasha,” omukwapata ta holola.

Oshipofa sha Shipopyeni osha undulilwa komesho.

Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here