Okluba yobokisa yomoSoweto oya tokola iilonga

0
337

 

WINDHOEK – Omudheuli gwaadhani yobokisa noshowo mwene gwokluba yokudheula aadhengingonyo ya Soweto Boxing Club & Fitness Academy, Tobias Nashilongo, okwa tseyika nawa ongo gumwe gwaadheuli aawanawa yaadhengingonyo noshowo omugandjimayele omuwanawa pethimbo lyuudhano moringa. Ontseyo ndjika ye otayi yelekwa naadheuli oyaakwawo yongashingeyi noshowo mboka yomonakuziwa.

Aadhengingonyo yeshiwike mboka yadheulwa ku Nashilongo mokati kawo omuna omanyakwa moAfrica nomoNamibia ngaashi , Tyson Ushona, Martin Haikali na Samuel Kapapu.Nashilongo ngaashi ashike aadheuli yalwe yomaudhano okwa tameke pevi noshowo meifupipiko.

Nashilongo manga inaa ninga omudheuli okwa tameke ongo omudhengingonyo tango opo ihe omumvo 2007 okwa dhike okluba yuudhano woongonyo yo Soweto Boxing Club.New Era Sport okwa talelepo okluba ndjika omasiku ga piti okutala nkene Nashilongo te shi enditha moku dheula aagundjuka mboka yena oondjodhi dhoku ninga aadhengingonyo dhingi muuyuni pethimbo lyawo.

Okluba ndjika yo Soweto Boxing Club and Fitness Academy oyi na sigo oompaka aabokisi yopaithano naamboka yaashi yopaithano natango yeli omilongo 60. Okluba ohayi adhika mendiki lyaagundjuka lya Multipurpose football centre moKatutura. Oyendji yomaagundjuka mbaka oye na omapenda gawo muudhano mbuka ngaashi Hitman, Tyson na The Rock ongo mboka ye ya nwethamo opo ya landule moompadhi dhawo. Olundji oya kuminwa omasindano gawo onkene mbaka oye li omapenda gawo muudhano mbuka.

Okluba  ndjika oyo ta yi pandulilwa eyokomeho lya Betuel Tyson Uushona  ngoka a li ena epaya lyo[WBO Africa Welterweight] noshowo lya Martin Haikali [enyakwa nale lyepaya lyondjundo yaWBO Africa Lightweight}

Nashilongo, ngoka a li enyakwa nale mondjundo yo welterweight moNamibia okwa ti natango otaka longa oshindji opo okluba ye yi ninge yimwe yomookluba oonene hadhi dheula aagundjuka muudhano wobokisa oku pitila miilonga yeitulemo noonkondo.

“Onda ningi omudhengingonyo omwaanawa manga kaandali omudhani paithano noshowo omudhengingonyo paithano sho ndali meilongo ko Cuba. Muudhano wobokisa onda kalamo omimvo odhindji na ondishishi shoka omudhengingonyo a pumbwa opo a ye komeho muudhano mbuka,” Nashilongo ta ti nokuhokolola ondjokonona yetameko lyokluba ndjoka nonkene a tameke okudhenga oongonyo.

‘’Aagundjuka oye na ohokwe mokudhenga oongonyo na oyi inekela ndje,aagundjuka mboka wa mono mokluba ndjika oyi ilongekidha oku ninga omanyakwa muuyuni, shimwe shoka ya pumbwa osho owala iilongitho iiwanawa noshowo ekwatho lyopashimaliwa okuza kaanamutimahenda.Aagundjuka mbaka otaya kala aakalelipo ya Namibia momaudhano gopaigwana ngaashi gOlympika nenge ngoka gIigwana ayihe yAfrica, na ondi wete Epangelo noshowo oshikondo shopaumwene oya pumbwa oku kwathela aagunjduka mbaka., oshoka tse itatu vulu oku yakwathela oku ya monena oompito oku idheula paigwana.

Ku: Otniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here