Omikalo nkene to hwepopeke epya nenge evi lyoye

0
223

Pethimbo ndika konyala lyetameko lyoondima momapya ngoka gi ikwatelela komuloka, oshifo shuunamapya” Farmers Forum “ osha taamba omaindilo ogendji oku ziilila kaanafaalama taya kongo omayele nkene ye na okwoopaleka omavi gawo nenge omapya gawo opo ya vule okumona mo oshindji.

Opena omikalo odhindji okwoopaleka epya lyoye nenge evi lyoye moka ho kunu iimeno yoye. Shotango okutya uuhoho womoshigunda owuna iikulya ayihe ya pumbiwa kiimeno yoye kakele ashike kutya iikulya mbyoka yili muuhoho mboka haaluhe yili mo momwaalu gwa pumbiwa.Oshitsa oshikwawo shapumbwa okunongelwa ooshika kutya iimeno yoye oya pumbwa iitungithi nenge iikwamongwa mbika tayi landula. Phosphorus, oshimongwa shika osha hepamo mevi moNamibia noshowo moSouth Africa.Iimeno oya pumbwa oshimongwa sho Nitrogen ndjoka hayi kwathele oku imika nenge okuninga iimeno yi gandje eteyo olindji newanawa shi ikwatelela kutya iimeno yinipo wa kuna mepya lyoye.Oshimongwa oshikwawo sha pumbiwa kiimeno mbyoka hayi kunwa moshikako shelongo lyomapya osho Potassium. Opotassium ohayi adhika ya gwana mevi miitopolwa oyindji yoshilongo shika, ndele nee oku longa iilya noshowo iikunwa yilwe uule wethimbo nenge womimvo ohaku yi manamo mevi onkene osha pumbiwa omunepya a kale ta gwedhamo oshimongwa shika opo eteyo lye li kale ewanawa.Kakele kiimongwa mbyoka  itatu ya tumbulwa pombanda ya pumbiwa kiimeno osha pumbiwa oku tala kutya mbika otayi adhika peni nomolupe luni.Otatu tala muuhoho kutya iimongwa mbyoka oyi limo momwaalu nooperesenda dhi thike peni. Omandjandjukununo gopachemi nenge ekonakono lyopachemi lyuuhoho olya ulika kutya owuna ooperesenda dhili nawa dhopotassium omanga ekalemo lyiimongwa nitrogen nophosphorus olili pevi .Omunepya ota vulu oku taaguluka eshongo ndika lyoluhepo lwo Nitrogen noPhosphorus mepya pamikalo ndhi.Ota tulamo uuhoho owindji opo iimeno ye yi mone oNitrogen noPhosphorus ya gwanena.Ngele okwa tulamo uuhoho owindji otashi ti ota gandja oshimongwa shoPotassium oshindji kiimeno ndele shika kashina oshiponga kiimeno ye.Oshikwawo ota vulu okutulamo uuhoho opamwe naamboka hawu ithana owo paunongononi, onkene pamukalo nguka uuwindji wuuhoho womoshigunda otawu kala uushona okuyeleka ngele omunepya okwa li ashike ta longitha uuhoho wiimuna owo awuke.Uuhoho wiikwamongwa nenge wopaunongononi nando owuna ondilo mbuka ohawu gandja Ophosphorus ya pumbiwa omolwa ekoko lyoshimeno. Mbuka otawu vulu oku monika molupe lwomasipa gakweywa nenge molupe lwaashoka hashi ithanwa rock phosphate. Omaludhi ngaka gaali ohaga gandja oshimongwa shika mevi kashona nakashona, onkene uuwanawa woshimongwa shika okupitila molupe ndoka ihawu ndhindhilikwa mbala okuyeleka nophosphorus yopachemi. Ishewe ophosphorus molupe nduka oha yi kwata ethimbo, onkene omunepya ita kala aluhe a pumbwa oku tulamo oshimongwa shoka mepya.

Shika osho shili woo ngele tashiya kuuhoho womoshigunda kutya iitungi yawo ihayi kuthwa kiimeno mbalambala andola konima ashike shono omuntu wa tula uuhoho mboka mepya lyoye.Opo uuhoho wu gandje iitungi kiimeno owuna okunyanyagulwa. Shika ohashi ningwa kuunamwenyo uushonashona mboka ihaatu vulu okumona nomeho gokomutse. Uuna uuhoho wa tulwa mevi, ohawu kwathele omwaalu guunamwenyo mbuka uushona gu indjipale.Ngele uuhoho owe wu tula mepya pethimbo lyokufu mpoka pena uutalala nokwa kukuta ino tegelela andola mbuka wu tameke okutatulwapo kuunamwenyo mboka, molwashoka etatulwo lyawo ohali kala tali ende kashona.Uunamwenyo mbuka owuhole uupyu noshowo uututo opo ihe tawu longo nawa iilonga yawo yoku teyagula noku tatula uuhoho opo mbuka wu vule okugandja itungithi ya pumbiwa kiimeno.Uuna omvula ya loko nena uuhoho otawu tatagulwa kuunamwenyo mboka womevi, niikwamongwa mbyoka itatu ya simana ya popiwa petameko lyomushangwa nguka ota yi tameke oku monika nokuhilwa komidhi dhiimeno.Iikwamongwa mbika oha yi gandjwa okuza muuhoho womoshigunda uule wethimbo. Uuhoho womoshigunda owuna ashike oshitimulongo shimwe shiimongwa okuyeleka nuuhoho wopaunongononi.

Molwaashoka omathimbo ogendji omunepya kena ontseyo yuukwatya wevi lye onkene osha pumbiwa okutumina oosampula dhevi lyoye koolabora opo dhi ka konakonwe. Omanga ndhoka inaadhi konakonwa omunafaalama oha pulwa kutya mepya lye ota ka kuna mo shike.Iizemo yomakonakono gevi ohayi ulike kutya evi ndyoka olya pumbwa oludhi lunipo luuhoho noshowo uuwindji wawo mboka wuna okutulwa mevi ndyoka opo iimeno yi mene nawa ngaashi sha halika.Ekonakono lye vi oshinima shina ondilo.Nonando ndika inali pumbiwa omathimbo gamwe shika  ihashi longithwa olundji kaanafaalama mboka aashona.

Ku: Omudhindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here