Omukuluntusikola a faula kuukolwe a lopotwa

0
181

ONGWEDIVA-Omanyenyeto ge faulo lyomukuluntusikola  Toivo Haungeda ngoka ta fekelwa hafaula kuukolwe oga thiki mombelewa yomukuluntu gwelongo Momusati.
Omukuluntu gwelongo moMusati Loide Shatiwa okwa ti omushangwa gwopambelewa ngoka gwa adha ombelewa ye kombinga yomukuluntugosikola pOmutundungu Combined School moshikandjolongo shaEtayi mOmusati kayi shi ombwaanawa na ota yi tilitha noonkondo uunene sho hayi ningwa komuntu a longwa.

Aalongisikola posikola ndjoka omasiku ga ziko oya lombwele Kundana kutya ota ya piyaganekwa uunene kefaulo lyomukuluntusikola.

Ashika meme Shatiwa okwati ita popi naanaa ngashingeyi kutya ombelewa ye ota yi kaninga poshike oshoka shika otashi yi iilonga yomakonaakono  moshipala.

Yamwe yomaalongi mboka ya popi na Kundana oya ti shika oshe ya lulila noonkondo uunene ngaa pu August sho konyala  nokuli uunona waya mefudho kauna oonzapo oshoka kapuna omushaini.

“Mu Aguste nuumvo omukuluntu sikola okwa ya mbala osikola inayi fudha noonzapo dhuunona edhipatela mombelewa ye. Onkene otwa kambadhala opo tu ningulule po dhimwe eta tu itopolele tse aalongi opo tu dhi shaine uunona wo wuvule oku dhifala komagumbo,” omulongi gumwe ati.

Aalongi oya tumbula nokuli gamwe gomomasiku ngoka omukuluntu sikola afaula ngaashi muAguste okwa faulamo omasiku gaali, Museptember gaali, muOctober gaheyali omanga muNovemba limwe.

Aalongi oya ti ongulu yomukuluntusikola oyo osiikilindunda yosikola na ohaya kala ya patelwa pondje uuna omukuluntusikola  keepo.

Oya ti kutya shoka hashi ya ehameka uunene ngele omukuluntusikola ina holoka kosikola ongodhi ye yo peke nawo ohayi kala yadhima na oshidhigu okuninga omakwatathano naye.

Aalongi mbaka oya ti wo omanyenyeto gawo oye ga undulila kombelewa yomutalelishikandjo gwelongo iikando oyindji.

Shono Kundana a ningi omakwatathano nomutalelishikandjo gwelongo moshikandjolongo sha Etayi Hans Shikongo okwati “Inatu kwataa kwataa, ngaye Haungeda okwa lulila ndje lela lela ashike otandi dhilaadhila kutya omalovu ogo hage mu ningitha ngaaka,” Shikongo ati.

Shikongo ina holeka nando osha komutoolinkundana nguka kutya Haungeda oha faula noonkondo na oshi yemateka uunene tuu kaalongi naanasikola yoposikola.

Okwa gwedhapo ta ti kutya omanyenyeto ngaka okwe ga undulila kombelewa yelongo moshitopolwa okuza mo 2011 sigo onuumvo ashike ina puningwa sha onkee ngaa nee keshi kutya na ninge ngiini.

Shono Kundana a dhengele Haungeda okwatile otadhimbulukwa kutya okwa ningilwe omutumba shinasha nomalundilo ngaka ashike iinima ayihe ya popiwa kombinga yee iifundja iitokele.

“Kashi shi oshili ngame muOctober onda faula tandi ehama, ashike moomweedhi onkwawo inandi faulamo nande nande,” Haungeda a ti.

KuLoide Jason

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here