Omumati nokakadhona dhingi momithigululwakalo gwaNamibia

0
312

 

WINDHOEK-Julia Nickson ngoka a monene oshikoloni shokakadhona dhingi kopa muthigululwakalwo gwaNamibia na Immanuel Alex Haludilu ngoka a monene ishewe oshikoloni sho mumati dhingi gwomuthigululwakalo gwaNamibia, oya li yapewa oshinakugwanithwa oku longa aagundjuka mboka yeli mepipi lyoomvula dhopetameko, nkene yena oku takamitha, nokwiitula momithigululwakalo dhawo.

Shika oshali sha landula okuza esiku yali ya sindanene po iikoloni yawo, ketseyitho lyotango, methigathano lyokamati nokakadhona dhingi komuthigululwakalo gwaNamibia, ndyoka lya ningililwe po Nice Restaurant oshiwike sha ka pita.

Oshituthi shika osha totelwe po kongundu ndjoka hayi  ithanwa, Kombwana Okomaluvanda, ya totelwe po komushangi guunamambo Ismaeli Neumbo, pamwe nomukwateli komeho gongundu ndjika, ngoka eli omuhikingalo dhoongalo dhoShamboo, Emric Kamati.

Kamati okwa ti, elalakano nehuku lyokutota po ethigathano lya tya ngeyika okuyambula po omithigululwakalo dhayooloka moNamibia. “Mokutala ngaashi pethimbo lyongashingeyi, aantu inaya itula we momithigululwakalo dhawo.

Oyendji oyi ininga ashike kakombo  ilitha, kanzi igalula. Otwa ningi  ihe onkambadhala onene okweeta po ethigathano lyokakadhona nokamati dhingi kopamuthigululwakalo gwaNamibia, mboka taya kakala onga iipala yomuthigululwakalo notaya kalonga aanyasha yetu nkene yena okushuna komithigululwakali dhawo,” Kamati tati.

Alex okwati okwali uuvite uuntsa nuunambano okuhogololwa onga omumati dhingi methigathano lyatya ngeika. “Ngame ogumwe gwomaamati mboka yaputukila pomithigululwakalo dhAawambo.

Kungame ndino olyali enyanyu, okuyambula po oshilongo, noku kumagitha mboka kaa uvite kutya omuthigululwakalo oshike,’ Alex tati.

Julia okwati, kashishi oshipu okukutha ombinga momathigathano gatya ngeyika, no wuna okukala wa pyokoka nowu shi oshindji kombinga yomithigululwakalo.

Ku Pinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here