Opologalama yokompiuta tayi kwathele melongo

0
201

ONGWEDIVA- Uuyelele wopaunongononi owa etelele oshindji, na shika osheya puuyelele sho omunasikola, Johannes Iyambo a tokola opo a longithe omulongi gwopaunongononi palupe lwopologalama yocompiuta ndjoka tayi ithanwa E-Campus.

Iyambo okwa ti omvula ya ziko okwa li a kuutumba po kompiuta ye moka kwa li i itsu omulongi ngoka ta yamukula ayihe mbyoka ta pula yinasha niilongwa ye mbyoka ha ningi kosikola.

Omugundjuka nguka okwa ti shika oshemu kwathela unene pethimbo lyomakonaakono ge  gahugunina oshoka ohapula ashike epulo kehe kombinga yoshilongwa she, yo opolograma ndjika otayi yamukula.

Opologalama ndjika yoE-Campus oya kankamekelwa komusindalongo omupe gwa Namibia.

Onkee omulongi noshowo omulongwa oha longitha ocompiuta okuya moshilongwa nenge moshileshwa  shoka a hala okulonga ayehe taye shi ningi shafaathana.

Iyambo okwa fatulula nee nkene opologalama ndjino hayi longo, ta ti oha tula nee mokompiuta iiholelwa yomapulo gomakonaakono gaziko noshowo iinima ayihe mbyoka a pumbwa opo a ilonge nawa, yo okompiuta ta yi mupe omayamukulo.

“Iinima  kokompiuta oya fatululwa nawa shivulithe momambo ngoka ta tulongitha mosikola na nuumvo shono nda shanga ekonaakono lyandje lyondondo 10 ogo omukalo nda longitha okwiilonga,” Iyambo ati.

Okwa ti opologalama ndjino yokompiuta, ohayi mupe ompito aluhe yokupula shoka a ilonga muukonaakono uufupi, uutusa noshowo iiholelwa yomakonaakono  konima sho a mana okwiilonga, pethimbo limwe ota vulu wo okuyi printa mo mokompiuta eta endulula mo nale nethimbo.

Okwa ti shika osho omukalo omwaanawa okwiilonga oshoka pehulilo lyoshilongwa kehe opuna ekwatelokumwe lyoshileshwa nenge lyoshilongwa kehe wa ilonga.

Iiyambo ta ti okwa fa owala ena omulongi gwe megumbo oshoka  oha vulu okulesha iilongwa ye ko kompiuta kegumbo.

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here