Ospana yaWelwitschia ya sindanapo ekopi lyuudhano woTri-Nations

0
234

 

WINDHOEK – Ospana yopashigwana yuudhano woruabi, yoWelwitschias oya sindanapo uudhano uutiyali woludhi ndoka mboka hawu kwashilipalekwa kOmbuulaye ya Namibia kohi yoshilongomwa shayo shimwe sho Windhoek Draught. Uudhano mbuka ohawu ithanwa Windhoek Draught Tri-Nations Tournament, na owa li wa dhanenwa pokapale koRuabi ka Hage Geingob moVenduka ehuliloshiwike lyapiti.Muudhano mbuka Namibia okwe shi pondola okudhengamo Kenya niitsa 55 yomiitsa 35.

Namibia nando okwa sindana ngaaka medhingoloko lyotango okwa li eli konima ya Kenya sho oshilongo shika osho enyakwa lya Africa sha li shina iitsa 25 yomiitsa 15. Kokutya Namibia okwa li eli konima niitsa yili omulongo.Omudheuli gwospana ya Namibia, Danie Vermeulen okwa nyenyetele aadhani ye noku ya lombwelwa nomagandambadhi opo ya lundulule oku dhana kwawo. Okuza mpoka oya tameke taya dhana neitulomo taya ponokele ombinga yaaKenya ya hwama no nonyati.

Okudhana huka okwa keetapo elunduluko miitsa sho Namibia a ka ya komeho ga Kenya niitsa iyali oku kala a thikama piitsa 27 yomiitsa 25.

Namibia okwa tsikile okudhana uuka komeho noonkondo adhihe ndhoka a li ena oku ponokela aaKenya naashika osha li oshidhigu kuyo opo ya keelele Welwitschia ando kaa tulemo ookoola.

Sho uudhano wa tsikile ospana ya Welwitschias oya kala neinekelo muyo yene tali koko sho ya tsikile nokuponoka taya kongo natango iitsa opo eyooloko yeli ninge enene pokati kayo naakondjithi yawo. Moku ponoka ngaaka oya kala yena oompito odhindji oku gwedha ko kiitsa yawo, nonando olundji oya nyengwa okutulamo iitsa nenge ookola.

Aadhani kohi yewiliko lya PJ Van Lill nomupevi gwe  Theuns Kotze yaali mboka yena ontseyo oyindji oya  ulike uunyakwa ntseyo wayo moku kwata noku gandja etanga kuyakwawo naashika osha fala opo Namibia a tulemo ookola sigo eya piitsa omilongo 34 yomiitsa 25.

Uudhano owa li tawu hikwa komuhikhiya omutseyinawa gwokoSouth Africa, Jonathan Kaplan ,wo mbuka owa li uudhano uutimilongo 70 noshowo we wa hugunina ongo omuhikihiya guudhano wo ruabi.

Kaplan oye ena epapa mokukala omuhikihiya guudhano owindji wopatest mboka ha wu dhanwa pokati kiilongo, ye ishewe oye omuhikihiya ngoka asindana epapa ndyoka lyomuhikihiya gwokomumvo mo South Africa omimvo ne dha landulathana.Okuuka pehulilo lyuudhano Namibia okwa tsikile nokudhana neitulemo sigo ta tulamo iitsa 55 yomiitsa 36 ya Kenya.Namibia okwa ningi oshilongo shotango mokusindana ekopi ndika pethimbo ndika lya dhanenwa moshilongo omo tuu moka.

Ku Otniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here