Taya indile Epangelo li yape ombuto

0
402

OSHIYAGAYA – Konyala omvula yonuumvo aantu oyendji inaya mona omuloka gwa gwana nopethimbo ndino oyendji oyeli momalimbililo oshoka sigo oompaka inaya mona omvula natango na oye wete kutya ethimbo olya pwapo na unene ngaa inaaya likolamo sha momapya, negulu otali  ulike lya londa.

Oyendji otaya ti oya kanitha nale omukumo nonando anuwa omvula ya tseyika nedhina edhina lyayo “Otayiya”.

Yamwe  yoomaakalimo yOmomukunda Oshiyagaya mOshikandjohogololo Omuntele ota ya indile Epangelo opo li yape omakwatho ngono  ya pumbwa momukunda ngono, unene tuu ombuto niipululo, oshoka oye li moluhepo olunene.

Amushanga gOmukunda Oshiyagaya Ester Shikongo  okwa hololele Kundana kutya oyeli mompumbwe yoombuto nokaye wete mpoka ta yedhi adha, oshoka inaya mona omuloka gwa gwana omvula ndji. Ta indile Kansela gOshikandjohogololo Omuntele, Sacky Nangula opo eya tale ye eya longekidhile omambakumbaku gEpangelo.

Meme Anna Ndjola ngono eli onga oshilyo sho ka komitiye kelilepo ehumokomeho momikunda ano oCDC mOshikandjohogololo moka, naye okwa koleke kutya momukunda gwawo omwa ningi oomvula odhindji inaamu enda omambakumbaku gepangelo onkene otaya nana nuudhigu unene tuu methimbo ndi lyomvula ita i loko nawa.

Pamakwatathano na Kansela Nangula okwa yelitha kutya ombelewa ye oyali ya tseyithila oshigwana opo ya shange omadhina gaanamikunda ayehe mbono yeli ya pumbwa oombuto na shika osha ningwa. Nangula ta ti omadhina gaambono yi ishangitha ogeli kombelewa yuunamapya ashike oombuto inadhi thika natango. Kansela ta kwashilipaleke kutya shampa oombuto dha thiki aakwashigwana ayehe ya shangwa otaye ki ithanwa opo yaka taleko oombuto dhawo no pwaana uupyakadhi washa. “Naya kale ashike ya tegelela oombuto ota dhi ya mbala,” Nangula tati.

Ta tsikile no ku gwedhapo kutya kombinga yomambakumbaku omunafaalama oye mwene hayi kOmbelewa yUunamapya tiishangitha edhina lye nokonima nge aanambelewa ya pyakudhukwa ta yeya ye mu pululile.

Ku Maria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here