Egandjo lyondumba yomagumbo ta ga vulika koshigwana

0
175

Epangelo osho lya tula miilonga osheetwapo shalyo oku tunga omagumbo ogendji. Edhiladhilo ndika tali hokitha ngele to li lesha mombapila ota li lalakanene oku gandja egumbo lyondando ta yi vulika komuNamibia kehe. Oshilonga shika oshinene ota shi ka kutha ootona odhindji dhomunoko noondhopi omimvo ta dhiya. Ethaneko ndika olya hala no tali lalakanene oku tunga omagumbo omayovi 10 882 omumvo kehe uule womimvo 17 sigo okomumvo 2030, ngele edhiladhilo ndika enene oku tunga omagumbo omayovi 185 000 oli ninge lyoshili.

Epangelo olya kala nale li shishi kutya moshilongo omuna ompumbwe yomagumbo ge li nawa okuza nookuli komumvo 1999, na olya kala nehalo noshowo nomathaneko pombapila oku taalela eshongo ndyoka. Onkene olya tulapo shoka hashi ithanwa Habitat Agenda nenge elongekidho molwa omalukalwa, noshowo Ethaneko lyopashigwana lyoku ningapo sha lyomumvo 1999.Ndika olya li lya kwatelwa komeho kokangundu kopashigwana komalukalwa kohi yUuministeli wOmalelo giitopolwa, Iilando Omagumbo nongashingeyi kwa gwedhwa eyambulepo lyokomikunda. Okangundu komalukalwa oka li kena oshinakugwanithwa shoku kwatakanitha, shoku talela noku talulula iilongadhalwa ayihe oku mona kutya kehe gumwe okwa mona olukalwa moka ta kala na ishewe kutya omahala goku kala aantu otaga etwapo pamukalo tagu vulika gwo otagu tsikile itaagu hulile ondjilakati.

Omushangwa gwomapandja 71 ogwa tile iiyimbi nomandangalati mondjila yoku tunga omagumbo moshigwana ogo ondilo yomagumbo noshowo ompumbwe opo epangelo li yambidhidhe pashimaliwa iilonga yoku tunga mbyoka.Shoka tashi hili omuntu ooshika kutya mombapila ndjoka omwa li muulikwa kutya etungo lyomagumbo ogendji otashi vulika likale eyonagulo lyomutalelo omwaanawa. Oshoka olwindji omagumbo ngoka ota ga kala omikweyo nomikweyo dhomatungo gafa uupakete wuupalwa nenge omikweyo nomikweyo dhomatungo omale kokutya omafilitsa ngoka gaana ondjoololelo kutya mpaka opaandja lye ngele to tala ayihe oya faathana.

Omushangwa nguka ogwa li woo gwa ulike nkene taku ka longwa moku gandja omikuli tadhi vulika kaataambi yiiyemo yopokati naamboka yiiyemo yi li pevi, oshowo oku kwathela iilonga yatutungeni pamwe okwaadha aantu oyendji mboka ya li ya pumbwa omagumbo.Pamushangwa nguka ehangano lyopashigwana lyokutunga omagumbo NHE olya li lya pewa oshinakugwanithwa okutunga omagumbo geli pokati komathele 700 sigo omagumbo 1000 komumvo kehe noshowo oku gandja omikuli odhindji. Oya popi woo kutya opena okwoopalekwa omahala ogendji miilando opo mpoka pu vule okutungwa omagumbo, unene tuu miilando ayihe moshilongo nonando omushangwathaneko ogwa dhenge omuthindo metungo lyomagumbo ogendji moWindhoek.

Muni gwa Windhoek okwa li a pewa oshinakugwanithwa oku tulapo omilandu dha nkene ta gandja evi tali vulu okulandwa komuntu kehe noshowo omagumbo taga vulu oku landwa nokaathigona.

Ethaneko epe lyokutunga ondumba yomagumbo olya dhengulula nokweendulula omadhiladhilo ngoka ishewe noshowo ompumbwe ndjika.Olya tululula omutenge nguka komapepe ga NHE, omalelo giilando noshowo epangelo lyolyene, moshilonga sho ku tungila oshigwana omalukalwa.

Omuperesidende Hifikepunye Pohamba okwa popi mondjila sho a endulula kutya “ okukala negumbo osho shimwe shomiipumbiwa yesiku kehe yonkalamwenyo ombwanawa yomuntu”.Onkene shoka sha thigalapo nenge shoka shina okuningwa ngashingeyi ooshoka ashike shoku tula miilonga omathaneko nomalongekidho ngaka ga taalela nale omashongo gopaungomba.Ethaneko nelalakano okutunga omagumbo omayovi 185 000 koodola oobiliona 45. Oshiluku shotango otashi longwa uule womimvo mbali  tashi longelwa miitopolwa ayihe omulongo 14 yoshilongo, mokutunga omalukalwa geli 8 800 noshowo okwoopaleka omahala mpoka tapa tungwa geli omayovi 10 200. Opoloyeka ndjika ota yi ka tsikila noku tunga omagumbo omayovi 12 000 omumvo kehe uule womimvo 15. Opoloyeka ndjika oya thaneka oWindhoek yi  tameke nokutunga omagumbo 1 500 momumvo gwotango, ta ku tamekwa molukanda Otjomuise.

Opolograma nenge omalongekidho ngaka ina ga ethiwa ga shituke oshaanda shomongwa nenge ga kale ondjamba yaashi yoshili, onkene aathaneki yomatungo giilando oyena oku longa neitulomo oku gandja omayele kutya ondjila, oyini ombwaanawa okweenda nayo opo opolograma ndjika yi ye miilonga dhoshili nongeyi okugandja ondunda yondando ta yi vulika  komuNamibia kehe oku ya momumvo 2030.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here