Iinyangadhalwa kombinga yuukashike kookantu

0
200

 

Oshilongo osha dhimbulukwa omasiku 16 goku tala kombinga yuukashike kookantu, moku ninga iinyandwa, iipopiwa noshowo iiningwanima yilwe oshilongo ashihe. Shika osha tetekele esiku lyokudhimbulukwa o Aids mUuyuni mesiku 1 lya Desemba.

 

Oonkatu oku kondjitha elongitho lyoonkondo shiikwatelela kuu kashike kookantu odha simana oshoka ohadhi pendula eiyuvo lyopantu oku tala uuyuni waanahenda, wuna onyanya no waa na ko nasha, oku dhiladhila shoka sha li shina oku kala okuza tuu sho uuyuni wa shitwapo.

 

Namibia okwa pumbwa unene oku tula omuthindo komatumwalaka gokusila oshimpwiyu, noku yanda noku henuka elongitho lyoonkondo, oshoka omimvo dha pitipo , elongitho lyoonkondo olya fa lya talika ko ewanawa. Shika osha tongololwa momadhipago gaana henda gaakiintu , ehepeko lyaanahenda lyaanona, nonando ina tu tumbula onkalo yesiku kehe yelongitho lyoonkondo moshigwana.

 

Omasiku 16 oku kondjitha elongitho lyoonkondo shuukithwa unene maakiintu, osho oshinyangadhalwa shopaigwana sheetwapo koshiputudhilo shaWomen’s Global Leadership Institute na osha li sha yambidhidhwa pashimaliwa kEndiki lyewiliko lyaakiintu mUuyuni lwotango momumvo 1991.Omahangano gaashi gepangelo oga taambako oshinima shika, ongo ondjila oku kondjitha noku hulithapo omiyonena kehe tadhi longelwa aakiintu naanona.

 

Ngiika oshigwana shaNamibia oshina woo oku taamba noku papatela oshilongadhalwa shika shomasiku 16 okunenepeka eigidho oku lundulula onkalo, noku kumika esimaneko lyuuntu, ombepo yokulonga nuudhiginini, nuuyuki noshowo noshili yoyene. Namibia na teke woo uuwanawa miikonga yuukwashigwana noku kala uuvite uugumbo okupitila mombepo Ya Namibia lyandje, Evi lyandje Nuuntsa wandje. Kakele koshikonga neuveko ndika, lili lyetu yene inaali nwethwamo nando oku yalwe oku za palwe, oshikonga shika shoku uvila uukwashigwana wetu uugumbo noshowo uunambano otashi popitha aaNamibia ayehe opo yeethepo okulongitha oonkondo yuukitha maakiintu naanona no tashi ya kumike opo ya kale nombepo yuunangeshefa.

Ngaashi Ndohotola Elijah Ngurare Amushanga gwewa Lyaagundjuka yo Swapo a tile petulomiilonga lyoshikonga shika kutya esindano neyokomeho itaali hulile ondjilakati lyoshikonga shika, olya thikama unene ke kutho mbinga lyaagundjuka, oshoka oya pumbwa okuli ninga lyawo yene oku li pandula oku li mona lili nawa nolyonena okutya oNamibia yandje, Evi lyande, Uuntsa wandje ethimbo alihe.Kapena shoka tashi tu imbi opo tu tamununemo iilongadhalwa ngambika okufala komeho uuwanawa woshilongo shetu negameno lyasho sigo okondje yoongamba dhasho.

 

Oshi li nawa ngele  aagundjuka yoshilongo shetu taya kwata komeho moku humitha komeho oshikonga shokuuvila uuntsa uukwashigwana wetu, ngele onkalo nomudhingoloko moka yeli otagu shipitika opo ya kale noku kokela momadhiladhilo guukwashigwana.

Onkene osha pumbiwa opo uuntsa wuukwashigwana wu kale tawu uvithwa apehe okuza megumbo momukunda, mosikola, mongeleka, miipangelo momahala gaayehe nomwaangoka gopaumwene.Kokutya aalongi yetu, aapangi, aakwiita, aanangeshefa, aasita, aaniilonga ayehe oyena oku kala aakalelipo ye igidho nelaka ndika My Namibia, My Country, My Pride .Onkene omasiku 16 giikonga mbika otaga longithwa muuyuni oku yelutha ontseyo kombinga yomashongo ga taalela aakiintu naanona oshowo uuwinayi mokati koshigwana.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here