Ina ya ithanwa kuudhano woongonyo poRundu

0
226

WINDHOEK- Olutu lwokudhenga oongonyo moshitopolwa sha Khomas olwa ti lwo ita lu ka kutha ombinga muudhano womanjakwa omashona  noshowo ngoka omanene mokudhenga oongonyo mboka tawu ka ningilwa poRundu ehuliloshiwike ndika.

Olutu lwokudhenga oongonyo lwedhina Khomas Boxing Federation [KBF] olwa lundile Namibia Boxing Federation kutya oyina elelo itaali longo nawa.Omalundilo ngaka oga landula etseyitho lya ningwa kolutu ndoka kutya lwo ota lu ka kala nuudhano womanyakwa wopashigwana waadhani aashona naanene ehuliloshiwike ndika. Olutu lwokudhenga oongonyo moshitopolwa sha Khomas olwo omanyakwa taga pangele uudhano mboka konima sho aadhengingonyo yalwo oyo ya sindanene uudhano owo tuu mboka omumvo gwayi. Khomas Boxing Federation oyina iilyo yomahangano gaadhengingonyo ngaashi Warriorsm Golden, Soweto Boxing Academy noshowo Nestor Sunshine Boxing Academy.Olutu nduka olwa ulike okuuva na yi kwalo sho aniwa ashike luuvu oku pitila miikundaneki kutya NABF ota ka kala nuudhano woongonyo uule womasiku omugoyi poRundu oku tameka ehuliloshiwike ndika.

KBF okwa ti oku na omaipulo kombinga yethimbo mpoka uudhano mbuka tawu ningwa, oshikwawo ooshoka kutya kapwa li omakwatathano geli nawa ga ningwa oku tseyithila omalutu guudhengngonyo moshilongo. KBF okwa ti nando oya hala oku kuthombinga oku gamena epapa lyuunyakwa lyawo , ita ya vulu oku kuthombinga molwaashoka yo ka ya li ya tseyithilwa nawa noshowo ina ya tuminwa ehiyo. “Otuli nale methimbo lyefudho , onkene oosikola noounivesiti odha ya momafudho, nongeyi aadhengingonyo oyendji oya ya nale komahala gawo gomafudho. Okwa kundanwa kutya iitopolwa yokudhenga oongonyo yili omulongo 14 oya ulike kutya ota yi ka kutha ombinga muudhano mbuka, ndele olutu lwa KBF olwa ti lwo inalu ithanwa nenge ina lu mona ehiyo opo lu ka kuthombinga,onkene lwo oluuvite nayi oku tseyitha kutya ita lu ka kuth ombinga muudhano mbuka.Ndele amushangandjayi  gwaNABF, Joe Kaperu okwa ekeleh omalundilo ngoka noshowo omipopyo dha KBF kutya ina ithanwa a ti mbaka ota ya fundju taya hokolola iifundja iitokele. Okwa ti “ongundu ndjika ka yi na nando olyo ewilikongundu lyokolela onkene otashi zi peni opo mboka ya lundile ewilikongundu  lyopashigwana kutya kali na elelo lili nawa”, Kaperu ta ti.

‘ Oocluba adhihe odha li dha tseyithilwa kuyele no nawa, ndele mboka ngele oya tokola kutya ita ya kutha ombinga molwomatompelo ngoka oyo owala ye ga shi na shi kale ngaaka,ndele tse otatu yi komeho nuudhano mbuka ngaashi wa thanekwaku NABF, oshoka olutu nduka  ina lu ikwatelela ku Khomas.

Ku Carlos Kambaekua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here