Kotokela ekengelelo lyuukalata mefudho lyaDecember

0
209

WINDHOEK – Oombaanga otadhi tsikile no ku londodha aakwashigwana naayakulwa yadho opo ya kale ya kotoka yaa ninge iihakanwa yuukengeleli wuukalata wokunana iimaliwa. Pahapu dhOombaanga iilonga yuukengeleli oyindji mbyoka ha yi tsakanekwa omathimbo ngaka genyanyu oombyoka yuukalata tawu yakwapo nenge omaukwatya guukalata mboka ta ga yakwapo. Onkene Oombaanga otadhi londodha aayakulwa yadho noshowo oshigwana shi kale sha tonata opo shaa ningi iihakanwa yaantu mboka ye hole oku yaka uukalata wa yakwawo nelalakano oku yaka iimaliwa yawo.

 

Uukengeleli nuufuthi wuukalata wombaanga uuna omukengeleli a kutha onomola yoye yopaumwene kokutya PIN nenge omaukwatya gokakalata koye nelalakano oku nana iimaliwa meyalulo lyOmbaanga lyoye. Onkene Ombaanga yaWindhoek ota yi kumagidha oshigwana opo aluhe shi tseye kutya okakalata kOmbaanga okafa ashike oshimaliwa  koomuma. Onkene osha pumbiwa opo aluhe ka pungulwe nawa nuukeka.Aluhe dhimbulukwa oku kala wa thikama popepi neshina, na longitha oshikaha shoye shoka sha manguluka oku siikila oondanda dho PIN yoye. Ino pitika nando olye a kale popepi nangoye nenge a kambadhale oku ku kwathela peshina.

 

Uuna pena uupyakadhi neshina lyo ATM, thinda pokambadi ko Cancel ngoye to kuthamo okakalata koye, na tala nawa kutya okakalata hoka wa kuthamo oohoka koye.Ino gandja nando onomola yoye yo PIN komuntu gwontumba kutya nee na kale omuniilonga gwombaanga, naaluhe kala ho tala nawa uukalata woye opo wu soshimpwiyu kutya mboka owu  li ngaa natango mondjato yoye.Aluhe kala wa tala okakalata koye nopethimbo ndyoka to futu shoka wa landa mositola nenge mokefe, na soshimpwiyu kutya omuniilonga gwopeshina okwe ku galulila okakalata koye opamwe nokambapila komafutilo.Konakona aluhe omishangwa dhomayalulo goye gombaanga  nuuna wa ndhindhilike kutya opena iimaliwa ya zako waa yi shi, lopota mbyoka kombaanga yoye mbala.Aayakulwa mboka ha ya longitha ointernet oku landa noshowo okufuta omayalulo gawo naya kale ya kotoka opo omaukwatya gawo gaa yakwepo  ngele egameno lyokompiuta ye kalili miilonga nenge kalili pethimbo oku keelela oombudhi dhi yakepo omaukwatya gopaumwene.

“Osha simana opo kehe gumwe a koneke iitsa mbika okugamena omayalulo niimaliwa ye mbyoka a pungula , niishewe uuna ta nana oshimaliwa pomashina go ATM nenge ta futu iilandomwa pomashina mositola, oshoka oombudhi otadhi dhiladhila omikalo omipe kehe esiku nkene dho tadhi iimonene iiyemo okuza moondjato dha yalwe” osho Ina Muir omukuluntu gwomayalulo mOombaanga ya Windhoek a ti.

Komudhindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here