Ookansela yondoolopa yaTsumeb ya ganithilwa iilonga

0
180

 

Tsumeb- Ewiliko lyondoolopa yaTsumeb olya ganitha aawiliki yalyo oshiwike shika.Mboka ya ganithilwa iilonga yawo oye li yahamano molwaashoka omuwiliki omutiheyali ka li po , okwa zapo niilonga.Meya gwa Tsumeb Ndangi Sheetekela okwa ulikululwa ishewe ongo Meya uule womumvo tagu landula.

Sheetekela okwa ti ongo aawiliki ya hogololwa yo, oyi itulamo oku landula omukanka nomakankameno guudemokoli, gelelo ewanawa, gweyokomeho lyopankalathano nopaliko ta li tsikile noku kala ethimbo, oshowo uuyuki nombili. “Onda hala oku popya kombinga yoku longa kwetu nuudhiginini hoka woo kwa ulikwa kewiliko lyetu nokaakalimo moTsumeb sho twa kambadhala pamwe okweetapo omalunduluko momidhingoloko dhetu onkene tse onga aawiliki otwa tegamena elongelokumwe ndika li tsikile opo tu adhe omasindano ogendji omumvo 2014” Sheetekela ati.

Sheetekela okwa ti osha simana opo ewiliko lyoshilando shoka li adhe omalalakano galyo na ota li kala noku longela kumwe opo Oshomeya shi tungwe shininge oshilando shina oofabulika sho ishewe oshina ombili. Okwa hokolola woo omathaneko ngoka yo ya thaneka po oku humitha komeho Oshomeya naantu yamo.

“Etungo lyomagumbo goshimaliwa shi li pevi mekwatelokomeho lyaShack Dwellers Association of Namibia olili natango esindano enene  ndyoka sigo oompaka lyeetapo omagumbo  omathele 300 gaantu mboka yena iiyemo iishona. Okwa ti elelo lye olya gandja iinakugwanithwa  ya yooloka komahangano gaatungi yomagumbo gombiliha opo ya kambadhale okweendelela mokutunga omagumbo ngoka  noshowo okutunga ngoka gaantu yena iiyemo yopombanda.

Okwa ti oshituthi shongopolo shoka shi li ongo ethimbo lyokuulika iipindi ohashi ningwa okweeta aantu yondoolopa ndjika pamwe, noku gandja oompito kaanangeshefa ayehe opo ya ulike nokulanditha iilongomwa yawo. Okwa pandula oshoka oshituthi shoka shonuumvo nasho osha li sheende nawa.

Okwa ti ewiliko lye olye shi pondola oku hilila aaniimaliwa koTsumeb opo moku ya kwawo yeetepo oompito dhiilonga. Okwa gandja iiholelwa ngaashi shoka Dundee Precious Metals, ngoka oye mwene gwoSmetela , ompito ompe yomina ku Weatherly Mining, etungo lyendiki lyoositola lyoodola oomiliona  107 noshowo etungululo lyokapale koondhila. Okwa ti iinyangadhalwa ayihe mbika otayi eta po oompito dhiilonga moshilando.

Shetekela okwa ti nando ayihe ya yi li nawa ngaaka oshilando she osha taalela woo omashongo ngaashi ndyoka lyetembukilemo lyaantu okuza komikunda oku konga iilonga. Shika otashi tula omutenge omudhigu komapepe goshilando oku gandja omayakulo kaantu mbaka , ngaashi gomahala goku kala noshowo galwe gopamuni.Opena iilonga yokutunga oondjila oku dhi tula oteya, okutunga omagumb oku fala omayakulo geyogopeko kolukanda ngaashi ndoka lwa Kuvukilanda.

“Onda pandula aanashipambu ngaashi Dundee Precious Metals okupitila mokwaako kwe kwekwatho lyoshigwana sho a tsikile noku kwatha mehumokomeho lyongeshefa ooshona, ooskola noshowo onkalonawa yoshilando shika.

Okwa indile aawiliki yakwawo opo ya longe nuudhinini oku tula miilonga omathaneko  gehumokomeho lyopaliko moshilando shawo.

Ku John Travolter Matali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here