Oskema yokutunga omagumbo ogendji yayi miilonga

0
207

Omuperesidende Hifikepunye Pohamba okwa ti oku kala negumbo osho shimwe sho moompumbwe dhomuntu kehe dhesiku kehe. Egumbo oshinima sha simana opo omuntu kehe a kale monkalamwenyo yina ongushu.

 

Omutse gwoshilongo ogwa popi ndhika pethimbo gwa tula miilonga oskema yopashigwana yokutunga omagumbo  ogendji omanga inaaku thikwa komumvo 2030, ngoka ogwo esiku lya hugunina Namibia iitulilapo oku kala a kuthako oshilongo shika oku shi tula pomuthika gwiilongo ya putuka muuyuni. Oskema ndjika ya tulwa miilonga okuziilila mOtjomuise Extension 10 oya thaneka oku tunga omagumbo geli omayovi ethele 185 000 okuya komumvo gwondjodhithaneko yaNamibia 2030. Pethimbo lyetulo miilonga Pohamba okwa indile iikondo ayihe yoholomende  na yilwe opo yi longele kumwe opo pwaa kale omakateko gaana oshilonga ngoka tashi vulika ga ka endithe oskema ndjika kashona.

 

Oskema oya hala oku gandja omalukalwa geli hwepo kaaNamibia oyendji mboka nena haya zi momagumbo ga tungithwa omaludhi giitungitho yaashi yokolela pamuthika guuntu.Pohamba okwa kumike no ku shonga ehangano lyomagumbo lyopashigwana nenge National Housing Enterprise[NHE] opo li longe ngaashi tali vulu opo opoloyeka ndjika yi tulwe miilonga meni lyethimbo lyuuthwa noshowo meni lyiimaliwa yuuthilwa iilonga mbyoka. Okwa indile woo omahangano agehe giimaliwa opo ga longele kumwe noohandimwe, aatungi, naagandji yomayakulo ga yooloka osho wo nepangelo oku mona kutya opoloyeka ndjika oya tulwa miilonga nawa nawa. ‘Shika oshinyangadhalwa sha simana sho pa shigwana, noku kala negumbo okwo ompumbwe yimwe yomuntu yesiku kehe opo omuntu a mwenye monkalo yuuntu wuna ongushu,”osho a ti a londodha kutya iilonga mbika itayi ka kala iipu, ndele osha pumbiwa omuNamibia kehe a kuthombinga oku mona kutya mbika oya manithwa mesindano omolwa uuwanawa waayehe.

 

Okwa ti opoloyeka ndjika ota yi ka yambulapo oshigwana nokuhwepopeka ondjundo nondhilo yomayovi gaaNamibia ngoka ngashingeyi haga zi momagumbo goluhepo. Omuperesidende okwa tulapo okangundu hoka ta ka kwatele edhiladhilothaneko ndika komeho opo ompumbwe yomagumbo yi tsuwe omutse meendelelo. Iilyo yilwe yokangundu haka oyo Charles Namoloh ominista Yomagumbo nomalelo giitopolwa , niilando, Ominista yIimaliwa, Saara Kuugongelwa Amadhila,Ominista yiipambele yOmbelewa yOmuperesidende, Omundohotola Albert Kawana nOmuwiliki Ndjayi gwoKommissi yomathaneko gopashigwana, Tom Alweendo. Konima yoku konga omayele kwaandjagana okangundu haka pamwe na NHE  oka tulapo ethanekodhiladhilo lyokutunga omagumbo ogendji gendji, ndika nolya tulwa komeho goKabinete hoka keli ziminine kuyele nuumvo.

 

Opograma ndjika oya kwatathana nethaneko etine lyomapendulepo noshowo ondjodhi yomumvo 2030, oku tulapo opolograma yepangelo tayi longo ndjoka tayi gandja omagumbo gondando yi shi oku idhidhimikilwa oshowo onkalo yuuyogoki . Elalakano olyo oku tunga omagumbo omayovi 185 000 ngoka aantu taya vulu okulanda okuya momumvo 2030. Iilonga mbika otayi ka longwa moonkatu nenge miiluku, na okwa thanekwa ta yi ka pula epangelo oodola oobiliona 45. Oshikako shotango shokutunga omagumbo ngaka osha thanekwa shi kale uule womimvo mbali na osha odheka iilando iinene yiitopolwa ayihe 14 yoshilongo naashika otashi ka tunga omagumbo geli omayovi 8 800 lwaampoka noshowo oku longekidha omahala geli omayovi 10 200 mpoka tapa ka tungwa omagumbo tashi ka pula konyala oodola oobiliona 2,7.

 

Okuza mpoka iilonga mbika ota yi ka yeluthwapo uule womimvo 15 dha hupako sho taku kala nokutungwa konyala omagumbo omayovi 12 000 omumvo kehe miitopolwa ayihe yoshilongo.Omuperesidende okwa ti ishewe kutya epangelo ota li ka kwathela pashimaliwa molupe lweyambidhidho oku kwathela, ndele oshigwana osha tegelelwa natango oku gandja sha mopoloyeka ndjika mokufutila omalukalwa gasho uuna ga tungwa. ”Oshigwana oshindji osha kala ethimbo shi li monkalo ondhigu pamagumbo, shaana iipumbiwa yokolela yesiku kehe ngaashi omeya omayelele gokunwa, olusheno noshowo uundjugo,’ okwa gwedhako woo a ti ngashingeyi aaNamibia otaya ka mona omagumbo ta ya vulu oku ga futa noshowo otaya kala yena uundjugo wu li nawa.

 

Opoloyeka ndjika otayi odheke aantu mboka yena iiyemo yopokati, yopevi naamboka yena iiyemo yi liilile pevi moku ya pa ompito yiimonene omahala noshowo omagumbo. Mboka yiiyemo yopokati otaya tungilwa omagumbo ta ye ga landa komukuli, omanga mboka yiiyemo yili pevi otaya tungilwa omagumbo pakwathelo lyepangelo. Omuwiliki gwopevi gwoshikondo shomagumbo muuministeli womagumbo, Merrow Thaniseb okwa ti oya thaneka okutunga omagumbo eyovi limwe 1 500 moVenduka momvula yotango, nonando okwa ti shika ngiika itashi vulu oku gwanithwapo molwashoka omumvo nguka konyala ogwa pwako nale. Okwa ti ishewe ina pa shainwa natango euvathano lyiilonga yokutunga pOtjomuise Extension 10. Ndele mboka yeli momusholondondo gwoku tegelela oyo taya ka pewa tango omagumbo. Ishewe ina pa ulikwa natango omutungi ngoka ta ka pewa iilonga mbika yokutunga. Okwa ti opena okangundu ka thikama maanawino ngaashi mboka yokutala ongushu yeliko aathaneki yiilando, aathaneki yomatungo, nooinginia mbaka taya kala nokutalela einyengo lyiilonga mbika ngaashi ya thanekwa. Uukommittee uushona wokiitopolwa otawu tulwa po woo  oku tala nkene oonzo adhihe tadhi longithwa metungo lyomagumbo ndika. Noshowo oku tala kutya ope na evi lya gwana okutungwa omagumbo. Otapa kala woo etonatelo netalelo lyiilonga pomuthika gwopashigwana. NHE oye ta kala olutu lwokutula miilonga opoloyeka ndjika.

Ku Magreth Nunuhe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here