Aanafaalama oyendji oya nyanyukilwa omvula

0
262

ONAYENA : Omasiku ha male sho aanafaalama nenge aalongimapya  ya kala ya tegelela omvula , ndjono ya ningi ethimbo itaa yi loko. Omvula oya tameke  ku loka omasiku ga ziko niitopolwa oyindji mOwambo oya lokwa omeya ogendji geli moondobe nokuli.

Aantu ayehe mba haya longo omapya oya nyanyukilwa omvula sho tayi loko nawa oshoka oya kala yeyi tegelela ethimbo ele ashike paife ya thiki. Konyala oyendji oya kala ya kanitha omukumo oshoka ka yali ye wete omvula tayi loko we. Oyendji oya hololele Kundana kutya oyeli ya nyanyukilwa omuloka ngono ya tegelele ethimbo  nuule noye wete kutya iilonga otayi yimo ngaa nee.

Pa ku enda mu dhimwe dhomomikunda mOshitopolwa Oshikoto otwa mono kutya aanamikunda oyendji oya tameka nale nokulonga omapya na yamwe oyiipyakidhila nokuli nokupulula, yamwe oya kuna nale na oyena iilya ya mena, Taya holola kutya oya hala ya longe manga kuyele opo ya ka mone eteyo ewanawa pehulilo.

Gumwe gOmomukunda Ethindi Martha Nkende otati okwa nyanyukilwa omvula unene ngaa sho ya loko pethimbo lyo opala nonande eli a kanitha iimuna ye omolwa ondjala ndjono ya liko otati ngaashingeyi iimuna ye mbyoka ya hupapo ota yi hupu oshoka omwiidhi ogwa ziza momalundu onkee ita longo we nuudhigu.  Meme Martha tati okwa pulula nale manga omvula sho ya tameke ku loka no ngaashingeyi iilya ye oya mena nawa, otaya tameke ashike oku helela  Ta tsikileko tati omukaga ogwa tidhilwa kokule oshoka nomboga oya mena ohaya kala taya mu omboga yimwe ta ya li na yimwe taya ningi omakaka opo a ka landithe uuna ga kukuta.

Miitopolwa yimwe omambakumbaku gEpangelo oga tameka nale kupulula noyendji oyii pyakidhila oku shangitha omadhina gawo koombelewa dhuunamapya opo ya mone esilohenda lyokupululilwa oshoka pahapu dha yamwe oya holola kutya omambakumbaku gopaumwene oga ninga ondilo na ha omuntu kehe ta vulu ku ga futa, ashike mongaashingeyi otaya idhidhimikile mwaangoka gEpangelo oshoka ogo ha  geya kwatha shito.

Otaya pandula Epangelo sho lye ya longekidhila omambakumbaku ya vule oku pulula omapya gawo yo ya mone eteyo tali hokitha, no ku pandula Kalunga sho eya lokithile omvula ndjono ya   kala ye yi tegelela ethimbo.

Ku Maria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here