Epangelo ota li tsikile nokugamena uuthemba waantu ya Namibia

0
189

 

ONGWEDIVA-Ominista yOmauyelele nOmakwatathano gOpashinanena oya ti epangelo otali tsikile oku gamena nokupopila uuthemba waantu mokugandja omayakulo gapumbiwa kaakwashigwana ngaashi iipumbiwa yesiku kehe, egameno, ombili nengungumano ngaashi tashi uthwa kekotampango.

 

Joel Kaapanda okwa ti egandjo lyiipumbiwa yesiku kehe ngaashi omeya ga yela, olusheno, elongo niipangelo oshowo omagumbo natango oyo iinakugwanithwa ya simana yepangelo.

Okwa popi ndhika pethimbo lyokudhimbulukwa esiku lyopaIgwana Lyuuthemba womuntu ndyoka lya dhimbulukiwa pOlukekete moshikandjohogololo shOutapi moshitopolwa Omusati etiyali oshiwike shika.

Okwa ti nonando omukunda nguka ogu li konyala ookilometa mbali okuza koongamba dhAngola na Namibia, aakalimo yamo oya mona uuwanawa okuza kepangelo, sho yeetelwa ehukomeho momaludhi ga yooloka.

“Aakalimo mpaka konyala oye na iipumbiwa yesiku kehe ngaashi omeya ga yela, olusheno, oondjila ndhoka dheya kwatakanitha nomahala gamwe moshilongo noshowo naAngola” Kaapanda ati.

Okwa ti opo pu kwashilipalekwe kutya aakalimo mbaka ota ya yakulwa paundjolowele epangelo oha li tumu okapangelo ha ka ende omwedhi kehe okuza kOutapi oku talelapo aaLukekete noku ya pa omayakulo ngoka.

Aakalimo oya mona woo omayakulo giikulya molwa oluteni ndoka lwa hepeka oshilongo, iikulya mbika oha ye yi mono okuza kombelewa ya kansela gwoshikandjohogololo shawo.

Pethimbo aanamukunda mbaka ya dhimbulukwa esiku lyuuthemba womuntu muuyuni, Kaapanda okwe ya kwashilipaleke kutya epangelo ota li kala noku kambadhala okuhwepopeka onkalamwenyo yawo okupitila moopoloyeka dhomapendulepo, opo uuthemba wawo wu kale wa gamenwa noshowo wa simanekwa.

“Epangelo lya Namibia okuza petameko olya tala kutya iipumbiwa yopetameko nenge omayakulo gesiku kehe olyo etameko nenge ehuku lyeyokomeho moshilongo.Epangelo olya tala woo uuthemba womuntu oshinima shasimana onkene osha tulwa noku gamenwa mekotampango, aantu yetu oye na uuthemba okulongwa noshowo uuthemba wulwe wopantu”Kaapanda a ti.

Kaapanda okwa ulike omaipulo ge keindjipalo lyelongitho lyoonkondo unene lyuukithwa maakiintu naanona moshilongo. Okwa indile aakuluntu opo ya longe aanona yawo omanga aashona esimano noshowo oku simaneka uuntu nenge omutumbo gwomuntu kehe.

Pethimbo ndyoka aakwashigwana mboka oya li ya thikama woo uule wethimbo lyomunute gumwe oku simaneka nakusa Nelson Mandela omuperesidende gwotango gwa South Africa lyuudemokoli, ngoka a manene oondjenda dhe oshiwike shayi nota fumvikwa pomukunda gwawo poGcunu Osoondaha ndjika.

Ku Loide Jason

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here