Fresh United na Young Stars oyo aadhani dhingi muudhano wOutapi Guest House.

0
210

OUTAPI – Mboka haya popilile oye shi ulika nale kutya otashi vulika oFresh United nenge oYoung Stars yi ka toolepo ekopi lyuudhano wOutapi Guest House.

Uudhano wekopi lyOutapi Guest House owa tamekele oshiwike sha ziko moka omusindani a tegelelwa opo aka sindanepo ekopi nokapandi koodola N$3000

Nonando aakalimo aaholi yomaudhano oya li yaholoka momiyalu odhindji opo ngeno yaninge oihoontali mokutala ngoka ta sindanapo uudhano wOutapi Guest House. Uudhano mbuka inawu vula we okupwa mehuliloshiwike lyaziko onkene oyena okutegelela sigo omehuliloshiwike ndika opo ku monike omusindani muudhano mbuka.

Nonando Fresh United na Young Stars yeli ya tothwamo onga oonani dhopekota muudhano mbuka. Shika itashi ti oyo lela taya ka sindanapo uudhano watya ngeyi.

Omakondombolo otaga ka kondjela ehete sho oosipana ngaashi Onesi United, Onambula Young Generation,Omusati United na Anamulenge nadho dhi li dha tula onguti puuya opo dhi tale ngele genongo otaga fe gongombe mehulilo shiwike ndika.

Oompata na dhi tameke okuza ngaa kwaamboka yeli kuusita, komalupale, momapandaanda kutya olye taka sindana po uudhano mbuka. Uutsakaneno okOmbandjele Sport Ground.

Ku Kefas Elago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here