Julia Shikongo a hogolululwa meya gwEenhana

0
293

EENHANA – Meya gwoshilando shEenhana, Julia Shikongo okwa hogololwa ishewe a kwatele komeho elelo lyoshilando shoka okuza omwedhi nguka sigo omumvo 2014. Shikongo okwa hogololwa keena omukondjithi poshimpungu shoka oshiwike shayi Julia Shikongo oye meya gwotango gwoshilando shoka tashi endelele mokuhuma komeho, a taambele oshilonga shoka omumvo 2010. Omupevi gwe muumeya oye Eunike Shonena. Omanga aawiliki ooyakwawo mboka woo ya shunwinwa iinakugwanithwa yawo Leonard Yona omunashipundi gwongundu yewiliko, omupeha gwe oEster Kavela, ye Hosea Andreas oku li natango oshilyo shongundu yewiliko melelo lyEenhana.

Ookansela yamwe mboka yaana iinakugwanithwa iinene melelo oyo Olivia Hanghuwo na Walter Ndakondja ngoka omukalelilo gwongundu yompilameno melelo lyoshilando shoka.

Sho a taambako ewiliko lyoshilando shoka ishewe, Shikongo okwa ti okwa hala oku mona oshilando shoka shaziza shi tsikile noku humakomeho kohi yewiliko lye noshowo shi manithe iilonga noopoloyeka ndhoka inaa dhi pwa natango omolwa uuwanawa waakalimo yomondoolopa ndjoka.

“Sho tandi taamba oshinakugwanithwa shika, onda hala tu humitheni oshilando shetu komeho nawa mokutsikila melongelokumwe, opo tu gandjeni omayakulo ge li nawa kaantu yetu. Ondi shishi otuna omashongo ngaashi goHIV-AIDS mokati kaantu yetu, onkene natu longeni opo tu yuuvitheko kombinga yomukithi ngoka ta gu li aantu moshilando shika na palwe moshilongo” osho a ti.

Okwa ti ewiliko lyoshilando ota li vulu ashike oku gandja omayakulo nawa kaantu nokaakalimo yamo uuna omilandu dhalyo dhina uuwanawa waantu komutima, dha ngongwapo pauyuki dho inaa dhi holama.Okwa ti oshilando osha taalelwa woo keshongo lyelongitho nayi lyiikolitha unene mokati kaagundjuka, osho wo okwaana iilonga mokati kawo noku mona evi nenge omahala gokutunga omatungo kondando ombwaanawa.

Shikongo okwa kwashilipaleke aakalimo yomEenhana kutya etseyitho ndyoka lya ningwa kOmuperesidende gwoshilongo kombinga yetungo lyomagumbo ogendji moshilong ashihe , ota li ka tulwa woo miilonga mondoolopa ndjoka pethimbo ye eli omuwiliki gwayo. Ondjodhi ye oondjoka oku mona Eenhana tadhi koko noku ya komeho nawa.

Kohi yewiliko lye ondoolopa ndjika oya humu komeho mokutunga nokugandja omayakulo gopamuni ngaashi oondjila dha tulwa oteya, ominino dhokuyogopeka.Pondoolopa ndjika opwe ya woo omatungo goongeshefa oonene dhomoshilongo ngaashi Shoprite na Woermann Brock, osho wo etungo lyehala lyomainyanyudho naandyoka lyomagumbo ta li tsikile natango. Shikongo okwa pandula oshilyo shewiliko melelo lyoshilando shoka sha kalelapo ongundu yo Rally for Democracy and Progress omolwelongelokumwe  shagandja mewiliko lyoshilando shoka.

Omahogololo agehe oga li ga ningwa pwaana ookandidate dhimwe dha hala andola oku kondjela  pomahala ngoka.Aawiliki mbaka ayehe oya ganithilwa iinakugwanthwa yawo kuMengestrata Natalia Nanhele.

Ku Clemence Tashaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here