Oshikukuta sha dhipaga iimuna oyindji sho yali oonailona

0
225

ONGWEDIVA – Omunafaalama nomuniimuna Valde Kotokeni  gwokoNelago  moshitopolwa shaShana  okwa kanitha oongombe dhe dhili 15  sho dha li oonailona molwa oshikukuta nomolwaashono a hokolola kutya uuhasha waantu.

Iimuna ye aniwa oya si sho yakala ta yili oonailona ndhoka dha ekelwahi kaanamikunda moshana pehala lyo ku ekelwahi momandoloma giiyagaya nokufikwapo.

Kotokeni okwa ti nee kutya shika ohashi etitha nee iimuna yifule omapunda eta i si ashike shinyanyalitha.

“Owuna ashike okudhimbulula kutya ongombe oyalya onayilona oshoka oongombe ohadhi kala dha zinda na nge owedhi gumu momapunda otashi ku ulukile lela kutya oongombe odhalya sha sha puka.

“Shika ohashi etitha nee tutselepo oongombe dhetu nonando ita tu kedhilanditha po adhihe, oha tu ki iyadha nee tatu topolelathana naashiinda nashika ekanitho eenene lyiimuna,” omunafaalama ati.

Kotokeni ta hokolola kutya omolwa omvula ndjoka inaayi loka nawa omumvo gwa ziko, oongombe oha dhi kambadhala opo dhi lye oonailona, onga onkambadhala yokukonga iimongwa.

Uupyakadhi Kotokeni okwa ti owuli nee mpaka kutya aapangi yiimuna kayena nkene yaninga oshoka oongombe odhanina nale oonailona shakambako okutoma ashike ongombe ndjoka.

Kotokeni okwa ti kutya haye ashike momukunda gwawo akanitha oongombe molwoonailona ndhoka dha ekelwahi kaakwashigwana moshana ashike opuna woo aaniimuna ooyakwawo nawo yoo yakanitha oongombe odhindji.

“Tse otwa ikololela uunene miimuna yetu ngaashi oongombe oshoka odho hadhi tu kwathele pomaudhigu ngaashi goosa, piituthi yomanyanyu ngaashi oohango noshowo iituthi yi ili no yi ili, ta tsikileko kutya woo kutya oshiwike shika ashike okwa kanitha nale oongombe dhe ne,” Kotokeni ati.

Gumwe gwomaandohotola dhiinamwenyo konooli ngoka inaahala edhina lye li popiwe, okwa kwashipaleke kutya oonailona ohadhi eta shili uudhigu mepunda lyoshinamwenyo, shoka hashi vulu okufala sigo omeso.

Omundhotola nguno okwa gwedha po kutya aanamikunda kayeli naanaa mondjila sho taya ti iimuna yawo ohayi si koonailona, ashike oshikukuta osho tashi dhipaga iinamwenyo, oshoka osho hashi thiminike iinamweyo opo yilye oonailona.

 
By  Kakunawe Shinana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here