Taya nyenyeta kombinga yoteendela yokutunga omagumbo

0
283

Aanamahangano gotunga omatungo moshilongo oyu uvite na yi na oya gandja oombedhi kepangelo noshowo kehangano lyopashigwana lyokutunga Omagumbo NHE aniwa sho mbaka ya gandja iilonga yokutunga omagumbo ongoshitopolwa shokutungila aantu yomiilando ogendji. Omahangano ngaka ota a nyenyeta molwaashoka aniwa ehangano limwe lyopondje yoshilongo olya pewa iilonga mbyoka okutunga omagumbo ngoka gotango mopoloyeka ndjika moWindhoek omanga moshilando nenge moshilongo shika muna omahangano gena ontseyo yoku tunga yomimvo odhindji na ota ga vulu okutunga omagumbo ngoka pwaana omaongaongo.
Oonzo ndhoka inaa dhi hala okutumbulwa komadhina oshoka odha tila okugelwa noku kuthilwa iikonene odha pula kutya osha ende ngiini opo ehangano lya Afrikuumbi ndyoka lya li lya tseyitha endhindhiliko lyalyo pethimbo lyetseyitho lyiilonga mbika moWindhoek lye shi pondola okupewa otendela yokutunga omagumbo ge li eyovi 1 500.’ Epangelo na NHE oya pumbwa oku fatulula nawa puuyelele nkene shika shaningwa. Ehangano Afrikuumbi olina oombelewa dhalyo oonene moJohannesburg sha South Africa.’Otuna omahangano ogendji nomanene gokutunga moshilongo shika, naangaka otaga vulu oku tunga omagumbo goludhi ngaashi ndoka. Shika kashi li nawa nando”osho onzo yimwe ya popi.Sho NHE a pulwa a tye sha komalundilo ngaka omupopiliko gwehangano ndika , Eric Libongani okwa ekelehi omipopyo ndhoka a ti kapena natango nando ehangano lya pewa otendela yiilonga mbyoka yokutunga omagumbo ogendji sigo oompaka.”Ongundu yoku tokola ootendela ya NHE ota yi longo nuudhiginini oku manitha oku tala omahangano agehe ngoka taga vulu okupewa iilonga mbyoka, naashika osho nee tashi fala moshinima shoku hogolola ngoka taga pewa ihe iilonga mbyoka yopetameko moshiluku shotango shoku tunga omagumbo gomathele gendji.

Libongani okwa ti ishewe ehangano ndyoka tali popiwa kutya olya pewa otendela kalishi lyoko South Africa ndele ndika olyaaNamibia ta ya longele kumwe naaSouth Africa.Ndele omupopyo gwe ogwa fa tagu kondjithathana nanagoka gwomuwiliki omukuluntu gwehangano ndyoka, Deon Steyn ngoka a popile kutya ehangano ndyoka olina oombelewa dhalyo moSouth Africa moJohannesburg.Omupopiliko gwa NHE okwa ti kashina nee mbudhi kutya ehangano ndyoka lya pewa otendela olya za peni shoka sha simana ooshika kutya otapa ka kala oopoloyeka nenge iilonga yimwe mbyoka tayi ka pewa omahangano gaashi gomoNamiba molwaashoka ngoka ogena ontseyo meyokomeho lyaya mumwe noshowo momikalo omiwanawa ndhoka tadhi longithwa okuhumitha komeho omahala gomagumbo inaaga yalulwa natango pamisindilo dhopailando.”Ndele nee mompito ngaandjika nena ehangano lyaashi eNamibia ota li ka indilwa opo li longele kumwe nomahangano gaNamibia, oku gapa woo ekuthombinga miilonga mbyoka konyala yi thike pooperesenda omilongo ndatu dhayo” osho a gwedhako.Libongani okwa ti opuna omahangano moNamibia ngoka gena ontseyo naangaka otaga ka talikwa opo ga pewe iilonga yimwe yokutunga omagumbo ngoka kohi yopoloyeka ndjoka.Opoloyeka yopashigwana yokutunga omagumbo ogendji oya thaneka oku tunga omagumbo geli omayovi 185 000 taga vulika kaantu yendji uule womimvo 17 tadhi landula sigo oko kuthika komumvo 2030. Iilonga mbika ota yi longwa miiluku, na oya tengenekwa tayi ka kuthapo oodola oobiliona dhili 45 uuna ayihe ya manithwa omumvo 2030. Oshiluku shotango otashi tameke  nokulongwa uule womimvo mbali tuuka tashi tungu omagumbo miilando ayihe iinene miitopolwa 14 yoshilongo. Moshiluku shika opwa tengenekwa pu ka tungwe omagumbo ge li omayovi 8 800, noshowo okulongekidhwa omahala mpoka tapa tungwa geli omayovi 10 200,iilonga mbika oya tengenekwa tayi kuthapo oodola oobiliona mbali noshinkwanu yheyali uuna ya manithwa.

Opoloyeka ndjika oya odheka aantu mboka yena iiyemo yopokati , iiyemo yili pevi naamboka nee iiyemo yawo yiliilile pevi noonkondo opo mbaka ya vule okumna ompito yoku kala nevi nenge nehala haya vulu oku li ithana egumbo lyawo.Opoloyeka otayi topolwa miitopolwa kokutya mboka yena iiyemo yopokati ota ya futile omagumbo gawo moku konga omikuli ndhoka dheya nuninwa. Omanga mboka yiiyemo yopevi taya ka kwathelwa tashi pitile meyambidhidho lyokufutilwa kepangelo.Omuwiliki gwopevi Gwomagumbo moshikondo shOmalelo giitopolwa Nomagumbo, Merrow Thaniseb okwa ekelehi woo naye omupopyo ngoka tagu ti oholomende na NHE oya gandja nale iilonga mbyoka ku Afrikuumbi aniwa, a ti sigo oompaka inapa gandjwa nando otendela yokutunga omagumbo ngaka, molwaashoka etseyitho lyiilonga mbika ota li ningwa natango opo ihe omahangano otaga indile opo ga pewe iilonga mbyoka. Steyn gwaAfrikuumbi okwa tile ehangano lye ota li vulu okutunga omagumbo ngoka 2500 pOtjomuise uule womimvo mbali ngele ando oli pewe iilonga mbyoka.

Ku Magreth Nunuhe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here