NWR ta longo nawa motalelopo

0
216

WINDHOEK – Eegululo lyehala lyomatalepo lya Namibia Wildlife Resorts’ lyaPopa Falls Resort moshitopolwa shaKavango Uzilo  olya pupaleke ondjila ndjoka aatalelipo haya ende nayo oku ka tala iikumitha yopaushitwe moshitopolwa shokuumbangalantu uzilo waNamibia.Ehala ndika lili kominkulo dhomulonga gwa Kavango olyo onkambadhala ompe ya NWR ehangano lyomatalelopo lyepangelo oku kala hali mono oprofita momayakulo galyo ngoka hali pe aatalelipo.

NWR ota ti ngashingeyi ehala kehe lyomatalelopo otali kala lyiithikamena ongo ongeshefa yi ilile onkene aawiliki yomahala ngaka oya pewa iinakugwanithwa yaandjagana nenge ya gwedhwapo mokuwilika omahala ngoka. Oshoka ngashingeyi NWR okwa hala okutala kutya iiyemo mbyoka ta ningi  otayi ka ndhindhilikwa momambo ge gomumvo gwiimaliwa gwa landula.Okwa hala okumona kutya ehangano olya longa iimaliwa oyindji okuyeleka noku kala lya longitha oshimaliwa okufuta ngaashi oondjambi nomayakulo galwe. Ehangano ndika olya ti nando ethaneko lyokulundulula ehangano opo li longe nawa lyomumvo 2006 olya indjipalekele iiyemo yalyo shika osha fala woo ishewe mpoka kutya iizemo yalyo nayo oya londo ishewe pombanda. Ndele ondjila ndjoka NWR a landula ngashingeyi oondjoka yokushonopeka iizemo okuyeleka niiyemo mbyoka ta mono, unene tuu mokushonopeka iimaliwa yokulongithwa mewiliko lyesiku kehe lyehangano.

 

Ehala lyomafudhilo lya Popa Fall Resort, ndyoka lya egululilwe pambelewa kOmuperesidende  Hifikepunye Pohamba momasiku omilongo 29 gaNovember nuumvo olili konyala ookilometa 15  okuza moshikunino shiinamwenyo sha  Mahango Game Reserve onkene olyo ehala ewanawa mpoka aatalelipo  mboka taya ende pokati kiikunino mbika sha Khaudum na Mahango ya vululukilwemo osho wo aatalelipo mboka taya ende okuza koBotswana, Zambia na Zimbabwe.

“Meopaleko nenenepeko lyehala ndika NWR okwa ningi epungulo li shi ku pandulwa opo ndika li vule oku hila omwaalu gwaatalelipo ogundji.Otandi longitha ompito  ndjika opo ndi kombe NWR kombunda molwiilonga mbika, yeitulemo okuhumitha komeho oshilongo moku ninga omahala ngaka omape ishewe opo aatalelipo ya kale taye ga longitha.Moku ninga ngaaka oompito dhiilonga otadhi etwapo nonkalamwenyo yaantu ota yi lundululwa okuninga ombwaanawa’Pohamba a ti.

Omuperesidende okwa tanga woo NWR mokweetapo omukalo omwaanawa ngoka tagu hili aaNamibia opo woo ya kale taya longitha omahala ngoka uuna taya talelepo moshilongo. “Shika otashi pandulwa oshoka ofuto yomahala oya tulwa pevi onkene ndjika otayi kumike aantu opo ya talelepo omahala ngoka unene tuu pomathimbo gomafudho” osho omutse gwoshilongo gwa ti.

Ehala ndyoka olina olodge yoondunda omilongo 40 uuchaleta pomulonga wuli omulongo uuchaleta wegumbo alihe wu li utatu omahala goku kampinga geli 10 nomahala gaamboka taya talelepo niiyenditho iinene yeli mongundu geli gatatu. Ope na woo ombautu hayi ende momulonga yafa egumbo yimwe onene moshitopolwa sha Kavango. Ndjika oya lukilwa oMinista nale Yomidhingoloko nOmatalelopo Netumbo Nandi Ndaitwa.

Komudhidi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here