Omalundilo oulodi a xulila mefyo

0
327

ONGWEDIVA – Omalundilo oulodi oo a kala nokuningilwa omukainhu umwe nounona vaye  molukanda Evululuko mOshakati okwa twala fiyo omefyo.

Nakufya Maria Nghulondo weedula 52 ou a dile komukunda Okankonda ko Angola mo1977 ashike okwa mona oukwashiwana waNamibia manga oshilongo inaashi manguluka, nokwa kala omukalimo mEvululuko, ota va hokolola kutya okwa fya efyo loipundjamenye, konima eshi a uda nai neenghono komalundilo oo a kala nokuningilwa naashi osha eta a ombokelwe nokufya.

Ovakwanedimo laye ota va hokolola kutya kakele komalundilo oo a kala noku ningilwa Nghulondo ou a pakwa mOshakati Etitatu loshivike eshi, okwa ya medu noiveta, eshi ye, ounona novatekulu vaye vakala nokuningilwa omahepeko okolutu kovakalimo vomolukanda omo.

Eshi sha ehameka unene ovakwanedimo ava,  vamwe vomOvavululuko ova tameka ta va kuwilile konima eshi va uda efyo laNghulondo.

“Komima ashike eshi omakuyunguto oo a tameka, meme okwa tameka ta nyonghola, iha kofa,  yee ta lili efimbo nefimbo. Okwa ya koshipangelo, ta monika ohonde ya londa. Konima yefimbo okwa ka tameka ita nu vali eepela odo a pewa koshipangelo tati kashi li dule ashike a fiye po ounyuni, naashi oshe mu twala shili fiyo omefyo,” umwe womovana va nakufya ta hokolola.

Eemwedi dinini da pita po, Kundana okwa li a nyanyangida ehokololo omo ovakalimo vomolukanda Evululuko vedule 20, va ya kombelewa ya Komufala wOshitukulwa shaShana Komishina Ndahangwapo Kashihakumwa, tava hokolola kutya otava hepekwa kovanhu voludi lonhumba molukanda lavo paulodi.

Ovanhu ava ova lombwela opolifi kutya, omolwa omahepeko oo, ovanhu vamwe ova fya, vamwe ohava iwa navo moixulo paulodi navamwe nokuli ovakwatwa komaunghundi elili nokulili.

Ovakwapata vaNghulondo ova hokolola kutya omahokololo aa kaena oukwashili washa nokwa totwa komukainhu umwe omushiinda waNghulondo oo okamonakadona a lwile nokamonakadona moApril 14, nokudja efiku olo omalundilo oulodi okwa tameka nee.

Eshi omahokololo aa, oo amwe omuo a nyanyangidwa Nghulondo okwa kufa shimwe shomoikundaneki oyo ya nyanyangida omahokololo oo ndele teshi twaalele ina ko Angola nelalakano, oku ka ulikila nokuhokololela ina oudjuu oo ena unasha nomalundilo.

Mupya munene ko Angola oko okwa ka shakenekako vali omukainhu umwe womolukanda mEvululuko naye a dile koAngola.

“Omukainhu oo naye eshi a ya ko Angola okwa twaalela epandja ladja moshikundaneki olo lina efano la meme. Ko Angola nee ovanhu kave shi Oshiingilisha, nomolwaasho a ka tolokela ovanhu kutya fye ovalodi, twa kwatwa keekomputa doko Namibia,  ndee hatu fanekwa. Ashike ehokololo olo li li moshifo, omuna meme aya koshifo a ka nyenyeta kutya ota lundilwa,” omonamati waNghulondo ta hokolola.

Omolwa omitoto odo da tandavelifwa komukainhu oo, ovakwashiwana mOkankonda, omukunda oo uli mOshangongo ova tameke oku ulika nakufya ou nomilungu, nokumu ula omalaka mai.

Eshi osha eta fiyo omukainhu ou a ude nai neenghono, nokwa ninga nee omafiku ita kofa, ye ta lilaana, osho shemutwala fiyo moshipangelo. Vamwe vomovakwapata ko Angola ovemu twala koshipangelo mo Angola, nomEtine loshivike sha djako ove mukufa ko ko Angola, tave mueta koshipangelo mOshakati, omo a xulifila omutenya wEtitano ladjako.

Ovakwapata vaNghulondo otava hokolola kutya olwoodi pokati kokaana ka Nghulondo nokaana kopoushiinda olo la etifa onhiko yomalundilo oo a twala fiyo omefyo.

“Ina yokaana kopoushiinda, omukulunhu mongeleka omo oye ha fatululile omufita, ashike okaana kaye oka duda mukwao eexwiki taka ti oke di tumwa kongeleka opo ka ka ilikanenwe,” omukwapata ou ta hokolola.

Okudja opo, onghalo yomalundilo ina i kala vali nawa fiyo ovakwashiwana vomEvululuko tava fininike nokuli ovaneumbo ava opo vaye kongeleka oko vati haku dulu oku monika nokuholola oulodi womunhu.

“Kongeleka omufita okwa ti meme ke na ondjo yasha, ke na eshi eshi, ashike tate Ben (Mundjele), Kapatashu wolukanda okwe uya ta lombwele ovanhu kutya oulodi wetu owa moninka, vati okwali hatu li dedaula momadu fye hatu popi. Ashike oinima ei kai na oushili washa,” umwe womovana kadona wa nakufya ta hokolola.

Ovakwanedimo ava tava hokolola yoo kutya moshikumungu ashishe eshi Mundjele, oo ngeno kwali ta dulu oku va amena omolwa ouleleli waye okweva amuka filufilu ndele ta ame kombinga yovalundili vavo.

Ofamili ei i udite kutya kaina naana epopilo lawana oyati ota i kakala ya hafa neenghono, ngeenge oshinima  eshi tashi tulwa momatwi elelo laUkwambi opo va pwilikinifwe omahepeko oo ta va ningilwa.

“Ashike otwa pandula opolifi, shaashi ina i tuninga nande nai, tate Kashihakumwa okwe tu yakula nombili,” omukwanedimo umwe ta ti.

Mundjele pauye mwene okwa lombwela Kundana kutya ye okwa amuka ko shili kofamili oyo, shaashi ovanhu ova hapu unene molukanda laye ovo tava popi kutya otava hepekwa koludi eli.

“Ame ita ndi amuka kovanhu, ovanhu ovo nda hala. Ita shi dulika olukanda alishe likale ta li lundile ofamili imwe aike. Ame vali oko nda li kongeleka kwinya ita ndi ti vati eshi kwali tava kuu voo tava popi oinima ihapu ihapu, ndele noshinima shokuhepeka ovanhu oveshi itavela.

“Ashike polukanda apa onda keelela po ovanhu vahapu va hala oku ka xwikapo eumbo olo, vamwe onde va kufa omakatana,” Mundjele ta hokolola.

Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here