Oonkambe dha wendelwa aniwa omiti opo dhi tondoke itaa dhi vulwa

0
222

WINDHOEK – Opwa holoka oontamanana nomaulikathano gominwe pokati kooyene yoonkambe ndhoka hadhi thigathanapo muudhano wetondoko lyoonkambe. Omaulikathano gominwe ngaka oga popiwa ku gumwe gwooyene yoonkambe ngoka aniwa a mono sho yakwawo yamwe taya wendele oonkambe dhawo omiti dhoku ningitha oonkambe dhawo dhi tondoke dhafa ashike omashina.Omunyenyeti nguka okwa ti oshinima shika osha nika oshiponga oshoka otashi fala momasindano gaashi goshili.

Mwene gwonkambe hayi kuthombinga methigathano ndika ye ishewe okwa tseyika nawa moshikondo shomaudhano, Norii Kaanjuka okwa hololele Kundana oshinima shika  a ti ye okwa mono nomeho ge mwene nkene ooyene yoonkambe yamwe ya li taya wende oonkambe dhawo nomiti itaa vulu okudhi tumbula kutya omikwashike.Shika Kaanjuka okwa ti osha ningwa pethimbo lyethigathano lyoonkambe ehuliloshiwike lya piti poRehoboth.

Kaanjuka, omudheuli nale gwospana yoBrave Warriors , no ku li omunambelewa omukuluntu moshikondo Shiilonga yOpashigwana, Uudhano naagundjuka  okwa ti okwa haluthwa koshinima shoka nokwa indile mboka ta ye shi ningi ye shi hulithepo mbala.

“Oshinima shika shokwaana uuyuki otashi nyateke uudhano woonkambe , itashi idhidhimikilwa niishewe kashi li  pantu oshoka otashi vulu okweetela onkambe uuwehame noshowo oku nayipika uundjolowele woshinamwenyo shoka sha wendwa,” osho Kaanjuka a ti.

Kaanjuka ina vula oku gandja eyamukulo kutya omolwashike inaa lopota oshinima shoka pethimbo ndyoka eshi mono tashi ningwa, kakele ashike ko kutya mboka haye shiningi oyi ishi yoyene.

“Kashishi oshinima andola nde shi uvu komuntu gwontumba ndele shika onde shi mono nomeho gandje mwene, nkene mboka yaana uuyuki ya li taya longo iilonga mbyoka. Oshinima shika osho uulingilingi onkene oshina okuhulithwapo mbala  omanga inaashi luudhika nokunyateka ethano ewanawa lyuudhano mbuka.”

Okwa popi einekelo lye kutya sho a holola puuyelele puuyelele ngiika otashi ka mweneka mboka ye shi igilila, omanga ethigathano lya hugunina lyoonkambe inaa li ka ningwa kohi yehangano lyoonkambe lyopo Talisman Olyomakaya ndjika.
Ku Carlos Kambaekwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here