Oshitayi Mbaanga pEenhana sha wapalekwa nawa

0
211

WINDHOEK – Oombanga yaWindhoek oya wapekulula oshitayi shao mEenhana opo ishiive oku kwafela ovayakulwa vao ovo tava hapupala. Etungo ola wapekwa opo ovayakulwa vapewe eyakulo monkalo ili nawa.Oshitayi shOmbaanga ei osho sha wapekwa nawa osha yeululilwe mEtitano oshivike shadjako.

Omukanda weenghundana wa yandjwa koshikondo shOmalandifo nOmakwatafano noshiwana owa endulula eendjovo ndomunambelewa melelo loshitayi osho Frieda Ntinda eshi ati Eenhana osho ondoolopa imwe yomwaado tadi kulu neendelelo, naashi osha ulika yoo, nokutya olionga yakulo yoshitayi mbaanga shombaanga ei otai kulu neendelelo

“Onghee oomhumbwe oya holoka oku wapaleka nokunenepeka oshitayi eshi oku yandja omayakulo kovayakulwa vetu momhepo iwa’Ntinda a ti. Oshitayi eshi shopEenhana osha eta eemhito doilonga dili hetatu.Okwa kundanekwa kutya ombaanga ei oina oitayi ili 53 nomayakulo opambaanga amwe moshilongo ashishe.

 

 
Komudindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here