Eyalulo lyopaunamapya otali tameka mbala omwedhi nguka

0
306
Omundohotola John Steytler, Omutse gwolutu lwiikwamiyalu lwa Namibia, Namibia Statistics Agency (NSA), na Ndamona Kali, Omuwiliki gwoshitopolwa shOmayalulo moNSA

WINDHOEK – Omalonge-kidho omolwa omayalulo gotango gopashigwana gopaunamapya otaga humu nawa komeho. Ngaka ogo omayalulo gotango taga tala iinyangadhalwa moshitopolwa shuunamapya taga ningwa konima yomimvo omilongo 20 dhemanguluko.Omalongekidho opo omayalulo ngaka ga tameke konyala oga pwa konima sho aayaluli ya li ya dheulwa kolutu lwiikwamiyalu lwa Namibia, Namibia Statistics Agency.

NSA okwa dheulile aayaluli mboka taya kuthombinga meyalulo ndika pehulilo lyomumvo gwayi. Ishewe olutu lwomiyalu olwa li lwa ningi omalolelo yalulo guunamapya , ngoka ga tetekele omayalulo gogene ngoka taga tameke okuuka pokati komwedhi nguka oshilongo ashihe.

Aayaluli ayehe miilonga mbika oyo aagundjuka mboka ye li kohi yIilonga yaagundjuka yOpashigwana, nenge NYS.

Ndamona Kali, Omuwiliki gwoshitopolwa shOmayalulo moNSA okwa koleke kutya omalolelo yalulo oga manithwa opamwe nomadheulo gaayaluli, shoka sha tegelelwa osho ashike etameko lyolyene lyomayalulo guunamapya gopashigwana, ngoka taga ka tameka mbala omwedhi nguka.

“NSA ota ka tseyitha etameko lyomayalulo ngaka  oshiwike tashiya ,” Kali a ti. Okwa gwedhapo a ti osha simana okudheula aayaluli mbaka nawa oku kwashilipaleka kutya yo oya longekidhwa nawa okulonga iinakugwanithwa yawo nawa nopwaana uupyakadhi washa.

“NSA oya talako shika osho oshinakugwanithwa shayo shopankalathano oku longitha aagundjuka aaNamibia okulonga iilonga yomayalulo ngoka olutu nduka halu ningi omathimbo nomathimbo.Shika otashi pe aagundjuka mbaka oompito dhiilonga ndhoka dha pumba niishewe otashi ya pe elongo noshowo oku nkondopeka eiyuvo lyawo kutya yo aantu ye na ongushu na otaya ti sha moshilongo shawo.

Shika otashi ya tula woo mondjila ombwaanawa yoku imonena eithano nenge iimpungulonga moka yo taya vulu okulonga.

“Aayaluli mbaka otaya ka ninga omalolelo yalulo noshowo omayalulo gogene gopaunamapya ngoka geli ga simana koshigwana. Omayalulo ngaka otaga ningwa palongelokumwe nUuministeli Wuunamapya, Omeya nOmakuti” osho Kali a ti.

Okwa fatulula kutya omalolelo yalulo oga li ga ningwa miitopolwa sha //Karas,Hardap, Zambezi, Ohangwena, Kunene nOtjozondupa, elalakano okulola iilongitho yomayalulo okutala ngele mbika otayi longo ngaashi sha tegelelwa. Okututsa ookompiuta ndhoka tadhi ka longithwa mokupulapula aantu opo ya gandje omauyelele ngoka ga pumbiwa kaayaluli.Osho woo oku lola omikalo dha yooloka dhoku pula aakwashigwana noshowo ondjila okumeta omahala mpoka hapa kunwa iikunwa momapya.

Omaloleloyalulo oga ningwa momahala guulithilo waayehe noshowo mwaangoka guulithilo wopaipindi, naangaka oga li ga manithwa momasiku 16 ga December 2013.Omadheulo gaayaluli ogeli metifa, nomayalulo otaga ka tameka mbala. Iitopolwa moka tamu tamekwa tango ooshoka sha Zambezi nosha Kavango omolwashoka mbika oyo iitopolwa hayi lokwa tango nolundji oha yi yelulwa nuupu.

Omayalulo otaga ningwa kohi yoprogolama hayi longithwa muuyuni auhe yedhina WCA-2010.Ndjika ohayi humithwa komeho kehangano lyIikulya nenge FAO kohi yIigwana Ya Hangana.

WCA-2010 oha gandja omilandu noshowo omathanekodhiladhilo, omafatululo, nomatopolo noshowo omikalo nkene eyalulo ndika lina okuningwa.

Nando ongeyi WCA-2010 oha gandja woo emanguluko kiilongo opo yi tulepo omalongekidho gayo gomayalulo shiikwatelela koompumbwe dhayo, omanga tayi soshimpwiyu kutya omauyelele ngoka taga ka gongelwa okuza meyalulo ndika otaga vulu oku yelekanithwa naangoka gopaigwana.

Ishewe omauyelele ngaka otaga vulu oku gandjwa okupitila meyalulo ndika lyuunamapya. Konyala iilongo yi vule ethele oha yi kuthombinga momayalulo ngaashi ngaka.

Omundohotola John Steytler, Omutse gwa NSA, okwa ti omayalulo guunamapya gotango konima yomimvo omilongo mbali  oga simana, Onkene iizemo yomalolelo yalulo otayi ka longithwa nuukeka  oku tala kutya omayalulo gogene ngoka taga tameke omwedhi nguka otaga ende nawa.Steytler okwa ti oshikondo shika shuunamapya osha gandja oompito dhiilonga kaaniilonga omayovi 174 000 ethimbo alihe  omanga aaniilonga omayovi 100 000 ya kutwa woo moshitopolwa shevi lyaayehe.

Kali okwa ti oporyeka ndjika onene itayi ningwa ashike moNamibia amuke ndele ota yi ningwa woo palwe miilongo yilwe menenevi lyAfrica.

“Mokulongitha aagundjuka okuza kiilonga yopashigwana yaagundjuka, mboka yiilongekidha noya hala oku tameka omayalulo ngaka shika oshinima shi tu uvitithe uuntsa. Onkene otatu indile omuNamibia kehe a pe aagundjuka mbaka elongelokumwe uuna mbaka taya longo iilonga yawo yokuyalula.

Pethimbo lyomayalulo aayaluli otaya ka longitha omikalo mbali dhokugongela omauyelele.Kokutya miitopolwa yaayehe egongelo lyuuyelele ota li ningwa paankundathana dhomuntu oshipala noshipala omanga miitopolwa yuulithilo wopaipindi oonkundathana otadhi ningwa pakulongitha omapulo taga tumwa pa e-mail.

Ku Deon Schlechter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here