Hogolola opo wu kale wu na ewi

0
341

Omumvo 2014 ogwo ngoka omuNamibia kehe a tegelelwa a longithe uuthemba we wokuhogolola. Ngiika owa mono kombanda yoshifo pepandja lyotango kutya ngashingeyi okuna ashike omasiku gahamano opo omaishangitho gaahogololi ayehe ga tameke. Kundana ota kumike ayehe mboka yaadha omimvo dhokuhogolola ye kiishangithe aakuluntu naagundjuka.Atuheni otuna uuthemba newi okulongitha mbuka wetu wopaudemokoli , opo konima twaa kale tatu gandja uusama noombedhi. Oshoka epangelo lyaantu olya hogololwa kaantu nenge kaakwashigwana ndele inali hogololwa ashike kokangundu okashona koohandimwe.
Otuna okwiipandula tseyene nokwiipupula kombunda tseyene omolwa ombili nengungumano ndyoka lili notali tsikile moshilongo shetu. Manga oyendji yaaNamibia yena omaipyakidhilo nomaipulo kombinga yonkalo yomahupilo goshilongo, olundji oya fa ya dhimbwa nenge ihaya ipulileko kesimano lyengungumano lyopapolitika, ndyoka lilipo molwaashoka aaNamibia ayehe oya simaneka uudemokoli, uuthemba womuntu noshowo ekotampango lyoshilongo.

Ekotampango otali pula kehe gumwe gwetu opo a kuthombinga okuhogolola epangelo noshowo oohandimwe mboka taye tu kalelepo ongo oshilongo mepangelo ndyoka poondondo dhalyo dhuupitithi mpoka pena omuperesidende nokabinet, puutotimpango mpoka pena omagumbo gaali goparliamende, pomalelo giitopolwa ngoka taga wilikwa kookansela miikandjohogololo ya yooloka noshowo nee miilando nomomikundalando , moka oomeya nookansela yawo taya gandja omayakulo kutse aakalimo yaamoka.

Itashi kala oshiwanawa oku kala inaatu kuthombinga mondjila ndjika yasimana nokonima ota tu popi noku nyenyeta kombinga yaawiliki mboka yeli mewiliko moondondo ndhoka, unene tuu ngele tse mboka tatu popyaapopya inatu yelutha omake getu tu hogolole aakalelipo mboka twa hala oku pa oshinakugwanithwa oku tu yakula mewiliko lyoshilongo.
Oku ninga ngaaka oshafa ashike okukuna ombepo nenge ombuto yekuyunguto mopolitika. Noshowo eningilo lyowina okuyonagula engungumano nombili ndjoka yili moshilongo molwaashoka yalwe oya longitha uuthemba wawo okuhogolola , mboka inaawu longithwa kwaamboka ya tindi oku hogolola.

Nonando ongeyi ha yendji yaaNamibia yena enyanyu netegameno lya hwama molwehogololo, okuyeleka nuuna ya tegelela oku tala uudhano wetanga lyokoompadhi nenge uudhano woatletika nenge mboka woOlympika.
Ngele omuntu kuuvitile ombili epangelo ndyoka tali wilike, inda komahogololo eto hogolola aawiliki yalwe, ngele oholomende ndjoka tayi wilike inayi gwanithapo shoka wali wa tegelela yi gwanithepo.Nongele ndjika oye ku nyanyudha molwaashoka oye ku pa omayakulo ngoka wa li wa tegelela, natango keyi hogolole ongo olupandu mwaashoka yo ye ku longele noshowo oshilongo ashihe.
Kundana ota uvaneke nuumvo kutya tse otatu ka longa twa manamo oku kweetela oonkundana okuza koongundu adhihe dhopolitika ndhoka tadhi ka kuthombinga mehogololo. Otatu ke dhi pula opo dhi popye shuukilila nkene dho tadhi ka wilika ngele ngoye ongo omuhogololi owe dhi hogolola opo dhi ku kalelepo mewiliko lyoshilongo.Elalakano lyetu oku kweetela uuyelele opo ngoye wu vule okuninga etokolo lyoye kutya olye wu wete ta ka wilika nawa shi ikwatelela komauvanekothaneko ngoka oongundu dha gandja.

Otushishi kutya haangundu dhopolitika odhindji tadhi kala dhiilongekidha okutupa omauvanekothaneko gadho nuupu, ndele tse otatu ka longa twaana ezimbuko opo tu ku etele uuyelele awuhe kombinga yoongundu adhihe dhopolitika ngaashi tashi vulika.

Oshoka shika osho oshinakugwanithwa shetu oku tseyithila nokweeta uuyelele koshigwana , naashika otatu shi longo itaatu shuna monima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here