Iituthi yoohango ya kala nokulanda iihape niikwamboga okuza kEtunda omumvo gwayi

0
243
Aakalimo yomomudhingoloko gwEtunda taya kwathele mokulikola nokuhogolola iihape oshowo oku yi tula mooshako nomiipakete opo yi tuminwe komalandithilo.

ETUNDA – Uunawamundesha, oomboga, iihakautu noshowo iihape yilwe mbyoka ya li ya liwa miituthi yoohango pethimbo lyefudho pehulilo lyomumvo gwayi ina yi pwamo moositola nando iituthi mbyoka oya li oyindji. Iihape inayi pwapo oshoka aanafaalama aashona mboka ha ye yi longo poskema yokutekela iikwamboga pEtunda moshitopolwa shOmusati oya longo nuudhiginini opo mbika yi kale aluhe tayi monika.

Olundji ethimbo lyoomwedhi okuza muSeptember sigo December olyo ethimbo lyiituthi yoohango muumbangalantu woshilongo . Ndika olyo woo ethimbo iikwamboga niihape hayi kala ya pumbiwa na oha yi landwa unene molwashoka oya pumbiwa okutelekwa okupalutha aahiwa kiituthi yoohango.Epulo nenge elando lyiihape olya li ha li kala enene monakuziwa naashika osha li hashi thiminike oositola dhi tule oondando dhadho dhiikwamboga pombanda opo dhi mone iimaliwa oyindji.

Ndele nee onkalo ndjika oya lundululwa kedhikopo lyomandiki giihape kepangelo noshowo sho aanafaalama aashona yiimonene evi pEtunda mpoka  yo ngashingeyi ha ya longo iihape ya gwana yo ta ye yi landitha kondando yili nawa.

Nonando omandiki giikwamboga ngoka geli pOngwediva nopoRundu oga eta mpoka kutya iikwamboga oyindji ngashingeyi oha yi kala ethimbo ele inaa yi yonuka , aanafaalama aashona pEtunda na yo oya kotoka, oshoka ngashingeyi ohaya kunu iihape yawo ya pitithanapo ethimbo opo mbika yaa pye pethimbo limwe ndele yi kale hayi pi omathimbo ga yooloka. Pamukalo nguka aanafaalama mbaka ota ya kala noku landitha iikwamboga kaalandi yawo konyala omumvo aguhe.

Twiihendeni Israel ngoka ha longo ehala limwe pEtunda ota ti okulanditha pethimbo ndika lyiituthi nefudho ohaku ende nawa okuyeleka nethimbo lyoomwedhi dhilwe.Israel okwa ti kakele kaantu mboka haya talelepo Etunda oku landa  iikwamboga esiku kehe, ye pamwe naanafaalama ooyakwawo oha ya fala iihape yimwe kOshakati hoka mbika ha yi ka landithwa moositola noshowo pOmatala.

“Omasiku gaziko otwa falele ooshako omathele 200 guutanga wenyangwa nuushako omilongo 50 wiihakautu naambuka owa li wa landwapo mbala meni lyethimbo efupi.Oku yeleka nomoositola iilongomwa yetu oyina ondando yili nawa onkene ihayi kalapo mokulandwa,’ Israel ati.

Aanafaalama mbaka aashona ota ya  mono oshimaliwa okulanditha kaalandithi yo-momapandaanda , nongashin-geyi oha ya fala iikwamboga yawo komandiki giihape opo yi ka pungulwe noshowo yi landithwepo.

Kakele kiikwamboga mbyoka yi shiwike koyendji, Israel naanafaalama ooyakwawo oya tameke oku kuna uutanga wukomkomele lwotango pEtunda. Iilongomwa mbika oya tseyikwa kaalandi na otayi landwa nawa kuyo.

Pethimbo lyeipyakidhilo aanamukunda popepi nEtunda oya mono oompito dhiilonga noshowo iilonga mbika oyeetapo egameno lyoondya kaantu woo mbaka yopomikunda dhopopepi.

“Aaniilonga oyendji mboka ta ya longo mpaka oya za pomikunda dhopopepi.Tse yatatu otse ashike aaniilonga yethimbo alihe mpaka, omanga aaniilonga yalwe  oomboka yopakathimbo, haya kwathele mokuteya iikwamboga, oku yi hogolola nawa noshowo oku yi tula mooshako nenge miipakete.Ethimbo limwe ohatu ya futu iimaliwa omanga yamwe oha ya indile opo tu ya fute niihape mbyoka yimwe ta ya ka landitha yo yilwe ta ya ipalutha nomagumbo gawo,” Israel ta hokolola.

Mokati kaaniilonga mbaka omuna omunamimvo 87, Sackaria Sheuyange Shitende ngoka a li omugameni gwomaliko omanga inaa penzelwa.Shitende ngoka ta holoka omugundjuka okuyeleka nomimvo dhe okwa ti okwa longa pEtunda uule womimvo 18. Okwa longela piimpungu ya yooloka, ndele shoka sha simana ooshika kutya iimaliwa mbyoka ha mono oku za miilonga mbika oye mu kwathele opo a futile oyana oosikola noshowo oya kwathele efamilia lye li hupe oku pita moshikukuta shomumvo 2013.

Molwaashoka ethimbo lyefudho natango aakuluntu yamwe ngaashi Selma Lukas oha ya etelele aanona yawo, opo ya ka kwathele moku likola, omanyangwa, oonyanga, omapungu, oondungu dha ziza nenge ndhoka oonene,uutanga, iihakautu, omanuwa, oomboga nuunawamundesha, opo ya longe iiyemo oyindji megumbo.

“Ethimbo limwe ohatu ya mpaka oku longela iimaliwa, ndele poompito dhilwe ohatu futwa mokupewa iikwamboga mbyoka, uuna nde yi pewa ohandi ka landitha po yimwe omanga yimwe tatu yi lipo naanegumbo lyandje,” Lukas a ti.

Lukas okwa ti oha etelele omwanakadhona gwomimvo 15 pethimbo lyefudho lyosikola, ndele uuna osikola ya tameke omunona oha shuna kosikola.

Ku Helvy Shaanika 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here