Kotokeleni iiputudhilo yopombanda yaa shi yoshili

0
355
Albin Jacobs, Omuwiliki gwa the Southern Business School of Namibia.

WINDHOEK – Pethimbo pwa tegelelwa aalongwa oyendji ya tsikile eilongo lyawo konima ngele iizemo yawo yograde 12 oya tseyithwa oshiwike tuuka oshiputudhilo shedhina the Southern Business School Namibia otashi gandja omayele kwaamboka ya hala okwiihumithako opo ya tale nawa nawa kutya miiputudhilo moka yahala okwiishangitha oya yalulwa tuu kolutu ndoka halu yalula iiputudhilo lwedhina 

the Namibian Qualifications Authority (NQA) opo ya yande oku nyokomwa mokufuta iimaliwa oyindji yo taya pewa oonzapo dhaana ongushu yasha.

Pehulilo lyomumvo gwayi Uuministeli wElongo owa li wa kumagidha aailongi aaNamibia opo yaa ishangithe niiputudhilo yopondje yoshilongo inaayi tseyika nawa.

Olundji omashangitho ngaka ohaga ningwa kaakalelipo aniwa yiiputudhilo mbika mboka haya futitha oonaku ninga omaindilo omiyalu ominene dhiimaliwa aniwa opo ye ya taambithe. Minista yElongo, Dr David Namwandi, okwa tile oshikondo she osha ndhindhilike nomaipulo omanene okupitila miikundaneki nkene iiputudhilo yuumbudhi ta yi yugu aailongi aaNamibia muka nopondje yoshilongo.

Aailongi aaNamibia omayovi otaya ilongo moBelarus, Russia, Libya, Egypt, USA, South Africa na Zimbabwe mokati kiilongo oyindji , mbaka otaya ilongele oodiploma, noonkatulongo miimpungulonga ya yooloka.

Namwandi okwa ti iiputudhilo mbika yimwe oha yi futitha aaNamibia mbaka omiyalu dhiimaliwa oyindji oshoka oyi shishi mbaka oye na enota lyokwiilonga, nonando mbika ohayi ningi omauvaneko gaana omwago.

Okwa popi oshiholelwa shoshiputudhilo shedhina Bulawayo Commercial Training Institute shoka aniwa sha fundjaleke aaNamibia opo ye kiilonge koZimbabwe kutya sho osho shimwe shaambyoka ya tya shoo mokulonga.

Ndele nee aalongwa mbaka ohaya kala monkalo yaashi yopantu.

Oshiwike shika omuwiliki gwo the Southern Business School of Namibia, Albin Jacobs okwa popi woo uutile we kombinga yiiputudhilo mbyoka yiifundja ati epopyo lya  Namwandi kombinga yaailongi aaNamibia kutya  pondje nomeni lyoshilongo ota ya yugwa moondunge oombwanawa oshinima tashi eta omaipulo ogendji. Jacobs okwa ti aagundjuka moNamibia otaya lombwelwa aluhe kutya elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo yili nawa.

Shika osho shili uuna ashike eilongo nawa noneitulemo lyomulongwa tali  pandulwa negandjo lyonzapo ndjoka tayi vulu okupethitha omwiilongi ngoka iilonga. Noshowo kutya onzapo ndjoka oya yalulwa kOshikondo shElongo moNamibia noshowo oya yalulwa kaagandji yiilonga moshilongo.

Onkene aagundjuka otaya kumagidhwa opo ya kotoke yaa fute iimaliwa yawo oyindji ndele nani shoka taya landa molupe lwelongo kashina ongushu yasha.

Oshoka okwiishangitha moshiputudhilo shontumba eto futu omamaliwa ogendji omolwa ocoursa yontumba kashi shi ekwashilipaleko kutya oto mono onzapo yishi kuulikwa pokati koshigwana.

Ku Albertina Nakale

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here