Omandjembele gokomulonga gwOrange ta ga adhika moositola kuumbangalantu

0
219
Aa Namibia ngashingeyi ohaya landa noshowo oha ya li omandjembele ngoka ga longwa moshilongo oku tameka omwedhi gwaziko.

ONGWEDIVA – Osho shotango mondjokonona kutya aaNamibia otaya li omandjembele ngoka ga longwa miilonda yomiviinu yaNamibia.Omapya gomiviinu ngaka otaga adhika kominkulo dhomulonga gwa Orange kuumbugantu woshilongo. Iilonda yomiviinu mbyoka ngashingeyi tayi landitha gamwe gomomandjembele gayo koshigwana oombyoka yili po Aussenkehr, Noordoewer noshowo pofaalama ya Komsberg. Okuza petameko oofaalama ndhika hadhi longo omandjembele gongushu yopombanda odha li ashike hadhi landitha ngoka konyala gooperesenda omilongo 90 kiilongo ya Europa. Shika osha eta sigo oompoka kutya omandjembele ngoka ga kala haga liwa muka oongoka gongushu yili pevi no ga longwa miilonda yoomviinu ya South Africa. Ongushu yaangaka okuyeleka naandjoka yo ga Namibia oyili pevi pahapu dha Jacob Hamutenya omuwiliki gwopashitopolwa gwendiki lyiikwamboga lyomOngwediva.

Hamutenya ota ti  ehangano lili oshitopolwa shUuministeli wUunamapya Omeya nOmakuti hali ithanwa the Agriculture Marketing Trading Agency (AMTA), ndyoka olyo lina oshinakugwanithwa okutalela nokuwilika omandiki giihape ngaka olya kundathana naalongi mbaka yomandjembele, opo gamwe gaangaka ga landithwe momalanditho gomoshilongo noshowo oku andjaganekwa moshilongo. Shika osha tulilwe miilonga omwedhi gwaziko.

“Elalakano alihe lya AMTA okusoshimpwiyu kutya iilongomwa niikwamboga yaNamibia otayi  liwa woo moshilongo kutya nee otashi pula shike,” osho a ti.

Pethimbo ndika opena aakalelipo yahamano pendiki lyiikwamboga lyaNgwediva mboka haya taamba iilongomwa okuza kaanafaalama yomoshilongo. Mbaka oha ya landitha iilongomwa mbyoka noku futwa okommissi yooperesenda heyali moshilongomwa kehe sha landwa.Mokati kaamboka yahamano yatatu oha ya landitha iihape niingumutulu koositola ndhoka hadhi landa, dhika landithe.Omanga ooyakwawo yatatu ohaya landitha kaakwashigwana.

Kakele kendiki lyopOngwediva aanafaalama oyena wo ehogololo oku landitha iilongomwa yawo kendiki lyiihape niingumutulu ndyoka lili poRundu moshitopolwa sha Kavango pwaana engambeko lyasha.Ishewe epangelo oli ipyakidhila nokutunga endiki lyafa ngaka gaali moWanaheda moVenduka. Endiki ndika olyo woo tali kala ongo ehala lyoombelewa oonene dha AMTA moshilongo.

Hamutenya okwa ti iilongomwa mbyoka hayi landithwa komandiki ngaka  giihape niingumutulu oyi na ondando nenge opreisa yili nawa okuyeleka naambyoka hayi landithwa moositola nomoomaalaka, molwaashoka oomaalaka noositola ohadhi landa komandiki ngoka.

“Okulanda okuza kuAMTA oshafa ashike uuna omulandi ta landa iihape niingumutulu okuza koKapa nenge koKwazulu Natal. Eyooloko ndyoka lilipo ondyoka kutya okulanda komandiki getu, ngoye oto shonopeke ofuto yondalaspota nenge iimaliwa yokufuta oololi ndhoka tadhi eta iilandomwa mbyoka noshowo omashongo gamwe gena sha neenditho lyiilandithomwa,”Hamutenya a fatulula.

Ku Helvy Shaanika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here