Sam Nujoma – Ondunge ya Blignaut ya ponyo

0
400

OPO okwa koko nokunkondopala unene meendelelo, nomomwedhi gwAuguste omumvo 1959 opwa li eipumomumwe nomuwiliki Omuwambo ngoka a li ta longithwa koonalunanga. Ndika olya li lya ningilwa moVenduka.Oshiningwanima shika osha li shopandjokonona oshoka osha lundulula omutalelo gwaawiliki yAawambo , sho ya kanitha esimaneko noshowo oku inekelwa kwawo kaantu yawo. Oyendji yomAawambo oya pilamene aawiliki yawo yopamuthigululwakalo noku yambidhidha ehangano ndyoka lya ka ninga SWAPO konima yethimbo.

Komufala gwaavalelwamo, Brewer Blignaut, okwa ndhindhilike kutya OPO okwa mena omidhi mokati koshigwana, onkene okwa tokola kutya ongundu ndjika oyina okulongwa nayo opo enwethemo lyayo li shonopekwe andola. Ina ithana Omukwaniilwa Uushona Shiimi gwokoshitopolwa shandje molwashoka okwa li a tseya kutya nguka okwa li ha kala paandja tatekulu uuna ali ta talelepo moVenduka. Oshikwawo okwa li a tseya kutya tate okwa li omulumentu a simana moshitunda shaNgandjera. Onkene okwa ithana Omukwaniilwa Johannes Kambonde ngoka pethimbo ndyoka oye a li talele oshilongo shOndonga.

Kambonde okwa li omukwaniilwa ena onyanya. Nguka oye Omukwaniilwa ngoka a li a mangele Ya Toivo meti pondje yUuwa we pOkaloko moshikandjohogololo Olukonda pethimbo ndika.Omukwaniilwa Kambonde okwa thiki moVenduka mEtitatu na okwa li eedhililwa ku Nikanor Shikuambi , ngoka a li gumwe gwaapolisi aaluudhe mOld Location[OV 2 section]. Ngame onda li nda tseya Shikuambi okupitila mu tatekulu.

Pamuthigululwakalo uuna Omukwaniilwa a talelepo oshilando shontumba muushimba aantu ye oha ye ya oku mu popitha noku mu simaneka. Oya li woo haya etelele omagano, noshowo opwa li hapa nuwa omalovu ethimbo aantu ye ya oku talelapo Omukwaniilwa.Ndele pompito ndjika aantu inaya holoka oku popitha omukwaniilwa ngaashi osho shali shina oku kala.Shika oye shi ningi oshoka oya kundana kutya Omukwaniilwa nguka okwa li a tumwa koonalunanga opo a thindile pevi oonkambadhala dhetu oku kuthapo okatongo koonalunanga opamwe nuukoloni wadho.Aantu oya li ya tseya kutya okwa li a tumwa opo a lombwele aantu yeethepo iinyangadhalwa yopapolitika, noshowo a gandje elombwelo kutya OPO na hulithepo iilonga ye.Onda li nda tseyithilwa ku Nikanor Shikuambi kutya Omukwaniilwa Kambonde okwa li a hala oku mona ndje opamwe nooyakwetu yamwe. Okwa li a ti nandi ke mu mone moSoondaha yomasiku 23 Auguste.Onda kutha omakende gaali gomalovu goludhi lwo Mellow Wood Brandy, oshoka paahedhi dhoshiWambo omuntu iho ende iikaha yowala ngele oto ka popitha Omukwaniilwa Omuwambo.

Omukwaniilwa okwa li a nyanyukwa sho a mono omakende gomalovu na okwa li iithana iilyo yongundu yokugandja omayele mewiliko lya Ananias Shipena opo yi ipupyaleke nobrandy. Mbaka oya li yiipupyaleke sha pitilila. Omukwaniilwa Kambonde naye woo sho idhengemo okwa  kuta mbala na okwa tameke ta pula kutya okwa hala oku mona Sam Nujoma. Ndele haayehe yomomalenga ge ya li ya panda shoka a hala okuninga. Yamwe yomomalenga ge oya li ye shindje , onkene oya gama kungame mokukondjitha Omukwaniilwa.Gumwe gwomomalenga ge ngoka aadhika opo a tidhwa kOmbaye omumvo 1947,na okwa li ha longo kondhalate, oye Kaali kIsrael, nonando okwa li elenga lyopothingo lya Kambonde, okwa li itaa tsu kumwe  neindilo lyOmukwaniilwa, kutya ngame nandi kwatwepo noku falwa ndika tulwe miipandeko kUuwa , we opamwe na hailwa Ya Toivo. Oshigwana osha tameke tashi gongala pondje yegumbo lya Shikuambi, mokati kawo omwa li aaniilonga yokondhalate.Ngame onda lombwele Omukwaniilwa Kambonde nokutya tse otwa li twa hala okuteya po iilonga yokondhalate ya nika uupika mbyoka ya li mewiliko lya SWANLA, kohi yepangelo lyiilumbu.

Omukwaniilwa okwa lombwele omalenga ge kutya ‘Ngame ondili mpaka oku ila po omulumentu omugundjuka Sam Nujoma.Oshoka Omukwaniilwa gwe Uushona Shiimi ine mu panda oshoka ye ina hala iilumbu moshilongo shika.’ Ngame onda thikama noku yamukula nda ti’ Ahawe elalakano lyetu kali shi  kutya tse inatu hala iilumbu. Ndele shoka inaatu hala osho okuthiminikwa nokupangelwa kiilumbu mevi lyetu,”Owa hala ano shike?”Ngame onda yamukula , “Otwa hala okwiipangela tse yene moshilongo shetu. Otwa hala woo uuthike pamwe.Okwa pula kutya openi ndamona omuluudhe tiilele yemwene, ngame onde mu lombwele kutya Tanganyika oshilongo shoka sha li sha ningi omahogolo na oshali mondjila oku ya kemanguluko nokwiipangela shoshene. Okwa pula ndje kutya ngele okwa tumu ndje hoka otandi yi?” Ngame onda ti eeno otandi yi hoka nenyanyu, oku kala moshilongo tashi pangelwa komuluudhe.Onda yamukula ngaaka nonando kandali nda tseya pethimbo ndyoka kutya meni lyoomwedhi ashike dhili hamano otandi ka ya muundjendi, koTanganyika oku ka tsikila nekondjelomanguluko.

Omukwaniilwa Kambonde okuza mpoka okwa lombwele Aandonga ayehe ya zemo mo OPO nokwe ya indile opo ya puleko iimaliwa yuukwashilyo mbyoka yo ya li yafutu kuOPO.Konima yelombwelo ndika opwa ka holoka ekuyunguto lyeetwa kuJohannes Henock ngoka a li a kolwa nokwa li a ponokele omuNdonga omukwawo.Olugodhi olwa tameke , nOmukwaniilwa Kambonde okwa shuna megumbo, oshoka okwa li a tila ongundu yaantu , a dhiladhila kutya pamwe otayi mu etele oshiponga , ndele aantu kaya li ye mu geyela andola opo ye mu ponokele.Aapolisi yiilumbu opo ya li pethimbo ndyoka ndele ina ya mona shoka sha ningwapo.Nando ongawo oya ka nyola omushangwahokololo tagu lundilendje kutya ongame nda tameke olugodhi. Ngame shika inandi shi itaala ,na onda li woo nda yambidhidhwa kaapolisi aaluudhe mboka woo yali mpoka ethimbo shoka sha ningwa. Aapolisi kaya li yena omatompelo gasha oku ningila ndje oshipotha. Oshoka ngame ongame nda lombwele aantu opo ya halakane ya thigepo Omukwaniilwa gwaNdonga, noku mu etha a ye noonalunanga dhe. Esiku lya landula Omukwaniilwa Kambonde okwa li ena oku ka popitha aaniilonga yokondhalate mboka ya li taya tameke okutunga omagumbo omape moKatutura. Ndele kuyele esiku ndyoka Kambonde okwa ka popitha Blignaut ngoka oye a li Komufala gwaavalelwamo, eke mu lombwele kutya aniwa ngame onde mu tuku. Okwa ti okwa li a hala elelo lyuukoloni opo li gandje ndje miikaha ye, opo aniwa a mangele ndje konima yoshihauto she noku enda a kookolola ndje sigo okuuwa we kOkaloko muumbangalantu waSouth West Africa.Ngele andola osha ningilwe ngiika andola onda ka thika hoka ndaana omagulu.

Blignaut okwa lombwele Omukwaniilwa Kambonde, kutya “Ahawe oshinima shika osha pupyala na oshopapolitika. Onkene ota pa ka kala oonkundana dha shangwa ngele shika osha ningwa. Kokutya ngoye owe ya koVenduka to futilwa kepangelo ndele shika osho sha ningwa. Onkene oonalunanga inadhi vula oku gandja ndje miikaha ye. OPO okwa li ena aalanduli oyendji moshilongo ashihe na okwa li ena konyala iiponda eyovi limwe mombaanga, mbyoka ya li iimaliwa oyindji pethimbo ndiyaka. Aaniilonga oya li ya gandja omathimbo gamwe sigo iiponda itano, okuza moondjambi dhawo, niigandjwa mbyoka oya li ya kalelapo oshipambu oshinene shoondjambi dhawo, shika oya li ye shi ningi molwaashoka yo oya li ya hala okumanguluka.Eyambidhidho lyOPO olya li enene, nomiitopolwa mbyoka mwa li mwaana iitayi ye, aakwashigwana oya gandja iimaliwa oku pitila mopoosa.

Omanga okuyeleka nOmukwaniilwa Johannes Kambonde, ngoka a yambidhidhwa kepangelo lyokatongo noludhi opo a vule oku talelapo moVenduka.Otwa li woo tuuvu kutya Omukwaniilwa Kambonde okwa li a pewa omahooli okuza kepangelo lyoonalunanga, sho ngaa a tameke olweendo lwe okuza mOndangwa, Okaukuejo,Outjo, nOtjiwarongo omanga inaa thika moVenduka. Tse otwa fala onkundana ndjika kiikundaneki twa pangula elelo lyuukoloni nelongitho lyalyo Omukwaniilwa nguka ongo opuppeta yalyo.Shika osha li sha halutha Blignaut unene okuuva nkene omuwiliki nguka a longitha nayi  oonkondo dhe.

Etsakaneno lyandje nOmukwaniilwa Kambonde olya li nenwethemo enene oshoka olya lundulula omadhiladhilo gaantu okutala aawiliki yawo yopahedhi, unene tuu shoka oyendji yomuyo ya li iilongithwa yiilumbu nenge yepangelo lyuukoloni.Omaihumbato gOmukwaniilwa Kambonde, noshowo okwaana ontseyo kwe, unene tuu sho twa li twa popi kombinga yoshinima sha Tanganyika okwa ulike kutya ye okwa li a gama kombinga yini mondjila yoku kondjela emanguluko..Pethimbo lyuusiku aanona yomiitopolwa ayihe yOld Location oya kala taya umbu omamanya kegumbo moka a li eedhililwa. Pamuthigululwakalo osha li ondjigilile kutya aakiintu oha ya yi kegumbo hoka kuna Omukwaniilwa ya ka hange omalovu noku mu pa esimaneko ndele pethimbo ndyoka ye a li a talelep oVenduka, kapena nando omuntu emu pe esimaneko.

Oshigongi shOmukwaniilwa Kambonde sha landulako ooshoka sho Pokkiesdraai popepi nehala ndyoka hali ithanwa ngashingeyi Katutura. Mpaka okwa li ena oku lmbwela aakwashigwana opo ya thigepo ongundu OPO, ndele shika osha fala aakwashigwana oyendji mekolo lyehangano ndyoka pehala lyoku ya tidhamo.Omanga Omukwaniilwa a li inaa thika pehala mpoka aantu oyendji oya li yuupike iitenda ya ninga omagonga. Aantu ye yokOndonga oya thikama konima yAangandjera, Aakuambi nAakuanyama opo Kambonde nOmalenga ge gaa ye ya dhimbulule. Onda dhimbulula kutya onkalo oya nika oshiponga na ngele Omukwaniilwa okwa ningilwa uuwinayi  shika otashi ka fala mehalakanithopo lya OPO.Onda tumine Omukwaniilwa etumwalaka oku mu londodha kombinga yonkalo yoshiponga poshigongi.Oshigongi nando osha li sha ningwa mombepo ya nika uutondwe nongeyo, kapwa li pwa longithwa ekuni. Okuza mpoka kehe mpoka Omukwaniilwa Kambonde a yi, aakwashigwana naamboka yokOndonga ina ye mu taamba nesimaneko ngaashi osho shina oku kala. Sho a ka talelapo kOmbaye aaniilonga Aandonga ina ye ke mu tsakaneka ngaashi osho shina oku kala.Johannes Nakanyala ngoka a li omudhiginini gwiiniwe yehangano lyOmalenga gOndonga  okwa gongele iimaliwa, ndele pehala lyoku yi gandja kOmukwaniilwa Kambonde, mbika okwe yi fala ku OPO.Omukwaniilwa Kambonde okwa ka shuna kuuwa we uuvite omwenyo omwiinayi. Blignaut naye okwa li uuvite nayi woo, oshoka elalakano lye lyokweeta Omukwaniilwa Kambonde opo a kwate ndje nongeyi a teyepo OPO andola oya li ya ndopelele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here