Aagundjuka aaNamibia taya kongwa okujoina opolograma yuuleli waAfrica

0
229

Ombelewa yUukaleliposhilongo shAmerica moWindhoek otayi kongo aaNamibia aagundjuka mboka yena ehalo oku kuthombinga mopolograma yedhina Washington Fellowship. Opolograma ndjika oya etwapo kOmuperesidende gwAmerica oku humitha komeho aa Africa aagundjuka ongo aaleli naawiliki monakuyiwa. Oha yi fupipikwa YALI. Ombelewa yUukaleliposhilongo yAmerica oya ti nonando opena aagundjuka  aaNamibia ya ninga omaindilo, natango opena oompito dheegulukila yalwe mboka ya hala oku kuthombinga muyo.

Endiki lyomithigululwakalo lyAmerica moWindhoek ota li ningi omatsakaneno geegulukila aagundjuka , nelalakano oku kwathela mboka taya ningi omaindilo opo ya tulwe mopolograma ndjika. Omatsakaneno ngaka otaga kalako sigo omomasiku 22 ga January nuumvo omanga esiku lyahugunina oku ninga eindilo opo omwiindili a pewe ompito yo ku taambwa mopolograma ndjika otali ka kala omasiku 27 ga January nuumvo. Aaindili oya tegelelwa oku faalela okamutse kena ethano nenge oppassporta.

“Opolograma ndjika yoku pingakanitha ,otayi gandja ompito kaaNamibia aagundjuka opo ya joine konyala aawiliki Africa aagundjuka ye vule pomathele gatano oku ka talelapo America mokati komumvo nguka ongo oshitopolwa shuukuume longelokumwe  mbuka, ombelewa yuukalelipo shilongo wAmerica moWindhoek ya ti.

Uukumwe ilongo mbuka owa kwatelamo ewilikolongo lyiiwike ihamano mocollege yAmerica nenge mounivesiti. Elongo muuwiliki ndika otali kala noonkuvu ndatu nenge nomahuku gatatu, kokutya ,oongeshefa nuunangeshefa, ewiliko lyopashigwana, nelelo lyiikwashigwana, oshigongi nOmuperesidente gwAmerica moWashington DC , shoka tashi ka kalwa kwaayehe ya kuthombinga, noshowo aakuthimbinga yeli 100 yomwaamboka omathele 500 otaya ka pewa ompito yeidheulo ilonga moAmerica. Mbaka ethele otaya ka hogololwa pamukalo gwethigathano. Shika otashi ningwa konima sho aakuthimbinga ayehe yeende melongo lyuuwiliki moshiputudhilo shuuwiliki uule wiiwike ihamano.

Kakele kaashika aakuthimbinga otaya ka pewa oompito dha gwedhwapo nenge dha landulako konima sho yo ya shuna kiilongo yawo koAfrica, opo ya ye mekwatathano naagundjuka ooyakwawo aaAfrica, otaya ka kumikwa woo okudhikapo omakwatathano mokati kawo, otaya ka pewa oompito dhokwiidheula miilonga yuuwiliki, otaya ka pewa omakwatho gopashimaliwa itaashi shunithwa noshowo okupewa oompito dhili nodhiili, nelalakano oku ya kwatha  ongo aawiliki aagundjuka ya humithekomeho omaithano gawo nokukala nomakwatathano ga kola naAmerica.

Omuperesidende gwAmerica Barack Obama okwa li a tseyitha opolgrama ndjika muJune omumvo 2013, “Otwa pumbwa aaAfrica aagundjuka mboka taya thikama nokulonga sha  nokweetapo sha hamiilongo yawo ayike ndele nomuuyuni tuu auhe.Oshoka onakuyiwa yAfrica oyili miikaha yaantu ye aagundjuka,”

Osheetwapo shika otashi kwatha ondjodhi ya Namibia yokomumvo 2030, oku kumika ewiliko neyokomeho, okweetapo ekoko pamahupilo noshowo eyambapalo nongeyi okunkondopeka omalutu guudemokoli, Omupopiliko gwombelewa yUukalelipo wAmerica moWindhoek, Priscilla Hernandez ati.Okwa ti shika osha valwa momakwatathano okuza monale, moka aagundjuka Aafrica Namibia a kwatelwamo ya ka talelapo America , moka ya popi nkene yuuvite nOmuperesidende Obama, noshowo yatungupo omakwatathano naawiliki yalwe yAfrica naashika oshe ya pe ompito oku shuna kiilongo yawo nokudhikapo omayakulo gopashigwana.”

Patrick Sam omuNamibia okwa kuthile ombinga mopolograma ngaashi ndjika omumvo 2010. Okuza sho a galuka kopolograma ndjika Patrick  okwa longitha ompito okumana eilongo lye lyonkatulongo yuuMaster mElongo lyopaigwana eshi ningi niimaliwa yeilongo yehangano lya America lyoFulbright  okwa manitha eilongo lye moUnivesiti ya simana ya Columbia

Michael Mulunga naye okwa kuthilombinga omumvo 2010 na ota ndungike aawiliki aagundjuka aNamibia kutya oshaanawa notashi tungu oku ya koAmerica noku ka tsakaneka aawiliki aagundjuka yomoAfrca ngaashi ashike ne, mboka muna omadhiladhilo ga faathana kombinga yoku humithamkomeho iigwana yeni.Opolograma ndjika oyo ombwanawa oshoka oyo ompito  oku tsakaneka omuperesidende gwAmerica noshowo oku kuthombinga miinyangadhalwa ya yooloka.

Aakuthimbinga oyena oku kala taya vulu oku popya Oshiingilisa nawa, okushishanga nawa noshowo okushilesha nawa, oye na okukala yeli pomimvo 25-35 pethimbo ya ningi endilo, nonando eindilo tali ningwa kwaamboka yeli kohi yomimvo ndhoka ota li vulu oku pulakenwa shampa ndyoka lya ningwa komugundjuka ena omagano omakumithi.

Aaindili naya kale nondjoknona yuuwiliki noshowo naya kale yeshiwike kombinga yaashoka yo yandjambulapo, mokulongela oshigwana, muunangeshefa,mekwatathano noshigwana. Na, kale woo ta ulike kutya okuna eitulemo oku yakula oshigwana , noshowo okushiigandjela.

Ku Omudhindi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here