Aagundjuka taya kondjitha onkalo yokwaahena iilonga

0
235

OSHIKUKU –Omanga aaagudjuka yamwe ya ninga yokukutha iinima yaantu momalukanda yamwe otaya kondjitha onkalo yoluhepo nookwahena iilonga, noku ilongela yoyene. Momukunda Uugongowamupanda mOshikandjohogololo Oshikuku omuna aagundjuka taya kambadhala no taya longo nuudhiginini.

Aanyasha mbaka oya tota po oProject yedhina Tuhanganeni  moka yena oshikunino shoka sha tsikwa omiti dha yoolokathana, oproject ndjika oya totwapo mo 2007  mekwatelo komeho lyaagundjuka yeli 12 kwali ashike mokati mono oyendji oya kala nokusa uunye , na pethimbo ndino oyeli mo ashike yeli 4 mekwatelo komeho lya Hilma Shiwana Omunashipundi,Kalista Kuume Amushanga, Titus Kandowa Omudhigininigwiiniwe na Paulina Kambata ngono eli  Omugandjimayele.

Amushanga go project  Kalista Kuume okwa holola kutya nonande yamwe yomuyo ya kala nokusa uunye ngawo kuye inashi kala eshongo enene oshe mu tsu omukumo opo alonge nuudhiginini, ta holola kutya enenedhiladhilo lyawo  oku kutha onkalo yo kwaahena iilonga mokati kaanyasha noku longa iipalutha ya gwana ya tala keyigidho lyOmukokolipresidende  Sam Nujoma sho atile emanguluko niilonga. Nonande ya tsakaneke omashongo ogendji inaya shuna monima oshoka omukulu gwonale okwa tile ‘’Kokule ihaku thikwa ngula sho shi alula oshina ondjambi’’

Tulongeni project oya pelwe omakwethelo mo 2009 oku ziilila kuuMinistry wo Gender  ya pewa ondhalate yoshipa, N$ 3000. 00 oshowo oopala. Mo 2013 oyali ya mono eigidho lyaziilila kOmbelewa ya Kansela gwawo Modestus Amutse opo ya udhithe oofoloma oku mona omakwatho okupitila mehangano lyo Micro Finance na oyali yeshi enditha nawa, oya pewa eshina lyokupomba omeya ko canal noopaipi opo ya ninge okapomba ya vule ku kala taya tekele iimeno yawo nawa.

Kansela gwa Shikuku Modestus Amutse okwa holola kutya mOshikandjohogololo she omuna aagundjuka taya kambadhala na oyendji oya totapo ooproject dhawo yene opo yi ilongele ku yo yene  yo  yawape yamone iipalutha ya gwana. Ruth Tobias ngono eli gumwe gwomomukunda muno okwa holola kutya aagundjuka mbaka nonande yeli aashona mo mwaalu otaya longo nuudhiginini no taya longo iilonga ya simana moshigwana onkee okwe ya tsu omukumo ya longe lela neitulomo no nelalakano.

Nonande yeli taya mono omakwatho natango oya indile aasamaria aanamutimahenda yeya kwathele ando opo ya tungilwe ehala mpoka taya kala nokupungula iilongitho yawo osho woo iilikolwamo yawo , taya tsikile noku pandula ayehe mboka yeya yambidhidha. Ngoka a pumbwa uuyelele owundji nokwa hala oku ya yambidhidha na dhengele Omunashipundi go project ndjika ko 0813219736.

KU MARIA NAMUPALA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here