Aalandithi moshilando ya tindila momapandaanda

0
208

WINDHOEK- Nonando oya lombwelwa kopolisi yoshilando sha Windhoek opo ya thigepo omahala mpoka haya landithile mepandaanda lya Independence mokati koshilando, aalandithi mbaka oya tsikila natango oku shininga, ya ti ka ye na mpoka taya vulu okuya ya ka landithe.

Etitano lyayi opolisi oya kwatako iilandithomwa yaalandithi mbaka, na oya gandja oombapila dhoku futitha mboka ya li taya landitha mpoka pwa indikwa oku landithilwa. Omunamimvo 38 Foibe Gideon okwa kala nokulanditha uukuki, okapana, omayi nuusekeleta mepandaanda ndika na okuna aalandi mboka haye mu landa konyala esiku kehe. Gideon okwati oshidhigu kuye opo a thigepo ehala ndyoka aye palwe.

Aalandithi oyendji oye mu joina mokulanditha mepandaanda ndika kooha dhondjila, nando opolisi yoshilando oya ti shika ota ye shi ningi yaana epitikilo.

Senior Superintendent gwoPolisi yaWindhoek, Gerry Shikesho okwa tile moonkundathana na Kundana omumvo gwa yi kutya aalandithi mboka otaya landitha shaali pampango. Shikesho okwa li a ti ngoka ahala oku landitha oku na oku pewa uuthemba opo  eshi ninge okuza kewiliko lyoshilando. Okwa ti oveta ndjoka yilile po iiyenditho otayi  indike elanditho ndyoka oshoka okulanditha kooha dhopate otaku tula oomwenyo dhaayendi yokolupadhi moshiponga.Tati ehala ndyoka tali longithwa kaalandithi yomomapandaanda olyaayendi yokolupadhi naashika otashi thiminike aantu ya ende mepandaanda nongeyi ota ya vulu oku pumwa kiiyenditho.

“Ethimbo limwe oto adha kutya ondjila ayihe oya blokwa onkene aayendi yokolupadhi ohaya ende mondjla,” Shikesho tati.

Omutonateli mopolisi yoshilando ta gwedha po ishewe ta ti aalandithi yomomapandaanda oya li ya pewa ehala lyoku landitha popepi noshipangelo sha Katoolika mokati koshilando.

Ndele Gideon otati aalandithi mboka yeli mpeyaka oyena nale aalandi yawo  onkene ye ita ka mona oshimaliwa ngele okwa ka landitha pehala ndyoka. “Manga ndali inaandi tameka ku landitha moshilando onda li handi landithile molukanda, moka nda li ashike handi monomo oodola 50 oprofita ihe mpaka ohandi longo konyala oodola omathele gane mesiku.”Gideon ngoka a popi okuziilila megumbo lye poHavana okwa ti okwa hala opolisi opo yi pitike aalandithi yomwaalu gwontumba opo ya landithe mepandaanda mokati koshilando naye akwatelwamo, oshoka mbaka oye na omagumbo oku kwathela.

“Omwaalu gwaantu mba ta ye ya oku landithila mpaka, ogwa pumbwa ashike oku ngambekwa. Ngame ongame awike handi landitha iikulya mbyoka aantu haya vulu okulanda mbala. Aalandi yandje oya kwatelamo naahingi yootaxi naambaka kayena uupyakadhi nangame, opolisi oyo ayike yina uupyakadhi nangame,” Gideon tati.

Ku Alvine Kapitako

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here