Black Mamba Shihepo ota ka kondja na Muller omuSouth Africa

0
262

WINDHOEK – Konima yokudhenga nuupu omukondjithi gwe omuKenya, Daniel Wanyoni nongonyo yimwe nopevi medhingoloko etihamano, omudhengingonyo mondjundo yehangano lyo World Boxing Organisation (WBO) yoAfrica Super Middleweight, Wilberforce ‘Black Mamba’ Shihepo okwa tokola okuuka komeho na ita yiwa nando okusha moshipala melalakano lye oku mona oshishani nenge epapa lyuuyuni mokudhenga oongonyo. Ota ka kondja nomudhenginyonyo omuSouth Africa monkambadhala ye okwaadha oshishani shoka. Omukondjiti ngoka ta ka kondja naye oye, Johnny Muller.

Shihepo, ngoka a kondja omalugodhi omilongo 21 ega sindana noshowo a dhengwa momalugodhi gaheyali okwa dhengamo aakondjithi ikando omulongo 16 nongonyo yimwe nopevi momalugodhi omilongo 28. Oye eli enyakwa mondjundo yo WBO Africa Super Middleweight na ota ka kondjitha Muller molwa epaya lyolutu lwoongonyo lwo  World Boxing Council (WBC) Silver Light Heavyweight mo Johannesburg, moSouth Africa momasiku 15 February .

Muller okwa kondja omalugodhi 20 mwaangoka asindana omulongo 15 a dhengwa momalugodhi gatatu a dhana shithike pamwe mugaali nomalugodhi omulongo nagaali okwa dhenga omukondjithi gwe ongonyo yimwe nopevi.

Omudheuli gwa  Shihepo oku za koNestor Sunshine  Boxing Academy, Nestor Tobias okwa ti  Shihepo okwiilongekidha nawa na okwa tegelela ashike  oku ka kondja nomukondjithi gwe ngoka omugundjuka kashona oku yeleka naye.

Tobias okwa itaala kutya Shihepo, ngoka ha dhenge nonyanya ota ka dhenga omukondjithi gwe lela nawa, okwa itaala kutya Muller ota ka dhengwa oongonyo dhokolela, na Shihepo ota ka thigako edhina lye momikala dhuudhengingonyo moshilongo shoka.

“Omvula yonuumvo ota yi ka kala omvula ombwanawa kaadhengingonyo aaNamibia , na ka ndiwete ngoka teya keele nenge te ya yi moshipala oshoka oya ulike nale omumvo gwa yi nkene taya vulu okwaadha omasindano ogendji.Ngaashi handi shi popi olundji otandi ka longa nuudhiginini oku mona kutya aadhengingonyo aaNamibia  oya adha sha mokudhenga oongonyo momahala agehe muuyuni.Shika otwe shi ulike nale omumvo gwa yi nonuumvo otatu ka longa nuudhiginini oku shi longa nawa okuyeleka nomumvo 2013.”Tobias a ti.

Osha tseyika nawa kutya aadhengingonyo oyendji moAfrica ina ya hala oku tsakanena molugodhi na Shihepo oshoka ,ye omudhenginyo gwothika ye ishewe ohadhenge oongonyo keena ohenda, ndele shika inashi tilitha Muller ngoka a tokola oku ya moringa na Shihepo molugodhi lwomadhingoloko omulongo nagaali.

Ku Otniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here