Elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo

0
289

ONDANGWA –  Oosikola adhihe konyala osho dha tameke niilonga yawo yokomumwo, etameko lyoskola olyo hali kala enyanyau enene kuunona mboka opo tawu tameke oosikola dhawo.

Osikola Onyuulae yili mOshikandjohogololo Okankolo, nayo oya tameke  niilonga yawo yokomumvo moshikako shotango. Osikola ndjika oyina okuza pondondo yoshikunino sigo ondondo 10 na oyili yimwe yomoosikola ndhono hadhi piti nawa mOshitopolwa Oshikoto.

Omukuluntusikola posikola oyo tuu ndjika Naftal Kakunde Shigwedha okwali a popitha aalongi,aanaskola oshowo aavali mbono ya thindikile aanona yawo ketameko lyosikola. Pethimbo teya popitha okwa pandula aanasikola ayehe sho yeya ya tameke osikola yawo teya indile opo yiilonge nawa oshoka elongo olya simana, tati ngele ino longwa mo paife kuna mpa to ka mona uuwanawa.

Shigwedha ta tsikile no ku indila aanona ya kutheko oongaku ya leshe omambo gawo nuudhiginini yo ya tseye woo uuwanawa mbono taya mono melongo. Okwa indile aavali ya kale taya pukulula aanona komagumbo noku ya longapo uuna tashi vulika oshoka okaana okapu ku pukululwa na oshiwanawa ka kale ka hangenwa oombinga mbali megumbo nokosikola. Ta tsikileko tati uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela onkee naya kambadhale ashike mpa taya vulu oshoka uuwanawa okomeho.

Okwa kumike aalongi yiitulemo miilonga yawo yesiku kehe yo ta ya pukulula uunona mpoka taya vulu yo ya ka mone iizemo iiwanawa pehulilo lyomumvo.  Aanaskola pOsikola mpaka oya holola enyanyu okutsakanena naalongi yawo noshowo aanasikola ooyakwawo mbono yiihulile owala sho osikola ya fudha omvula ya ziko, yamwe oyati oya tokola okwiilonga oshoka inaya hala oku dopa pehulilo na oya hala okuyambulapo osikola yawo yo ya nyanyudhe woo aavali  mbono ya thiga komagumbo.

Ku Maria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here